Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 536871-2022

03/10/2022    S190

Węgry-Budapeszt: Świadczenie usług pracowników tymczasowych na rzecz Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT)

2022/S 190-536871

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 168-475147)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
Adres pocztowy: Infopark, Building E, Neumann Janos utca 1
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU110 Budapest
Kod pocztowy: 1117
Państwo: Węgry
E-mail: eit-procurement@eit.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://eit.europa.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług pracowników tymczasowych na rzecz Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT)

Numer referencyjny: 03/2022/OP/EITPROC
II.1.2)Główny kod CPV
79610000 Zapewnianie usług personelu
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zapewnienie pracowników tymczasowych dla Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, zgodnie z opisem w dokumentacji przetargowej. Zamówienie nie jest podzielone na części.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/09/2022
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 168-475147

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 04/10/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 03/11/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 05/10/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 04/11/2022
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: