Leveringen - 536974-2018

06/12/2018    S235    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Zakopane: Brandstoffen

2018/S 235-536974

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tesko Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
Nationaal identificatienummer: NIP: 736-000-51-96, REGON: 490023843, numer KRS: 0000077164
Postadres: ul. Szymony 17a
Plaats: Zakopane
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Postcode: 34-500
Land: Polen
Contactpersoon: w zakresie procedury: Magdalena Wałęga, w zakresie przedmiotu zamówienia: Stanisław Ogórek
E-mail: mwalega@tesko.pl
Telefoon: +48 182025620
Fax: +48 182025621

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tesko.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.tesko.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Komunalna Spółka Prawa Handlowego
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, letnie i zimowe utrzymanie dróg, świadczenie usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Miasto Zakopane

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego

Referentienummer: 11-ZP/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego w Zakopanem przy ul. Szymony 17a zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż paliwo (olej napędowy) będące przedmiotem niniejszego przetargu będzie wykorzystywane przez Zamawiającego wyłącznie dla celów własnych do tankowania samochodów firmowych. Zamawiający informuje, iż paliwo (olej napędowy) będące przedmiotem niniejszego postępowania nie będzie odsprzedawane.

2.Szacunkowa przewidywana ilość dostawy oleju napędowego Ekodiesel w okresie od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy wynosi 500 000 litrów (opcja 300 000 litrów).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134100 Dieselolie
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
NUTS-code: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
NUTS-code: PL21 Małopolskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wykonawca dostarczy paliwo do siedziby Zamawiającego znajdującej się przy ul. Szymony 17a, 34-500 Zakopane (Województwo Małopolskie, Powiat Tatrzański, Gmina Miasto Zakopane), POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego w Zakopanem przy ul. Szymony 17a zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż paliwo (olej napędowy) będące przedmiotem niniejszego przetargu będzie wykorzystywane przez Zamawiającego wyłącznie dla celów własnych do tankowania samochodów firmowych. Zamawiający informuje, iż paliwo (olej napędowy) będące przedmiotem niniejszego postępowania nie będzie odsprzedawane.

2. Szacunkowa przewidywana ilość dostawy oleju napędowego Ekodiesel w okresie od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy wynosi 500 000 litrów (opcja 300 000 litrów).

3. Zgodnie z zastrzeżeniem w prawie opcji Zamawiający zrealizuje w sposób pewny zakup oleju napędowego w ilości „gwarantowanej”.

4. Pozostałe ilości opisane jako „opcja” będą realizowane w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, zgodnie z przedstawionym poniżej zapisem dotyczącym skorzystania z prawa opcji. W pierwszej kolejności Zamawiający pragnie wyjaśnić, iż zgodnie z regulacjami Ustawy Pzp instytucja prawa opcji zakłada, że Zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia (500 000 litrów) który zostanie na pewno zrealizowany przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, co pozwala Wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty. Ponadto Zamawiający wskazuje jednocześnie dodatkowy zakres (300 000 litrów), którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W niniejszym postępowaniu przetargowym w pkt. 4.2 SIWZ Zamawiający określił minimalną szacunkową przewidywaną ilość dostawy oleju napędowego Ekodiesel w okresie od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy która wynosi 500 000 litrów, dodatkowo w dalszej części SIWZ Zamawiający wskazał, iż przewiduje skorzystanie z prawa opcji w ilości 300 000 litrów (łączna ilość litrów wynosi 800 000, która zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy PZP stanowiła podstawę do szacowania wartości zamówienia). Zamawiający w SIWZ poinformował Wykonawców, iż ilość 500 000 litrów jest ilością gwarantowaną, a prawo opcji wynosi 300 000 litrów z tym, że Zamawiający przewidział dostawę dwóch rodzajów olejów napędowych Ekodiesel tj.:

1) oleju napędowego Ekodiesel o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych - w ilości 200 000 litrów z zastrzeżeniem, iż jest to ilość w całości objęta prawem opcji,

2) oleju napędowego Ekodiesel w ilości 600 000 litrów z zastrzeżeniem ilość gwarantowanej 500 000 litrów i ilość objętej prawem opcji 100 000 litrów.

Dodatkowo Zamawiający w pkt. 4.7.1. SIWZ zastrzegł, iż przy składaniu zamówienia będzie on podawał rodzaj zamawianego paliwa. Oznacza to, iż Zamawiający składając zamówienie określi rodzaj paliwa oraz ilość zamawianego paliwa która będzie wynosić ok 5 000 litrów. Dostawa paliwa będzie dotyczyć tylko jednego rodzaju paliwa określonego przez Zamawiającego w złożonym zamówieniu.

