TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 536960-2021

22/10/2021    S206

Poland-Dobryszyce: Solar collectors for heat production

2021/S 206-536960

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Dobryszyce
National registration number: 772-22-59-998
Postal address: ul. Wolności 8
Town: Dobryszyce
NUTS code: PL71 Łódzkie
Postal code: 97-505
Country: Poland
Contact person: Janusz Czapla
E-mail: gmina@dobryszyce.pl
Telephone: +48 4468111168
Internet address(es):
Main address: www.dobryszyce.i-bip.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych osób prywatnych w ramach projektu „Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce”

Reference number: ZP.271.1.8.2021
II.1.2)Main CPV code
09331100 Solar collectors for heat production
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą oraz montażem i uruchomieniem 86 kompletów fabrycznie nowych instalacji solarnych na/w nieruchomościach/budynkach osób prywatnych zlokalizowanych na terenie Gminy Dobryszyce. Przedmiot zamówienia obejmuje również przeprowadzenie indywidualnych szkoleń użytkowników w zakresie prawidłowej eksploatacji zamontowanych instalacji/urządzeń w miejscu ich zainstalowania.

2. Szczegółowy zakres prac (opis przedmiotu zamówienia) został zawarty w załączniku nr 7 do swz.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45300000 Building installation work
45315300 Electricity supply installations
45330000 Plumbing and sanitary works
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL712 Łódzki
Main site or place of performance:

Miejscowości na terenie gminy Dobryszyce: Galonki, Malutkie, Zdania, Blok Dobryszyce, Dobryszyce, Rożny, Wiewiórów, Ruda, Borowa, Biała Góra, Stępki, Kolonia Dobryszyce, Huta Brudzka.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzeń oraz elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażu instalacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączeniem do wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej oraz uruchomienie instalacji wraz z instruktażem użytkowników. Instalacja solarna musi się składać co najmniej z następujących elementów:

a) kolektora solarnego w wymaganej ilości,

b) konstrukcji wsporczej pod kolektory solarne,

c) zasobnika solarnego ciepłej wody użytkowej,

d) zestawu pompowego,

e) naczyń wzbiorczych wraz z zaworami bezpieczeństwa,

f) termostatycznego zaworu mieszającego,

g) połączeń kablowych i rurowych wraz z izolacją,

h) sterownika,

i) systemu (układu) monitoringu pracy instalacji,

Przewiduje się następujące typy instalacji solarnych, w zależności od ich mocy, w ilościach:

a) 62 zestawy instalacji solarnych składających się z 2 sztuk kolektorów płaskich o parametrach: moc pojedynczego kolektora - nie mniejsza niż 1550 W, powierzchnia czynna – min. 1,86 m² wraz z zasobnikiem 240 l,

b) 24 zestawy instalacji solarnych składających się z 3 sztuk kolektorów płaskich o parametrach: moc pojedynczego kolektora - nie mniejsza niż 1550 W, powierzchnia czynna – min. 1,86 m² wraz z zasobnikiem 280 l.

Zakres wymaganych czynności obejmuje:

1) Dostawę i montaż fabrycznie nowych instalacji kolektorów solarnych wraz z konstrukcją wsporczą dostosowaną do miejsca montażu. Zamawiający wymaga, żeby kolektory słoneczne dostarczone na miejsce montażu miały datę produkcji nie starszą niż 1 rok od daty dostawy.

2) Montaż zasobnika solarnego ciepłej wody użytkowej.

3) Montaż pompy dwudrogowej.

4) Montaż naczyń wzbiorczych wraz z zaworami bezpieczeństwa.

5) Montaż armatury kontrolno-pomiarowej.

6) Montaż rurociągów wraz z izolacją

7) Uruchomienie i sprawdzenie (wykonanie badań, prób, regulacji instalacji kolektorowych) poprawności działania instalacji.

8) Zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego do regulatora w celu odczytania parametrów uzysku energetycznego za pomocą Internetu dla każdej z instalacji.

Sterownik zapisuje dzienną miesięczną oraz roczną energię zgromadzoną przez instalację solarną na karcie mikro SD lub SD, oraz umożliwia przeniesienia zapisanych informacji na mobilne urządzenie zewnętrzne. Sterownik lub dodatkowy moduł do komunikacji z siecią posiada wbudowane WiFi opartą na komunikacji radiowej do bezprzewodowego połączenia z lokalną istniejącą siecią (WLAN) i współpracy z systemem monitoringu.

9) Przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych zestawów instalacji solarnych.

10) Montaż we wskazanym przez Zamawiającego miejscu tabliczki informacyjnej (tabliczka zostanie dostarczona przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia).

11) Opracowanie oraz dostawę dokumentacji powykonawczej, zawierającej schemat ideowy wykonanej instalacji wraz z niezbędnymi szkicami i rysunkami przedstawiającymi lokalizację poszczególnych urządzeń instalacji wraz z opisem uzupełniającym.

Dokumentacja techniczna zawierająca szczegółowy opis poszczególnych elementów instalacji solarnych wraz z ich montażem stanowi załącznik do przedmiotowego opisu przedmiotu zamówienia.

Miejsca montażu kolektorów słonecznych:

budynek mieszkalny – 79 lokalizacji.

budynek pomocniczy – 5 lokalizacji.

grunt – 2 lokalizacje.

Miejscowości na terenie gminy Dobryszyce: Galonki, Malutkie, Zdania, Blok Dobryszyce, Dobryszyce, Rożny, Wiewiórów, Ruda, Borowa, Biała Góra, Stępki, Kolonia Dobryszyce, Huta Brudzka.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji na wezwanie do przeglądu gwarancyjnego / Weighting: 40,00
Price - Weighting: 60,00
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt pn. „Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce” dofinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1.Odnawialne źródła energii poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

II.2.14)Additional information

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie - od daty podpisania umowy do dnia 28.02.2022 roku, przy czym fizyczna realizacja przedmiotu zamówienia, w tym docelowy montaż urządzeń/instalacji, konfiguracja oraz uruchomienie wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla pojedynczej lokalizacji nie będą trwały dłużej niż 3 dni robocze.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 150-398507
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych osób prywatnych w ramach projektu „Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii w Gminie Dobryszyce”

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3) w/w ustawy.

Poprzez publikację w dniu 05.08.2021 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/S 150-398507, Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późniejszymi zmianami), przed otwarciem ofert Zamawiający upublicznił informację o wysokości środków, jakie może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia, tj. kwotę w wysokości 811.611,00 zł.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 14.09.2021 roku zostały złożone dwie oferty – przez n/w Wykonawców:

1. Skorut Systemy Solarne Spółka z o. o. z Myślenic z ceną brutto w wysokości 1.369.190,26 zł.

2. FLEXIPOWER GROUP Spółka z o. o. Spółka komandytowa z Pabianic z ceną brutto w wysokości 1.026.738,72 zł.

Uwzględniając wartość złożonych ofert oraz wysokość środków, jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia, Zamawiający postanowił dokonać unieważnienia postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 3) w/w ustawy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587700
Fax: +48 224587701
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

art. 515. (Termin wniesienia odwołania)

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587700
Fax: +48 224587701
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021