Leveringen - 537170-2018

06/12/2018    S235    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Goczałkowice-Zdrój: Aardgas

2018/S 235-537170

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Goczałkowice-Zdrój
ul. Szkolna 13
Goczałkowice-Zdrój
43-230
Polen
Contactpersoon: Leszek Rojczyk
Telefoon: +48 601066162
E-mail: biuro@eopt.pl
Fax: +48 324246341
NUTS-code: PL22C

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.eopt.pl

I.1)Naam en adressen
Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju
ul. Uzdrowiskowa 61
Goczałkowice-Zdrój
43-230
Polen
Contactpersoon: Leszek Rojczyk
Telefoon: +48 601066162
E-mail: biuro@eopt.pl
Fax: +48 324246341
NUTS-code: PL22C

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.eopt.pl

I.1)Naam en adressen
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5
Kobiór
43-210
Polen
Contactpersoon: Leszek Rojczyk
Telefoon: +48 601066162
E-mail: biuro@eopt.pl
Fax: +48 324246341
NUTS-code: PL22C

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.eopt.pl

I.1)Naam en adressen
Gminny Dom Kultury w Kobiórze
ul. Centralna 16
Kobiór
43-210
Polen
Contactpersoon: Leszek Rojczyk
Telefoon: +48 601066162
E-mail: biuro@eopt.pl
Fax: +48 324246341
NUTS-code: PL22C

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.eopt.pl

I.1)Naam en adressen
Gmina Zebrzydowice
ul. Ks. Antoniego Janusza 6
Zebrzydowice
43-410
Polen
Contactpersoon: Leszek Rojczyk
Telefoon: +48 601066162
E-mail: biuro@eopt.pl
Fax: +48 324246341
NUTS-code: PL225

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.eopt.pl

I.1)Naam en adressen
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
ul. Ks. Antoniego Janusza 21
Zebrzydowice
43-410
Polen
Contactpersoon: Leszek Rojczyk
Telefoon: +48 601066162
E-mail: biuro@eopt.pl
Fax: +48 324246341
NUTS-code: PL225

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.eopt.pl

I.1)Naam en adressen
Powiat Pszczyński
ul. 3 Maja 10
Pszczyna
43-200
Polen
Contactpersoon: Leszek Rojczyk
Telefoon: +48 601066162
E-mail: biuro@eopt.pl
Fax: +48 324246341
NUTS-code: PL22C

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.eopt.pl

I.1)Naam en adressen
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Górnośląska 7
Pszczyna
43-200
Polen
Contactpersoon: Leszek Rojczyk
Telefoon: +48 601066162
E-mail: biuro@eopt.pl
Fax: +48 324246341
NUTS-code: PL22C

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.eopt.pl

I.1)Naam en adressen
Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
ul. Dworcowa 2
Pszczyna
43-200
Polen
Contactpersoon: Leszek Rojczyk
Telefoon: +48 601066162
E-mail: biuro@eopt.pl
Fax: +48 324246341
NUTS-code: PL22C

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.eopt.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup paliwa gazowego do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej powiatu pszczyńskiego

Referentienummer: EO/EG/006/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E o łącznym szacunkowym wolumenie 24 558 246 kWh w okresie dostaw, tj. od 1.1.2019 do 31.12.2020

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 112 236.36 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL225
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E o łącznym szacunkowym wolumenie 24 558 246 kWh w okresie od 1.1.2019 do 31.12.2020 do następujących Zamawiających i ich jednostek organizacyjnych:

1 Gmina Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, NIP: 6381792224

1.1 Administracja Zasobów Komunalnych ul. Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój

1.2 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju ul. Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój

1.3 Przedszkole Publiczne nr 1 ul. Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój

1.4 Przedszkole Publiczne nr 2 ul. Bolesława Prusa 7, 43-230 Goczałkowice-Zdrój

1.5 Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Powstańców Śląskich 3, 43-230 Goczałkowice-Zdrój

1.6 Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój

2 Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdroju, NIP: ul. Wisławy Szymborskiej 1, 43-230 Goczałkowice-Zdrój

3 Gmina Kobiór ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór, NIP: 6381791816

3.1 Gminne Przedszkole w Kobiórze ul. Rodzinna 1, 43-210 Kobiór

3.2 Kobiórski Zakład Komunalny ul. Centralna 57, 43-210 Kobiór

3.3 Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy ul. Juliana Tuwima 33, 43-210 Kobiór

3.4 Urząd Gminy Kobiór ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór

4 Gminny Dom Kultury w Kobiórze, NIP: ul. Centralna 16, 43-210 Kobiór

5 Gmina Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, NIP: 5482430901

5.1 Gminne Przedszkole Publiczne w Marklowicach Górnych ul. Szkolna 28, 43-410 Marklowice Górne

5.2 Gminne Przedszkole Publiczne w Zebrzydowicach ul. Makowa 1, 43-410 Zebrzydowice

5.3 Szkoła Podstawowa im. J. Dąbrowskiego w Kończycach Małych ul. Jagiellońska 56, 43-410 Kończyce Małe

5.4 Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach ul. Jana Kochanowskiego 55, 43-410 Zebrzydowice

5.5 Szkoła Podstawowa w Kaczycach ul. Harcerska 13, 43-417 Kaczyce

5.6 Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych ul. Szkolna 25, 43-410 Marklowice Górne

5.7 Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Antoniego Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice

6 Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach ul. Ks. Antoniego Janusza 21, 43-410 Zebrzydowice, NIP: 6331820237 ul. Ks. Antoniego Janusza 21, 43-410 Zebrzydowice

7 Powiat Pszczyński ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381800082

7.1 Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" ul. Wiśniowa 2A, 43-200 Pszczyna

7.2 Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie ul. L. Zamenhofa 5A, 43-200 Pszczyna

7.3 Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie ul. Tadeusza Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna

7.4 Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema ul. Poniatowskiego 2, 43-200 Pszczyna

7.5 Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki ul. Karola Szymanowskiego 12, 43-200 Pszczyna

7.6 Starostwo Powiatowe w Pszczynie ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna

7.7 Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie ul. L. Zamenhofa 5, 43-200 Pszczyna

7.8 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie ul. 3 Maja 7, 43-200 Pszczyna

8 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ul. Górnośląska 7, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381499547 ul. Górnośląska 7, 43-200 Pszczyna

9 Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie ul. Dworcowa 23, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381722092 ul. Dworcowa 23, 43-200 Pszczyna

Dostawy będą realizowane dla 54 punktów poboru gazu.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Odchylenie +/- 15 % od szacunkowego zużycia

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 163-372126
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EO/EG/006/2018
Benaming:

Zakup paliwa gazowego do obiektów zamawiających uczestniczących w grupie zakupowej powiatu pszczyńskiego

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
EWE Polska Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 184
Poznań
60-166
Polen
E-mail: przetargi@ewe.pl
NUTS-code: PL415
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 495 108.33 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 112 236.36 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800 / 224587803

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/12/2018