Supplies - 536995-2021

22/10/2021    S206

Czechia-Prague: Mainframe computer

2021/S 206-536995

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: CESNET, zájmové sdružení právnických osob
National registration number: 63839172
Postal address: Zikova 1903/4
Town: Praha 6
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 16000
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Vojtěch Široký
E-mail: zakazky@cesnet.cz
Internet address(es):
Main address: www.cesnet.cz
Address of the buyer profile: https://zakazky.cesnet.cz
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Zájmové sdružení právnických osob - veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR; výzkumná organizace
I.5)Main activity
Other activity: provoz a rozvoj národní e-infrastruktury pro výzkum a vývoj (e-infrastruktura CESNET); výzkum a vývoj

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

CESNET - Dodávka SMP a GPU výpočetních clusterů pro MetaCentrum (2021)

Reference number: 1027/2021
II.1.2)Main CPV code
30211000 Mainframe computer
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění 22 identických uzlů v konfiguraci GPU a xx (nejméně 16) identických uzlů v konfiguraci SMP za účelem pravidelné obměny a doplnění výpočetních clusterů MetaCentra CESNET.

Součástí plnění je dále dodávka a instalace potřebné síťové infrastruktury zahrnující switche a kabeláž.

Součástí plnění je i poskytnutí záruky za jakost a řádnou funkčnost dodaného plnění, včetně technické podpory, na dobu 36 měsíců, s reakční dobou nejpozději do konce následujícího pracovního dne (next business day - NBD), s dobou opravy (fix-time) nejpozději do 14 kalendářních dní u serverů a maximálně 7 dní u switchů, s opravami či výměnami vadných komponent v místě instalace zařízení (on site).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 20 700 000.00 CZK
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Main site or place of performance:

Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, Botanická 68a, Brno

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění 22 identických uzlů v konfiguraci GPU a xx (nejméně 16) identických uzlů v konfiguraci SMP za účelem pravidelné obměny a doplnění výpočetních clusterů MetaCentra CESNET.

Součástí plnění je dále dodávka a instalace potřebné síťové infrastruktury zahrnující switche a kabeláž.

Součástí plnění je i poskytnutí záruky za jakost a řádnou funkčnost dodaného plnění, včetně technické podpory, na dobu 36 měsíců, s reakční dobou nejpozději do konce následujícího pracovního dne (next business day - NBD), s dobou opravy (fix-time) nejpozději do 14 kalendářních dní u serverů a maximálně 7 dní u switchů, s opravami či výměnami vadných komponent v místě instalace zařízení (on site).

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Celkový výpočetní výkon nabízeného clusteru při pevné ceně 20 700 000,- Kč bez DPH / Weighting: 100
Cost criterion - Name: Celkový výpočetní výkon nabízeného clusteru při pevné ceně 20 700 000,- Kč bez DPH / Weighting: 100
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Název projektu: „e-INFRA CZ: Modernizace“, Identifikační kód: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_072/0015659, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

II.2.14)Additional information

Vysvětlení k bodu II.2.5): Hodnocen byl pouze Celkový výpočetní výkon nabízeného clusteru při pevné ceně. Formulář však neumožňuje vyplnit pouze položku "Kritéria kvality", musí být vyplněna i jedna z položek "Kritéria nákladů" nebo "Cena-Váha". Proto byla vyplněna i položka "Kritéria nákladů" ve stejném znění. V ceně zakázky je zahrnuta i záruka s technickou podporu na 36 měsíců ode dne dodání.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 102-266497
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

CESNET - Dodávka SMP a GPU výpočetních clusterů pro MetaCentrum (2021)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
04/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: AUTOCONT a.s.
National registration number: 04308697
Postal address: Hornopolní 3322/34
Town: Ostrava
NUTS code: CZ Česko
Postal code: 70200
Country: Czechia
E-mail: info@autocont.cz
Telephone: +420 910971111
Fax: +420 910970100
Internet address: https://autocont.cz/
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 20 700 000.00 CZK
Total value of the contract/lot: 20 700 000.00 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 60455
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internet address: http://www.compet.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 60455
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: http://www.compet.cz
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021