Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Diensten - 536871-2022

03/10/2022    S190

Hongarije-Boedapest: Verlening van uitzenddiensten aan het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)

2022/S 190-536871

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 168-475147)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)
Postadres: Infopark, Building E, Neumann Janos utca 1
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1117
Land: Hongarije
E-mail: eit-procurement@eit.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eit.europa.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verlening van uitzenddiensten aan het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)

Referentienummer: 03/2022/OP/EITPROC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79610000 Plaatsing van personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van deze oproep tot inschrijving is de verlening van diensten van uitzendkrachten aan het Europees Instituut voor innovatie en technologie, zoals beschreven in de aanbestedingsstukken. De aanbesteding is niet in percelen verdeeld.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/09/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 168-475147

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 04/10/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 03/11/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 05/10/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 04/11/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: