Lieferungen - 536873-2018

06/12/2018    S235    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Impfstoffe für die Veterinärmedizin

2018/S 235-536873

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
00156426
Botanická 15
Bratislava-Karlova Ves
842 13
Slowakei
Kontaktstelle(n): Mgr. Zuzana Juhásová
Telefon: +421 260257112 / 905905869
E-Mail: zuzana.juhasova@svps.sk
NUTS-Code: SK

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.svps.sk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/262
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/262
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dodanie vakcíny na orálnu imunizáciu líšok proti besnote a jej letecké položenie.

Referenznummer der Bekanntmachung: 3904/2018-430
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33651690
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dodanie vakcíny na orálnu imunizáciu líšok proti besnote a jej letecké položenie v rokoch 2019-2022 (jarné a jesenné vakcinačné kampane).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 600 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
60400000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK
Hauptort der Ausführung:

Príslušné letisko a miesta určené verejným obstarávateľom.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom tejto zákazky je dodanie vakcíny na orálnu imunizáciu líšok proti besnote a jej letecké položenie v rokoch 2019-2022 (jarné a jesenné vakcinačné kampane). Podrobný opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26.06.1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ("zákon o verejnom obstarávaní"). Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní predložením platného potvrdenia úradu o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač alternatívne preukázať aj spôsobom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní jednotným európskym dokumentom (JED).

Všetky podmienky účasti sú uvedené v prílohe č. 3 Podmienky účasti súťažných podkladov.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/01/2019
Ortszeit: 14:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 01/07/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/01/2019
Ortszeit: 10:00
Ort:

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Botanická 17, 842 13 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na verejnom otváraní ponúk komisia zverejní obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom.. Ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa uskutočňuje podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní a v súlade so súťažnými podkladmi.

Systém Elektronické obstarávanie (ďalej len EO) použitý na zadávanie tejto nadlimitnej zákazky je súčasťou elektronického kontraktačného systému (ďalej len EKS). Je vytvorený, prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle: https://eo.eks.sk/.

2.Verejný obstarávateľ uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky elektronického obstarávania (v aktuálnom znení), ktorý je zverejnený na EKS, sú upravené v rozsahu zákona o verejnom obstarávaní základné podmienky používania EO najmä z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Podrobnosti o elektronickej komunikácii vrátane doručovania sú v tomto dokumente uvedené v čl. III. Komunikácia a doručovanie. Priamy odkaz:

https://kernel.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10

3.Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti sú prístupné v súlade so zákonom na internetovej adrese https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/262. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Priamy odkaz na túto internetovú adresu bude tiež zverejnený v profile verejného obstarávateľa na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom počas celého trvania tejto verejnej súťaže priebežne sledovať Elektronickú tabuľu tejto zákazky https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/262 a tiež webové sídlo Úradu pre verejné obstarávanie, časť Profil verejného obstarávateľa, adresa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/250.

4. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.

5. Zábezpeka ponuky sa požaduje vo výške 20 000,00 EUR. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch. Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač.

6. Predmetné verejné obstarávanie nie je:

a) zelené verejné obstarávanie

b) obstarávanie inovácií, ani

c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/12/2018