Leveringen - 536974-2018

06/12/2018    S235

Polska-Zakopane: Paliwa

2018/S 235-536974

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Tesko Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 736-000-51-96, REGON: 490023843, numer KRS: 0000077164
Adres pocztowy: ul. Szymony 17a
Miejscowość: Zakopane
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 34-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: w zakresie procedury: Magdalena Wałęga, w zakresie przedmiotu zamówienia: Stanisław Ogórek
E-mail: mwalega@tesko.pl
Tel.: +48 182025620
Faks: +48 182025621
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.tesko.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.tesko.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Komunalna Spółka Prawa Handlowego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, letnie i zimowe utrzymanie dróg, świadczenie usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Miasto Zakopane

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego

Numer referencyjny: 11-ZP/2018
II.1.2)Główny kod CPV
09100000 Paliwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego w Zakopanem przy ul. Szymony 17a zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż paliwo (olej napędowy) będące przedmiotem niniejszego przetargu będzie wykorzystywane przez Zamawiającego wyłącznie dla celów własnych do tankowania samochodów firmowych. Zamawiający informuje, iż paliwo (olej napędowy) będące przedmiotem niniejszego postępowania nie będzie odsprzedawane.

2.Szacunkowa przewidywana ilość dostawy oleju napędowego Ekodiesel w okresie od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy wynosi 500 000 litrów (opcja 300 000 litrów).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09134100 Olej napędowy
09100000 Paliwa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wykonawca dostarczy paliwo do siedziby Zamawiającego znajdującej się przy ul. Szymony 17a, 34-500 Zakopane (Województwo Małopolskie, Powiat Tatrzański, Gmina Miasto Zakopane), POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego Ekodiesel do siedziby Zamawiającego w Zakopanem przy ul. Szymony 17a zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż paliwo (olej napędowy) będące przedmiotem niniejszego przetargu będzie wykorzystywane przez Zamawiającego wyłącznie dla celów własnych do tankowania samochodów firmowych. Zamawiający informuje, iż paliwo (olej napędowy) będące przedmiotem niniejszego postępowania nie będzie odsprzedawane.

2. Szacunkowa przewidywana ilość dostawy oleju napędowego Ekodiesel w okresie od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy wynosi 500 000 litrów (opcja 300 000 litrów).

3. Zgodnie z zastrzeżeniem w prawie opcji Zamawiający zrealizuje w sposób pewny zakup oleju napędowego w ilości „gwarantowanej”.

4. Pozostałe ilości opisane jako „opcja” będą realizowane w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, zgodnie z przedstawionym poniżej zapisem dotyczącym skorzystania z prawa opcji. W pierwszej kolejności Zamawiający pragnie wyjaśnić, iż zgodnie z regulacjami Ustawy Pzp instytucja prawa opcji zakłada, że Zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia (500 000 litrów) który zostanie na pewno zrealizowany przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, co pozwala Wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty. Ponadto Zamawiający wskazuje jednocześnie dodatkowy zakres (300 000 litrów), którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W niniejszym postępowaniu przetargowym w pkt. 4.2 SIWZ Zamawiający określił minimalną szacunkową przewidywaną ilość dostawy oleju napędowego Ekodiesel w okresie od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy która wynosi 500 000 litrów, dodatkowo w dalszej części SIWZ Zamawiający wskazał, iż przewiduje skorzystanie z prawa opcji w ilości 300 000 litrów (łączna ilość litrów wynosi 800 000, która zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy PZP stanowiła podstawę do szacowania wartości zamówienia). Zamawiający w SIWZ poinformował Wykonawców, iż ilość 500 000 litrów jest ilością gwarantowaną, a prawo opcji wynosi 300 000 litrów z tym, że Zamawiający przewidział dostawę dwóch rodzajów olejów napędowych Ekodiesel tj.:

1) oleju napędowego Ekodiesel o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych - w ilości 200 000 litrów z zastrzeżeniem, iż jest to ilość w całości objęta prawem opcji,

2) oleju napędowego Ekodiesel w ilości 600 000 litrów z zastrzeżeniem ilość gwarantowanej 500 000 litrów i ilość objętej prawem opcji 100 000 litrów.

Dodatkowo Zamawiający w pkt. 4.7.1. SIWZ zastrzegł, iż przy składaniu zamówienia będzie on podawał rodzaj zamawianego paliwa. Oznacza to, iż Zamawiający składając zamówienie określi rodzaj paliwa oraz ilość zamawianego paliwa która będzie wynosić ok 5 000 litrów. Dostawa paliwa będzie dotyczyć tylko jednego rodzaju paliwa określonego przez Zamawiającego w złożonym zamówieniu.

