Lieferungen - 536870-2018

06/12/2018    S235    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Skalmierzyce: Photovoltaische Solarmodule/Solarzellen

2018/S 235-536870

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
ul. Ostrowska 8
Skalmierzyce
63-460
Polen
Kontaktstelle(n): Daniel Grzesiak
Telefon: +48 627629700
E-Mail: przetargi@nowesklamierzyce.pl
Fax: +48 627621593
NUTS-Code: PL416

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.noweskalmierzyce.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.noweskalmierzyce.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Referenznummer der Bekanntmachung: RTI.271.13.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09331200
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na obie części.

Zamówienie obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i montaż:

a) Instalacji fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną będą zamontowane i wykorzystywane na potrzeby socjalno-bytowe w 296 indywidualnych gospodarstwach domowych,

b) instalacji kolektorów słonecznych wytwarzające energię cieplną będą zamontowane i wykorzystywane na potrzeby socjalno-bytowe w 187 indywidualnych gospodarstwach domowych.

Łącznie planowane jest wybudowanie 483 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (energię słoneczną) w 362 lokalizacjach (dopuszcza się możliwość montażu instalacji fotowoltaicznej i solarnej na jednej nieruchomości mieszkańca) o łącznej mocy minimum 1 968,84 kW. Łączna moc instalacji nie może przekroczyć 2 MW, zatem moc instalacji fotowoltaicznych łącznie nie może przekroczyć 1,14264 MWp, natomiast moc kolektorów słonecznych nie może przekroczyć 0,85736 MW.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09331200
09332000
44112410
45300000
45231000
45261215
45330000
45310000
45315700
45400000
71200000
71300000
71320000
71314100
71321000
71323100
71326000
71334000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41
Hauptort der Ausführung:

Nieruchomości leżące na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na obie części.

Część 1

Zaprojektowanie (dla każdego obiektu osobny projekt), dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje fotowoltaiczne wytwarzające energię elektryczną będą zamontowane i wykorzystywane na potrzeby socjalno-bytowe w 296 indywidualnych gospodarstwach domowych.

Instalacje o łącznej mocy 1142,64 kWp (1,14264 MWe) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy – łącznie 296 obiektów:

a) o mocy 2,16 kWp, 8 szt. modułów – 27 szt. instalacji

b) o mocy 3,24 kWp, 12 szt. modułów – 107 szt. instalacji

c) o mocy 4,32 kWp, 16 szt. modułów – 92 szt. instalacji

d) o mocy 4,86 kWp, 18 szt. modułów – 70 szt. instalacji

W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach budynków mieszkalnych (241 szt. instalacji), elewacjach budynków mieszkalnych (1 szt. instalacji), dachach garaży/budynków gospodarczych przylegających (11 szt. instalacji), dachach garaży/budynków gospodarczych wolnostojących (35 szt. instalacji), bądź na gruncie (8 szt. instalacji) – wówczas inwestycja zostanie zlokalizowana na gruncie przekształconym, na działce przy budynku mieszkalnym.

Część 2

Zaprojektowanie (dla każdego obiektu osobny projekt), dostawa, montaż, uruchomienie instalacji kolektor w słonecznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Instalacje kolektorów słonecznych wytwarzające energię cieplną będą zamontowane i wykorzystywane na potrzeby socjalno-bytowe w 187 indywidualnych gospodarstwach domowych.

Instalacje o łącznej mocy minimalnej 826,2 kW (0,8262 MWe) oraz jednocześnie o łącznej mocy maksymalnej 857,36 kW (0,85736 MW) zostaną zlokalizowane na nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Gminy – łącznie 187 obiektów. Wymaga się od Wykonawcy montaż instalacji, na które składają się dwie, trzy lub cztery płyty, przy zachowaniu mocy podanych wyżej oraz ilości lokalizacji. Proponuje się następujące zestawy kolektorów (przy czym to Wykonawca w ofercie przedstawi proponowane ilości poszczególnych zestawów, w sposób gwarantujący osiągniecie mocy minimum i maksimum w zależności od proponowanej w ofercie mocy pojedynczej płyty):

a) ilość płyt kolektorów – 2 szt.; pojemność zbiornika – 250 l – 69 szt. instalacji

b) ilość płyt kolektorów – 3 szt.; pojemność zbiornika – 300 l – 100 szt. instalacji

c) ilość płyt kolektorów – 4 szt.; pojemność zbiornika – 400 l – 18 szt. instalacji

