Lieferungen - 537015-2018

06/12/2018    S235    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Personenkraftwagen

2018/S 235-537015

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Al. Jana Pawła II nr 70
Warszawa
00-175
Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Mazur
Telefon: +48 2259550063
E-Mail: katarzyna.mazur2@arimr.gov.pl
Fax: +48 223185411
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.arimr.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Agencja/urząd krajowy lub federalny

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup samochodów osobowych wraz z ubezpieczeniem na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Referenznummer der Bekanntmachung: DPiZP.2610.40.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34110000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodów osobowych wraz z ubezpieczeniem na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie (dalej „ARiMR” lub „Zamawiający”) opisanych w podrozdziale I.2 pkt. 3 i 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ").

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 599 105.69 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 1 zamówienia - Zakup 7 samochodów osobowych z napędem na cztery koła (fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego używania) na potrzeby ARiMR

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66514110
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakup 7 samochodów osobowych z napędem na cztery koła (fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego używania) na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spełniających parametry techniczno-eksploatacyjne opisane w pkt. I.2.3 SIWZ.

SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego http://www.arimr.gov.pl/o-arimr/przetargi/centrala.html, pod numerem referencyjnym DPiZP.2610.40.2018.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na części i podzespoły mechaniczne / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 2 zamówienia - Zakup 2 samochodów osobowych (fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego używania) na potrzeby ARiMR

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66514110
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakup 2samochodów osobowych (fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego używania) na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spełniających parametry techniczno- eksploatacyjne opisane w pkt. I.2.4 SIWZ.

SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego http://www.arimr.gov.pl/o-arimr/przetargi/centrala.html, pod numerem referencyjnym DPiZP.2610.40.2018

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na części i podzespoły mechaniczne / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 189-426461
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 1 zamówienia - Zakup 7 samochodów osobowych z napędem na cztery koła (fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego używania) na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Roln...

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/11/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Renault Retail Group Sp. z o.o.
008203412
al. Jerozolimskie 156
Warszawa
02-326
Polen
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse: https://www.rrgwarszawa.pl/

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 361 463.41 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 347 594.45 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Część nr 2 zamówienia - Zakup 2 samochodów osobowych (fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego używania) na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Roln...

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/11/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
CRH Żagiel Auto Sp. z o.o.
432729583
ul. Roztocze 4
Lublin
20-722
Polen
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse: http://skoda.zagielauto.pl/

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 237 642.28 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 230 464.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587777
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia, zgodnie ze sposobem porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami określonego w rozdziale V niniejszej SIWZ.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

6.1. 10 (dziesięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 (piętnastu) dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

6.2. 10 (dziesięciu) dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia oraz wobec postanowień SIWZ;

6.3. 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w ppkt 6.1 i 6.2 powyżej.

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/12/2018