Leveringen - 537033-2018

06/12/2018    S235    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Stargard: Elektriciteit

2018/S 235-537033

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Powiat Stargardzki
ul. Skarbowa 1
Stargard
73-110
Polen
Contactpersoon: Kamila Wójcik
Telefoon: +48 914804802
E-mail: przetargi@powiatstargardzki.pl
Fax: +48 914804801
NUTS-code: PL42

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.powiatstargardzki.eu

I.1)Naam en adressen
Gmina Miasto Stargard
ul. Czarnieckiego 17
Stargard
73-110
Polen
Contactpersoon: Tamara Rodźko
Telefoon: +48 915770071
E-mail: t.rodzko@poczta.um.stargard.pl
NUTS-code: PL42

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.stargard.pl

I.1)Naam en adressen
Gmina Stargard
Rynek Staromiejski 5
Stargard
73-110
Polen
Contactpersoon: Grzegorz Chełmiński
Telefoon: +48 915613427
E-mail: przetargi@gmina.stargard.pl
NUTS-code: PL42

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gmina.stargard.pl

I.1)Naam en adressen
Gmina Suchań
ul. Pomorska 72
Suchań
73-132
Polen
Contactpersoon: Krzysztof Siwek
Telefoon: +48 915624015
E-mail: krzysztof.siwek@suchan.pl
NUTS-code: PL42

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.suchan.pl

I.1)Naam en adressen
Gmina Dobrzany
ul. Staszica 1
Dobrzany
73-130
Polen
Contactpersoon: Robert Ulewicz
Telefoon: +48 915620201
E-mail: robert.ulewicz@dobrzany.pl
NUTS-code: PL42

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dobrzany.pl

I.1)Naam en adressen
Gmina Ińsko
ul. Boh. Warszawy 38
Ińsko
73-140
Polen
Contactpersoon: Maciej Janczak
Telefoon: +48 915621018
E-mail: mjanczak@insko.pl
NUTS-code: PL42

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.insko.pl

I.1)Naam en adressen
Gmina Marianowo
ul. Mieszka I 1
Marianowo
73-121
Polen
Contactpersoon: Zenon Chlebicki
Telefoon: +48 915613866
E-mail: chlebicki@marianowo.pl
NUTS-code: PL42

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.marianowo.pl

I.1)Naam en adressen
Gmina Kobylanka
ul. Szkolna 12
Kobylanka
73-108
Polen
Contactpersoon: Agnieszka Mikuła
Telefoon: +48 915788546
E-mail: agnieszka_mikula@kobylanka.pl
NUTS-code: PL42

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kobylanka.pl

I.1)Naam en adressen
Gmina Stara Dąbrowa
Stara Dąbrowa 20
Stara Dąbrowa
73-112
Polen
Contactpersoon: Krystian Tylus
Telefoon: +48 915739824
E-mail: bud@staradabrowa.pl
NUTS-code: PL42

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.staradabrowa.pl

I.1)Naam en adressen
Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wojska Polskiego 27
Stargard
73-110
Polen
Contactpersoon: Emanuel Wołowczyk
Telefoon: +48 915776355
E-mail: e.wolowczyk@zozstargard.pl
NUTS-code: PL42

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zozstargard.pl

I.1)Naam en adressen
Stargardzkie Centrum Kultury
ul. Piłsudskiego 105
Stargard
73-110
Polen
Contactpersoon: Joanna Przybyłowska
Telefoon: +48 915784073
E-mail: administracja@sck.stargard.pl
NUTS-code: PL42

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sck.stargard.pl

I.1)Naam en adressen
Książnica Stargardzka
ul. Mieszka I 1
Stargard
73-110
Polen
Telefoon: +48 915788240
E-mail: ksiegowosc@ksiaznicastargardzka.pl
NUTS-code: PL42

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ksiaznica.stargard.pl

I.1)Naam en adressen
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
Rynek Staromiejski 2-4
Stargard
73-110
Polen
Telefoon: +48 915772556
E-mail: t.czajewska@muzeum-stargard.pl
NUTS-code: PL42

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.muzeum-stargard.pl

I.1)Naam en adressen
Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 35
Stargard
73-110
Polen
Contactpersoon: Krzysztof Sawicki
Telefoon: +48 915732334
E-mail: energetyk@osir.stargard.pl
NUTS-code: PL42

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.osir.stargard.pl

I.1)Naam en adressen
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
ul. Struga 29
Stargard
73-110
Polen
Contactpersoon: Iwona Roznowska
Telefoon: +48 915784750
E-mail: iroznowska@tbs.stargard.pl
NUTS-code: PL42

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.tbs.stargard.pl

I.1)Naam en adressen
Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o.
ul. Bogusława IV 15
Stargard
73-110
Polen
Contactpersoon: Stanisław Orliński
Telefoon: +48 915733536
E-mail: sorlinski@zzo.stargard.pl
NUTS-code: PL42

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zzo.stargard.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: podsektor samorządowy
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej z terenu Powiatu Stargardzkiego

Referentienummer: TZ.272.10.2018.WJ1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne,dla potrzeb eksploatacji budynków użytkowanych przez jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego i podmioty, wymienione w Załączniku Nr 1 do SIWZ, oraz ulicznej sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego.

