Lieferungen - 537006-2018

06/12/2018    S235    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Teile und Zubehör für Hörgeräte

2018/S 235-537006

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Skarb Państwa, Jednostka Wojskowa nr 2305
ul. Marsa 80
Warszawa
04-520
Polen
Kontaktstelle(n): Jednostka Wojskowa nr 2305
Telefon: +48 261895025
E-Mail: 2305.zamowienia@ron.mil.pl
Fax: +48 261895030
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.mon.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Wojskowa jednostka budżetowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa zestawów mikrofonowo-słuchawkowych specjalnych

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-31/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33185100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych zestawów mikrofonowo-słuchawkowych specjalnych spełniających wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32342100
32342200
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych zestawów mikrofonowo-słuchawkowych specjalnych spełniających wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji i zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu świadczonej dostawy, z uwzględnieniem prawa opcji i odpowiednim wynagrodzeniem Wykonawcy. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji polegające na zwiększeniu do 100 % zakresu przedmiotu zamówienia podstawowego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 164-374065
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa zestawów mikrofonowo-słuchawkowych specjalnych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100) Wadium należy wnieść wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

2. W zakresie braku podstaw do wykluczenia wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 11 ustawy Pzp. W sytuacji przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia, może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

3. Na ofertę składają się wypełnione następujące dokumenty i załączniki:

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (wzór – załącznik nr 1 do SIWZ). W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają wspólnie jeden „Formularz ofertowy”.

2) Oświadczenie wykonawcy w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ). Wykonawcy występujący wspólnie, składają oświadczenie wspólnie lub każdy samodzielnie w swoim zakresie.

3) Dowód wniesienia wadium.

4) Informacja (Formularz oferty ust 8.) o dostępności formy elektronicznej odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, dane referencyjne dokumentacji, adres internetowy i wydający Urząd lub Organ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp - przysługują środki ochrony prawnej – na zasadach określonych w art. 180-198 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej wydane w wyniku wniesienia odwołania - stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Zasady wnoszenia odwołania oraz skargi do Sądu – w tym w szczególności terminy, forma, tryb, sposób, organy właściwe do wniesienia – zostały opisane w art. 180-198 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/12/2018