W zależności od uwarunkowań technicznych przewiduje się montaż instalacji na dachach budynków mieszkalnych (168 szt. instalacji), elewacjach budynków mieszkalnych (4 szt. instalacji), dachach garaży/budynków gospodarczych przylegających (6 szt. instalacji), dachach garaży/budynków gospodarczych wolnostojących (5 szt. instalacji), bądź na gruncie (4 szt. instalacji) – wówczas inwestycja zostanie zlokalizowana na gruncie przekształconym, na działce przy budynku mieszkalnym.

Uwaga:

Łącznie planowane jest wybudowanie 483 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (energię słoneczną) w 362 lokalizacjach (dopuszcza się możliwość montażu instalacji fotowoltaicznej i solarnej na jednej nieruchomości mieszkańca) o łącznej mocy minimum 1,96884 MW (1 968,84 kW). Łączna moc instalacji nie może przekroczyć 2 MW, zatem moc instalacji fotowoltaicznych łącznie nie może przekroczyć 1,14264 MWp, natomiast moc kolektorów słonecznych nie może przekroczyć 0,85736 MW.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Okres rękojmi na wykonane prace montażowe / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/07/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPWP.03.01.01-30-0095/17-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dla Części 1:

1. O udzielenie zam. może ubiegać się Wyk., który wykaże, że w okresie ost. 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prow. działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dokumentacje proj. instalacji PV w ilości co najmniej 50 szt. na łączną wartość co najmniej 7 500 PLN. Wyk. może to wykazać w ramach jednej lub kilku usług.

2. O udzielenie zam. może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że:

a) należycie wyk. w okresie ost. 5 lat przed upływem ter..składania ofert, a jeżeli okres prow. działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: 3 rob. bud. polegające na wyk. robót budowlano-montażowych inst. PV o wartości co najmniej 100 000 PLN brutto każda

I/lub*

b) należycie wykonał w okresie ost. 5 lat przed upływem ter. składania ofert, a jeżeli okres prow. działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej:

3 dostawy z montażem polegające na dostarczeniu i zamontowaniu instalacji PV o wartości łącznej co najmniej 100 000 PLN brutto każda

Wyk. może wykazać się dośw. opisanym wyżej albo w formie rob. bud. albo w formie dostaw lub też w formie mieszanej, np. 2 roboty i 1 dostawa.

3. O udzielenie zam. może ubiegać się Wyk., który wykaże, iż dysp. lub będzie dysp. osobami zdolnymi do wyk. niniejszego zam., posiadającymi prawo wyk. zawodu oraz wym.upraw. bud. tj.:

a) projektantem - 1 osobą posiadającą upr. do proj. w specjalności inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą dośw. w postaci zaproj. minimum 25 instalacji PV,

b) kierownikiem bud. - 1 osobą posiadającą upr. do kierowania rob. bud. w spec.instalacyjnej w zakresie sieci, inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która pełniła funkcję kier. budowy, robót lub koordynatora cał. zad. w odniesieniu do wyk. min. 25 instalacji PV,

c) projektantem w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 1 osobą posiadająca upr. do proj. w specjalności konstrukcyjno-bud. bez ograniczeń i w zakresie objętym przedm. projektem.

Dla Części 2:

1. O udzielenie zam. może ubiegać się Wyk., który wykaże, że w okresie ost. 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prow. działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dok. projektowe instalacji kol. słonecznych w ilości co najmniej 25 szt. na łączną wartość co najmniej 3 700 PLN Wyk. może to wykazać w ramach 1 lub kilku usług.