2. Zakres zamówienia został podzielony na dwie części:

I część zamówienia - zakup energii elektrycznej dla potrzeb budynków, obiektów oraz sygnalizacji świetlnej,

II część zamówienia – zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego,w tym sygnalizacji świetlnej dla Gminy Miasta Stargard.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 8 591 228.15 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup energii elektrycznej dla potrzeb budynków, obiektów i sygnalizacji świetlnej

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42
Voornaamste plaats van uitvoering:

Powiat Stargardzki, Województwo Zachodniopomorskie, Polska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla potrzeb eksploatacji budynków użytkowanych przez jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego i podmioty, wymienione w Załączniku Nr 1 do SIWZ oraz sygnalizacji świetlnej. Szacunkowa łączna ilość energii dla I części zamówienia - dla wszystkich punktów poboru określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, w okresie obowiązywania umowy wyniesie 16 777 993 kWh, natomiast w związku z przyjętym prawem opcji, wartość ta może zostać zwiększona o 6 845 996 kWh.Wartość szacunkowa dla I części zamówienia wynosi 4 041 935,64 PLN, natomiast ze względu na przyjęte prawo opcji, wartość zamówienia została oszacowana na kwotę 5 530 939,83 PLN.

W okresie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy zrezygnowano z dostaw energii elektrycznej dla dwóch punktów poboru (1 p.p. - Starostwa Powiatowego oraz 1 p.p. SCK).

W związku z tym, łączna ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy do wszystkich punktów poboru, została pomniejszona w stosunku do wielkości wynikającej z oferty złożonej przez Wykonawcę, o 15 000 kWh (Starostwo Powiatowe) oraz o 2000 kWh (SCK) i wielkość ta wynosi 16 760 993 kWh, a w związku z przyjętym prawem opcji maksymalne zapotrzebowanie na energię wynosi 23 606 989 kWh.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający zastrzegł możliwość zmiany ilości punktów poboru, w stosunku do liczby wykazanej w SIWZ, poprzez zwiększenie ich liczby, w ramach grup taryfowych objętych przedmiotem zamówienia, m.in. w przypadku nabycia nowego punktu poboru. Maksymalny wzrost liczby punktów poboru dla poszczególnych jednostek/podmiotów biorących udział w postępowaniu wskazany jest w treści SIWZ.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlania ulicznego, w tym sygnalizacji świetlnej Gminy Miasta Stargard

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42
Voornaamste plaats van uitvoering:

Powiat Stargardzki, Województwo Zachodniopomorskie, Polska

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w tym sygnalizacji świetlnej Gminy Miasta Stargard.

Szacunkowa łączna ilość energii dla II części zamówienia, dla wszystkich punktów poboru określonych w załączniku nr 1, w okresie obowiązywania umowy wyniesie: 8 907 018 kWh, natomiast w związku z przyjętym prawem opcji, wartość ta może zostać zwiększona o 874 368 kWh. Wartość szacunkowa dla II części zamówienia wynosi 1 701 301,67 PLN, natomiast ze względu na przyjęte prawo opcji, wartość zamówienia została oszacowana na kwotę 1 873 377,22 PLN

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający zastrzegł możliwość zmiany ilości punktów poboru, w stosunku do liczby wykazanej w SIWZ, poprzez zwiększenie ich liczby, w ramach grup taryfowych objętych przedmiotem zamówienia, m.in. w przypadku nabycia nowego punktu poboru. Maksymalny wzrost liczby punktów poboru dla poszczególnych jednostek/podmiotów biorących udział w postępowaniu wskazany jest w treści SIWZ.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 180-407634
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Zakup energii elektrycznej dla potrzeb budynków, obiektów i sygnalizacji świetlnej

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Enea S.A.
ul. Górecka 1
Poznań
60-201
Polen
Telefoon: +48 913321159
E-mail: sebastian.skrundz@enea.pl
Fax: +48 914248098
NUTS-code: PL415

Internetadres: www.enea.pl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 041 935.64 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 990 378.89 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlania ulicznego, w tym sygnalizacji świetlnej Gminy Miasta Stargard

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Enea S.A.
ul. Górecka 1
Poznań
60-201
Polen
Telefoon: +48 913321159
E-mail: sebastian.skrundz@enea.pl
Fax: +48 914248098
NUTS-code: PL415

Internetadres: www.enea.pl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 701 301.67 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 600 849.26 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy - Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej, wnosi się w terminie 10 ni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/12/2018