5. Jakość dostarczanego oleju napędowego Ekodiesel winna odpowiadać wymaganiom zawartym w regulacjach prawnych m.in. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Załącznik nr 3 do Rozporządzenia) lub obowiązujących w dniu dostarczenia danej partii oleju napędowego Ekodiesel.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia oraz do przedstawienia wraz z każdą dostawą oleju napędowego aktualnego świadectwa jakości (certyfikatu), poświadczonego przez producenta paliwa za zgodność z Polską Normą lub atestu akredytowanego laboratorium (w języku polskim). Świadectwo będzie powiązane z dowodem dostawy lub wydania poprzez umieszczenie na nim numeru i daty świadectwa lub atestu.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia oraz warunki dostawy oraz istotne postanowienia umowy zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Szacunkowa przewidywana ilość dostawy oleju napędowego Ekodiesel w okresie od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy wynosi 500 000 litrów (opcja 300 000 litrów).

2. Zgodnie z zastrzeżeniem w prawie opcji Zamawiający zrealizuje w sposób pewny zakup oleju napędowego w ilości „gwarantowanej”.

3. Pozostałe ilości opisane jako „opcja” będą realizowane w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, zgodnie z przedstawionym poniżej zapisem dotyczącym skorzystania z prawa opcji.

3.1.Prawo opcji:

a) Zamawiający, zgodnie z treścią pkt 4.2. SIWZ, zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w zależności od faktycznych potrzeb.

b) W przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji:

— Wykonawca będzie zobligowany zastosować warunki i ceny zgodne ze złożoną ofertą,

— Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, wyliczone zgodnie z zasadami opisanymi w postępowaniu.

c) Uruchomienie prawa opcji nastąpi po wyczerpaniu ilości gwarantowanej w zamówieniu podstawowym bez konieczności powiadamiania Wykonawcy

d) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

4. W pierwszej kolejności Zamawiający pragnie wyjaśnić, iż zgodnie z regulacjami Ustawy Pzp instytucja prawa opcji zakłada, że Zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia (500 000 litrów) który zostanie na pewno zrealizowany przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, co pozwala Wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty. Ponadto Zamawiający wskazuje jednocześnie dodatkowy zakres (300 000 litrów), którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W niniejszym postępowaniu przetargowym w pkt. 4.2 SIWZ Zamawiający określił minimalną szacunkową przewidywaną ilość dostawy oleju napędowego Ekodiesel w okresie od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy która wynosi 500 000 litrów, dodatkowo w dalszej części SIWZ Zamawiający wskazał, iż przewiduje skorzystanie z prawa opcji w ilości 300 000 litrów (łączna ilość litrów wynosi 800 000, która zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp stanowiła podstawę do szacowania wartości zamówienia). Zamawiający w SIWZ poinformował Wykonawców, iż ilość 500 000 litrów jest ilością gwarantowaną, a prawo opcji wynosi 300 000 litrów z tym, że Zamawiający przewidział dostawę dwóch rodzajów olejów napędowych Ekodiesel tj.:

1) oleju napędowego Ekodiesel o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych - w ilości 200 000 litrów z zastrzeżeniem, iż jest to ilość w całości objęta prawem opcji,

2) oleju napędowego Ekodiesel w ilości 600 000 litrów z zastrzeżeniem ilość gwarantowanej 500 000 litrów i ilość objętej prawem opcji 100 000 litrów.

Dodatkowo Zamawiający w pkt. 4.7.1. SIWZ zastrzegł, iż przy składaniu zamówienia będzie on podawał rodzaj zamawianego paliwa. Oznacza to, iż Zamawiający składając zamówienie określi rodzaj paliwa oraz ilość zamawianego paliwa która będzie wynosić ok 5 000 litrów. Dostawa paliwa będzie dotyczyć tylko jednego rodzaju paliwa określonego przez Zamawiającego w złożonym zamówieniu.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zgodnie z art. 10 a Ustawy Pzp postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, iż cała procedura w tym oferta, JEDZ jak i wszystkie oświadczenia oraz dokumenty jak również komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej poprzez: miniPortal, ePUAP lub pocztę elektroniczną Zamawiającego: mwalega@tesko.pl.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dn. 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2018 poz. 755 z późniejszymi zmianami) posiada aktualną koncesję na podjęcie i realizowanie działalności określonej zamówieniem.

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, 5 i 7 Ustawy Pzp, Wykonawca na podstawie art. 25a ust. 2 Ustawy Pzp przedkłada Zamawiającemu aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie elektronicznej w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (dalej: „JEDZ”) podpisany przez Wykonawcę - sporządzony na warunkach określonych w pkt. 8.2 poniżej. Dokument należy sporządzić zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej. Informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 24 aa ust. 1 Ustawy Pzp).

Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta został najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu, należy przedłożyć:

Koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2018 poz. 755 z późniejszymi zmianami).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych i 00/100). Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania ważnej polisy na w/w kwotę przez cały okres obowiązywania umowy.

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, 5 i 7 Ustawy Pzp, Wykonawca na podstawie art. 25a ust. 2 Ustawy Pzp przedkłada Zamawiającemu aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie elektronicznej w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (dalej: „JEDZ”) podpisany przez Wykonawcę - sporządzony na warunkach określonych w pkt. 8.2 poniżej. Dokument należy sporządzić zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej. Informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 24 aa ust. 1 Ustawy Pzp).

