Lieferungen - 537015-2018

06/12/2018    S235    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Samochody osobowe

2018/S 235-537015

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Al. Jana Pawła II nr 70
Warszawa
00-175
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Mazur
Tel.: +48 2259550063
E-mail: katarzyna.mazur2@arimr.gov.pl
Faks: +48 223185411
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.arimr.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Agencja/urząd krajowy lub federalny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup samochodów osobowych wraz z ubezpieczeniem na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Numer referencyjny: DPiZP.2610.40.2018
II.1.2)Główny kod CPV
34110000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodów osobowych wraz z ubezpieczeniem na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie (dalej „ARiMR” lub „Zamawiający”) opisanych w podrozdziale I.2 pkt. 3 i 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ").

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 599 105.69 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 1 zamówienia - Zakup 7 samochodów osobowych z napędem na cztery koła (fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego używania) na potrzeby ARiMR

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66514110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup 7 samochodów osobowych z napędem na cztery koła (fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego używania) na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spełniających parametry techniczno-eksploatacyjne opisane w pkt. I.2.3 SIWZ.

SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego http://www.arimr.gov.pl/o-arimr/przetargi/centrala.html, pod numerem referencyjnym DPiZP.2610.40.2018.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na części i podzespoły mechaniczne / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część nr 2 zamówienia - Zakup 2 samochodów osobowych (fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego używania) na potrzeby ARiMR

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66514110
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup 2samochodów osobowych (fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego używania) na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spełniających parametry techniczno- eksploatacyjne opisane w pkt. I.2.4 SIWZ.

SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego http://www.arimr.gov.pl/o-arimr/przetargi/centrala.html, pod numerem referencyjnym DPiZP.2610.40.2018

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na części i podzespoły mechaniczne / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 189-426461
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Część nr 1 zamówienia - Zakup 7 samochodów osobowych z napędem na cztery koła (fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego używania) na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Roln...

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
20/11/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Renault Retail Group Sp. z o.o.
008203412
al. Jerozolimskie 156
Warszawa
02-326
Polska
Kod NUTS: PL

Adres internetowy: https://www.rrgwarszawa.pl/

Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 361 463.41 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 347 594.45 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Część nr 2 zamówienia - Zakup 2 samochodów osobowych (fabrycznie nowych, nienoszących śladów uprzedniego używania) na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Roln...

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/11/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
CRH Żagiel Auto Sp. z o.o.
432729583
ul. Roztocze 4
Lublin
20-722
Polska
Kod NUTS: PL

Adres internetowy: http://skoda.zagielauto.pl/

Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 237 642.28 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 230 464.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia, zgodnie ze sposobem porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami określonego w rozdziale V niniejszej SIWZ.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

6.1. 10 (dziesięciu) dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 (piętnastu) dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

6.2. 10 (dziesięciu) dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia oraz wobec postanowień SIWZ;

6.3. 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w ppkt 6.1 i 6.2 powyżej.

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/12/2018