2. O udzielenie zam. może ubiegać się Wyk., który wykaże, że:

a) należycie wykonał w okr. ost. 5 lat przed upływem term. skład. ofert, a jeżeli okres prow. działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

3 roboty bud. polegające na wyk. robót bud.-montażowych inst.kolektorów słon. o wart. co najmniej 50 000 PLN brutto każda.

I/lub

b) należycie wyk. w okr. ost. 5 lat przed upł. term. skł. ofert, a jeżeli okres prow. działalności jest krótszy – w tym okr. co najmniej:

3 dostawy z mont.polegające na dostarczeniu i zamont. instalacji kolektorów słon. o wart. łącznej co najmniej 50 000 PLN brutto każda.

Wykonawca może wykazać się dośw. opisanym wyżej albo w formie rob. bud. albo w formie dostaw lub też w formie mieszanej, np. 2 roboty i 1 dostawa.

3. O udzielenie zam. może ubiegać się Wyk., który wykaże, iż dysponuje lub będzie dyspon. os. zdolnymi do wyk.niniejszego zam., posiadającymi prawo wyk. zawodu oraz wym. upr. bud. tj.:

a) projektantem - 1 os. posiadającą upr. do proj.w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, went., gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w postaci zaprojektowanych minimum 15 instalacji kol. słonecznych,

a) kier. budowy - 1 osobą posiadającą upr. do kier. rob. bud. w spec. inst.w zakr. sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, went., gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełniła funkcję kier. bud., robót lub koordynatora całości zad. w odniesieniu do wyk. min. 15 instalacji kol. słon.,

c) kier. bud. w spec. konstrukcyjno-bud. – 1 os. posiadającą upr. bud. do kier. rob. bud. w spec. konstr-bud.bez ogr. i w zakr. objętym przedm. proj.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub w przypadkach o których mowa w art. 24aa ust. 2 lub art. 26 ust. 2f, zostanie wezwany do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt III SIWZ:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

e) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp),

f) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp),

g) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) - (w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp).

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz usług - dokumentacji projektowej wykonanej/wykonywanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,

b) wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,

I/lub

c) wykaz dostaw wykonanych lub w przypadku dostaw okresowych lub ciągłych wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,

d) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 1G do SIWZ.

Na potwierdzenie, iż oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:

Karty katalogowe i inne dokumenty wymienione w „Wytycznych dla Wykonawcy” odpowiednio w tabelach dla Części 1 oraz dla Części 2

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt. 5) do 6) ustawy Pzp albo okoliczności przewidzianych zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp oraz paragrafu 18 wzoru umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/01/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 15/03/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/01/2019
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.1.2019 r. do godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1.

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce, POLSKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Za ofertę złożoną w terminie Zamawiający uzna ofertę przekazaną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.1.2019 r. do godz. 10:00. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.

Pan/Pani Daniel Grzesiak, tel. +48 627629700, faks +48 627621593, e-mail przetargi@nowesklamierzyce.pl

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

A.Podstawy wykluczenia z postępowania.

1) Obligatoryjne podstawy wykluczenia. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania z uwagi na okoliczności wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia).

2) Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy również z postępowania Wykonawcę:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, a w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.),

b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

1. Wykaz oświadczeń składanych w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ) sporządzonego elektronicznie opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie ze wzorem standardowego formularza, określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1C do SIWZ - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach (zdolnościach technicznych lub zawodowych) innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

3) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu:

a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 26.1.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017, poz. 229 z późn. zm.)

Wzór załącznika stanowi Załącznik nr 1H do SIWZ.

b) dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).

Wykonawca, pod rygorem odrzucenia oferty, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy Pzp przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium wnoszone przelewem na rachunek Zamawiającego o numerze: 34 8431 0008 0000 0693 2000 0008 lub w pieniądzu w kasie Urzędu II piętro pok. nr 23 z adnotacją: „Wadium – (RTI.271.13.2018)”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 3 i 4, wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/12/2018