Eventuele minimumeisen:

Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta został najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu, należy przedłożyć:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych i 00/100). Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania ważnej polisy na w/w kwotę przez cały okres obowiązywania umowy.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Zdolności technicznej lub zawodowej.

a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczenia okresowego lub ciągłego również wykonuje co najmniej dwie główne sukcesywne dostawy paliwa o wartości umowy co najmniej 500 000,00 PLN netto, które były realizowane przez okres min. 6 miesięcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną autocysterną spełniająca wymagania określone w pkt. 4 SIWZ i posiadającą świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, pojazdy Wykonawcy musza posiadać aktualne ubezpieczenie komunikacyjne OC, NNW.

c) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia posiadającą uprawnienia do przewozu paliw płynnych oraz posiadającą uprawnienia do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania naziemnego dwu płaszczowego zbiornika paliw o pojemności do 5m3.

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, 5 i 7 Ustawy Pzp, Wykonawca na podstawie art. 25a ust. 2 Ustawy Pzp przedkłada Zamawiającemu aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie elektronicznej w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (dalej: „JEDZ”) podpisany przez Wykonawcę - sporządzony na warunkach określonych w pkt. 8.2 poniżej. Dokument należy sporządzić zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej. Informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 24 aa ust. 1 Ustawy Pzp).

Eventuele minimumeisen:

Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta został najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu, należy przedłożyć:

1. Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 2 sukcesywnych dostaw paliwa o wartości umowy co najmniej 500 000,00 PLN netto każda, które były realizowane przez okres min. 6 miesięcy każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz których dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykaz pojazdów (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ) przystosowanych do przewozu paliwa jakimi dysponuje Wykonawca niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia wraz z świadectwem dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje własnymi środkami transportowymi, zobowiązany jest dołączyć umowę najmu, leasingu, użyczenia środków transportowych lub pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia takich środków, dokumenty mają potwierdzać spełnienie warunku określonego w pkt 7.1.3 lit. b) SIWZ.

3. Wykaz osób (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ) którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności i podstawie dysponowania tymi osobami, dokumenty mają potwierdzać spełnienie warunku określonego w pkt 7.1.3. lit. c) SIWZ.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Wzór umowy, jaką zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ.

2.Rozliczenie w okresie trwania umowy pomiędzy zamawiającym i Wykonawcą będzie realizowane wyłącznie w PLN.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymieniona w pkt. 23 SIWZ oraz w paragrafie 14 wzoru umowy.

4. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % maksymalnej wartości zobowiązania wynikającego z umowy.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/01/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 14/03/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/01/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
Plaats:

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Za 12 miesięcy

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100).

1. Oferowana cena 1 litra z upustem oleju napędowego winna zawierać łącznie cenę oleju napędowego wraz z kosztami transportu do siedziby Zamawiającego.

2. Cena oleju napędowego Ekodiesel zmienia się w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z aktualną ceną paliw podaną na stronie www.orlen.pl na dany dzień, w stosunku do ceny, na podstawie której sporządzona zostanie oferta. W takim przypadku cena będzie każdorazowo zmieniona o wysokość stałego upustu zaproponowanego przez Wykonawcę.

3. Zamawiający będzie kontrolował wysokość cen publikowanych przez PKN ORLEN na stronie internetowej www.orlen.pl.

4. Każdorazowo kwota wynagrodzenia Wykonawcy za dostarczone paliwo będzie obliczona jako iloczyn faktycznie dostarczonego paliwa i ceny 1 litra paliwa (oleju napędowego Ekodiesel) opublikowanej w dniu dostawy na stronie PKN ORLEN zmienionej o stały upust wynikający ze złożonej oferty.

5. Zapłata dokonana zostanie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z art. 108 a ust. 1 ustawy z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm., dalej „Ustawa Pzp”)

7. Zgodnie z art. 10 a Ustawy Pzp postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, iż cała procedura w tym oferta, JEDZ jak i wszystkie oświadczenia oraz dokumenty jak również komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej poprzez: miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal lub pocztę elektroniczną Zamawiającego: mwalega@tesko.pl

8. Celem uzupełnienia oświadczenia w formie JEDZ/ESPD należy je pobrać, ze strony internetowej zamawiającego (Załączniku nr 2 do SIWZ stanowi plik w formacie xml), który należy zapisać na dysku, a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis JEDZ/ESPD dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl.

9. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 i 2 Ustawy Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

10. Sposób przygotowania oferty znajduje się w SIWZ.

11. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

12. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

13. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania: 11-ZP/2018.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, Sekretariat Departamentu Odwołań
Postadres: ul. Postepu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, Sekretariat Departamentu Odwołań
Postadres: ul. Postepu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zgodnie z art. 182 Ustawy Pzp odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 28.8 i 28.9 SIWZ wnosi się w terminie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp (art. 180 Ustawy Pzp, Dział VI – Środki ochrony prawnej).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odoławcza, Sekretariat Departamentu Odwołań
Postadres: ul. Postępu 17 a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/12/2018