We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Varor - 536881-2018

06/12/2018    S235    Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Finland-Helsingfors: Trä

2018/S 235-536881

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
Nationellt registreringsnummer: 0201256-6
Postadress: Toinen linja 4 A
Ort: Helsinki
Nuts-kod: FI1B1
Postnummer: 00530
Land: Finland
Kontaktperson: Akusti Lankinen
E-post: akusti.lankinen@hel.fi

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.hel.fi/sote

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=211907&tpk=b43977fe-5c01-4820-a602-9dd3b6376bd1
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Puutavaran hankinta sosiaali- ja terveystoimialan Pakilan työkeskukseen

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
03410000 - AB26
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Puutavaran hankinta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan Pakilan työkeskukseen.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FI1B1
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne Pakilan työkeskuksen tarvitsemasta puutavarasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Hankinta tulee Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan Pakilan työkeskuksen käyttöön.

Tilaaja valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen.

Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta tai puitesopimustoimittajalle yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia toimituksia. Suuremmista ostomääristä voidaan pyytää erillisiä tarjouksia.

Tarjous tehdään tarjouslomakkeella, joka on tämän tarjouspyynnön liitteenä (liite 1).

Hankintaa koskeva sopimusluonnos on liitteenä (liite 2).

Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät perustuvat vuoden 2018 ostomääriin, eivätkä ne sido Helsingin kaupunkia. Tarjouspyynnössä positioittain esitetty hankintamäärä on arvio normaalisti vuositasolla tehtävistä hankinnoista Pakilan työkeskuksessa. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan tuotteita tilataan tarpeen mukaan.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Sopimusta voidaan jatkaa yhdellä (1) optiovuodella.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Sopimusta voidaan jatkaa yhdellä (1) optiovuodella.

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 09/01/2019
Lokal tid: 00:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Finska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 3 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 10/01/2019
Lokal tid: 12:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Markkinaoikeus
Postadress: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postnummer: 00520
Land: Finland
E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internetadress: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/12/2018