Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536824-2021

22/10/2021    S206

Slovensko-Bratislava: Softvérový balík pre konkrétne odvetvie

2021/S 206-536824

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Národné centrum zdravotníckych informácií
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00165387
Poštová adresa: Lazaretská 26
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 81109
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Janka Kavčiaková
E-mail: nczisk@nczisk.sk
Telefón: +421 243412090
Fax: +421 243412094
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.nczisk.sk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

IKT pre potreby NCZI

Referenčné číslo: IKT/NCZI/2020-014
II.1.2)Hlavný kód CPV
48100000 Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je nákup licencií NGINX PLUS

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 9 995 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Lazaretská 26, Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je nákup licencií NGINX PLUS

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Bol vytvorený dynamický nákupný systém
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 207-501756
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: IKT/NCZI/2020-014
Názov:

IKT/NCZI/2020-014_NGINX

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
01/10/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 2
Počet ponúk prijatých elektronicky: 2
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00692069
Poštová adresa: Gavlovičova 9
Mesto/obec: Košice
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 04017
Štát: Slovensko
E-mail: lynx@lynx.sk
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 26 840.88 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/10/2021