5. Jakość dostarczanego oleju napędowego Ekodiesel winna odpowiadać wymaganiom zawartym w regulacjach prawnych m.in. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Załącznik nr 3 do Rozporządzenia) lub obowiązujących w dniu dostarczenia danej partii oleju napędowego Ekodiesel.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia oraz do przedstawienia wraz z każdą dostawą oleju napędowego aktualnego świadectwa jakości (certyfikatu), poświadczonego przez producenta paliwa za zgodność z Polską Normą lub atestu akredytowanego laboratorium (w języku polskim). Świadectwo będzie powiązane z dowodem dostawy lub wydania poprzez umieszczenie na nim numeru i daty świadectwa lub atestu.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia oraz warunki dostawy oraz istotne postanowienia umowy zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Szacunkowa przewidywana ilość dostawy oleju napędowego Ekodiesel w okresie od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy wynosi 500 000 litrów (opcja 300 000 litrów).

2. Zgodnie z zastrzeżeniem w prawie opcji Zamawiający zrealizuje w sposób pewny zakup oleju napędowego w ilości „gwarantowanej”.

3. Pozostałe ilości opisane jako „opcja” będą realizowane w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego, zgodnie z przedstawionym poniżej zapisem dotyczącym skorzystania z prawa opcji.

3.1.Prawo opcji:

a) Zamawiający, zgodnie z treścią pkt 4.2. SIWZ, zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji w zależności od faktycznych potrzeb.

b) W przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji:

— Wykonawca będzie zobligowany zastosować warunki i ceny zgodne ze złożoną ofertą,

— Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, wyliczone zgodnie z zasadami opisanymi w postępowaniu.

c) Uruchomienie prawa opcji nastąpi po wyczerpaniu ilości gwarantowanej w zamówieniu podstawowym bez konieczności powiadamiania Wykonawcy

d) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

4. W pierwszej kolejności Zamawiający pragnie wyjaśnić, iż zgodnie z regulacjami Ustawy Pzp instytucja prawa opcji zakłada, że Zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia (500 000 litrów) który zostanie na pewno zrealizowany przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy, co pozwala Wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty. Ponadto Zamawiający wskazuje jednocześnie dodatkowy zakres (300 000 litrów), którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W niniejszym postępowaniu przetargowym w pkt. 4.2 SIWZ Zamawiający określił minimalną szacunkową przewidywaną ilość dostawy oleju napędowego Ekodiesel w okresie od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy która wynosi 500 000 litrów, dodatkowo w dalszej części SIWZ Zamawiający wskazał, iż przewiduje skorzystanie z prawa opcji w ilości 300 000 litrów (łączna ilość litrów wynosi 800 000, która zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp stanowiła podstawę do szacowania wartości zamówienia). Zamawiający w SIWZ poinformował Wykonawców, iż ilość 500 000 litrów jest ilością gwarantowaną, a prawo opcji wynosi 300 000 litrów z tym, że Zamawiający przewidział dostawę dwóch rodzajów olejów napędowych Ekodiesel tj.:

1) oleju napędowego Ekodiesel o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych - w ilości 200 000 litrów z zastrzeżeniem, iż jest to ilość w całości objęta prawem opcji,

2) oleju napędowego Ekodiesel w ilości 600 000 litrów z zastrzeżeniem ilość gwarantowanej 500 000 litrów i ilość objętej prawem opcji 100 000 litrów.

Dodatkowo Zamawiający w pkt. 4.7.1. SIWZ zastrzegł, iż przy składaniu zamówienia będzie on podawał rodzaj zamawianego paliwa. Oznacza to, iż Zamawiający składając zamówienie określi rodzaj paliwa oraz ilość zamawianego paliwa która będzie wynosić ok 5 000 litrów. Dostawa paliwa będzie dotyczyć tylko jednego rodzaju paliwa określonego przez Zamawiającego w złożonym zamówieniu.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 10 a Ustawy Pzp postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, iż cała procedura w tym oferta, JEDZ jak i wszystkie oświadczenia oraz dokumenty jak również komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej poprzez: miniPortal, ePUAP lub pocztę elektroniczną Zamawiającego: mwalega@tesko.pl.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dn. 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2018 poz. 755 z późniejszymi zmianami) posiada aktualną koncesję na podjęcie i realizowanie działalności określonej zamówieniem.

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, 5 i 7 Ustawy Pzp, Wykonawca na podstawie art. 25a ust. 2 Ustawy Pzp przedkłada Zamawiającemu aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie elektronicznej w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (dalej: „JEDZ”) podpisany przez Wykonawcę - sporządzony na warunkach określonych w pkt. 8.2 poniżej. Dokument należy sporządzić zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej. Informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 24 aa ust. 1 Ustawy Pzp).

Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta został najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu, należy przedłożyć:

Koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2018 poz. 755 z późniejszymi zmianami).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych i 00/100). Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania ważnej polisy na w/w kwotę przez cały okres obowiązywania umowy.

