TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 536912-2022

03/10/2022    S190

Netherlands-Utrecht: Construction work for water projects

2022/S 190-536912

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
National registration number: 361633343
Postal address: Griffioenlaan 2
Town: Utrecht
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3526 LA
Country: Netherlands
Contact person: Tim Klamer
E-mail: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Telephone: +31 615518531
Internet address(es):
Main address: http://www.rijkswaterstaat.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5a8bba065b52eadc0924ab262c84dc25
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Aanbestedingsteam-GWW
Town: Utrecht
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: aanbestedingsteam-gww@rws.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.rijkswaterstaat.nl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/5a8bba065b52eadc0924ab262c84dc25
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Housing and community amenities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

31159162: Renovatie en groot onderhoud van de Zeeuwse (schut)sluis - Zandkreeksluis

Reference number: 31159162
II.1.2)Main CPV code
45240000 Construction work for water projects
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Het doel van deze inkoop betreft het contracteren van de meest geschikte opdrachtnemer om gezamenlijk met de opdrachtgever het project tot een succes te maken, om de renovatie van (initieel) de Zandkreeksluis en eventueel later de sluis Hansweert vorm te geven en uit te voeren.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL34 Zeeland
Main site or place of performance:

Zeeland

II.2.4)Description of the procurement:

Binnen deze aanbesteding zal geen inschrijfsom uitgevraagd worden voor de

basisopdracht. Er vindt dus geen concurrentie op prijs plaats.

Voor nadere gegevens omtrent de omvang zie de aanbestedingsleidraad en bijlagen in TenderNed.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 0
Price - Weighting: 0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 21/07/2023
End: 30/04/2026
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Naast de basis opdracht van de Zandkreeksluis kan opdrachtgever een herhalingsopdracht aan dezelfde opdrachtnemer opdragen ten behoeve van de sluis Hansweert.

Zie ook de aanbestedingsleidraad 1.5

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive dialogue
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/11/2022
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 17/11/2022
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/09/2023

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Rijkswaterstaat hanteert de gedragscode "Publiek Opdrachtgeverschap". De gedragscode is te downloaden op de internetsite van Rijkswaterstaat via het adres: http://www.rws.nl/opdrachtgeverscode

Klachten m.b.t. de aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het Centrale Klachtenmeldpunt Aanbesteden Rijkswaterstaat, e-mailadres: klachtenmeldpunt@rws.nl. Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft.

Motiveringen die noodzakelijk zijn in het kader van de Aanbestedingswet 2012 zijn opgenomen in de aanbestedingsleidraad.

Ten behoeve van de aanbestedingsprocedure is een aanbestedingsleidraad opgesteld. Dit document is bij de aankondiging gevoegd, dan wel is gratis te downloaden op www.TenderNed.nl;

Bij strijdigheid tussen deze aankondiging en de aanbestedingsleidraad, prevaleert de aanbestedingsleidraad.

De aanmelding als gegadigde dient uitsluitend te geschieden met gebruikmaking van het aanmeldingsformulier dat is gevoegd bij de aanbestedingsleidraad.

De aanmelding- en inschrijving op onderhavige aanbesteding verloopt geheel digitaal. De bij inschrijving in te dienen documenten dienen voorzien te zijn van een gekwalificeerde elektronische handtekening (PKIo-certificaat of EU-qualified certificaat).

Meer informatie over digitaal aanmelden en inschrijven bij Rijkswaterstaat is te vinden op:

http://rijkswaterstaat.nl/zakelijk/zakendoen-met-rijkswaterstaat/inkoopbeleid/aanbesteden/digitaal-aanmelden-inschrijven/index.aspx

De aanbestedingsprocedure vindt plaats onder toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Town: Den Haag
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/09/2022