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, 5 i 7 Ustawy Pzp, Wykonawca na podstawie art. 25a ust. 2 Ustawy Pzp przedkłada Zamawiającemu aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie elektronicznej w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (dalej: „JEDZ”) podpisany przez Wykonawcę - sporządzony na warunkach określonych w pkt. 8.2 poniżej. Dokument należy sporządzić zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej. Informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 24 aa ust. 1 Ustawy Pzp).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta został najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu, należy przedłożyć:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych i 00/100). Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania ważnej polisy na w/w kwotę przez cały okres obowiązywania umowy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Zdolności technicznej lub zawodowej.

a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczenia okresowego lub ciągłego również wykonuje co najmniej dwie główne sukcesywne dostawy paliwa o wartości umowy co najmniej 500 000,00 PLN netto, które były realizowane przez okres min. 6 miesięcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną autocysterną spełniająca wymagania określone w pkt. 4 SIWZ i posiadającą świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, pojazdy Wykonawcy musza posiadać aktualne ubezpieczenie komunikacyjne OC, NNW.

c) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia posiadającą uprawnienia do przewozu paliw płynnych oraz posiadającą uprawnienia do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania naziemnego dwu płaszczowego zbiornika paliw o pojemności do 5m3.

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, 5 i 7 Ustawy Pzp, Wykonawca na podstawie art. 25a ust. 2 Ustawy Pzp przedkłada Zamawiającemu aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie elektronicznej w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (dalej: „JEDZ”) podpisany przez Wykonawcę - sporządzony na warunkach określonych w pkt. 8.2 poniżej. Dokument należy sporządzić zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej. Informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 24 aa ust. 1 Ustawy Pzp).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta został najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu, należy przedłożyć:

1. Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 2 sukcesywnych dostaw paliwa o wartości umowy co najmniej 500 000,00 PLN netto każda, które były realizowane przez okres min. 6 miesięcy każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz których dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykaz pojazdów (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ) przystosowanych do przewozu paliwa jakimi dysponuje Wykonawca niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia wraz z świadectwem dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje własnymi środkami transportowymi, zobowiązany jest dołączyć umowę najmu, leasingu, użyczenia środków transportowych lub pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia takich środków, dokumenty mają potwierdzać spełnienie warunku określonego w pkt 7.1.3 lit. b) SIWZ.

3. Wykaz osób (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ) którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności i podstawie dysponowania tymi osobami, dokumenty mają potwierdzać spełnienie warunku określonego w pkt 7.1.3. lit. c) SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wzór umowy, jaką zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ.

2.Rozliczenie w okresie trwania umowy pomiędzy zamawiającym i Wykonawcą będzie realizowane wyłącznie w PLN.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymieniona w pkt. 23 SIWZ oraz w paragrafie 14 wzoru umowy.

4. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % maksymalnej wartości zobowiązania wynikającego z umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/01/2019
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/03/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/01/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Za 12 miesięcy

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100).

1. Oferowana cena 1 litra z upustem oleju napędowego winna zawierać łącznie cenę oleju napędowego wraz z kosztami transportu do siedziby Zamawiającego.

2. Cena oleju napędowego Ekodiesel zmienia się w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z aktualną ceną paliw podaną na stronie www.orlen.pl na dany dzień, w stosunku do ceny, na podstawie której sporządzona zostanie oferta. W takim przypadku cena będzie każdorazowo zmieniona o wysokość stałego upustu zaproponowanego przez Wykonawcę.

3. Zamawiający będzie kontrolował wysokość cen publikowanych przez PKN ORLEN na stronie internetowej www.orlen.pl.

4. Każdorazowo kwota wynagrodzenia Wykonawcy za dostarczone paliwo będzie obliczona jako iloczyn faktycznie dostarczonego paliwa i ceny 1 litra paliwa (oleju napędowego Ekodiesel) opublikowanej w dniu dostawy na stronie PKN ORLEN zmienionej o stały upust wynikający ze złożonej oferty.

5. Zapłata dokonana zostanie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z art. 108 a ust. 1 ustawy z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm., dalej „Ustawa Pzp”)

7. Zgodnie z art. 10 a Ustawy Pzp postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, iż cała procedura w tym oferta, JEDZ jak i wszystkie oświadczenia oraz dokumenty jak również komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej poprzez: miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal lub pocztę elektroniczną Zamawiającego: mwalega@tesko.pl

8. Celem uzupełnienia oświadczenia w formie JEDZ/ESPD należy je pobrać, ze strony internetowej zamawiającego (Załączniku nr 2 do SIWZ stanowi plik w formacie xml), który należy zapisać na dysku, a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis JEDZ/ESPD dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl.

9. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 i 2 Ustawy Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

10. Sposób przygotowania oferty znajduje się w SIWZ.

11. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

12. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

13. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania: 11-ZP/2018.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, Sekretariat Departamentu Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, Sekretariat Departamentu Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z art. 182 Ustawy Pzp odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 28.8 i 28.9 SIWZ wnosi się w terminie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp (art. 180 Ustawy Pzp, Dział VI – Środki ochrony prawnej).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odoławcza, Sekretariat Departamentu Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/12/2018