Lieferungen - 537178-2018

06/12/2018    S235    Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Modernizacja sieci

2018/S 235-537178

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Bank Polski
Adres pocztowy: ul. Świętokrzyska 11/21
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-919
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jakub Rzepnicki
E-mail: DKRZprzetargi@nbp.pl
Tel.: +48 221851123
Faks: +48 221851211

Adresy internetowe:

Główny adres: https://zamowienia.nbp.pl

Adres profilu nabywcy: https://zamowienia.nbp.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Polityka pieniężna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa infrastruktury sieciowej na potrzeby podłączenia obiektów NBP

Numer referencyjny: SEZ/DKRZ-WPI-JR-241-0153/DIT/18
II.1.2)Główny kod CPV
32428000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury sieciowej poprzez zakup, dostarczenie i wdrożenie w środowisku informatycznym Zamawiającego urządzeń sieciowych z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym oraz licencji w ilości niezbędnej do wdrożenia urządzeń, w dwóch lokalizacjach Zamawiającego wraz zapewnieniem rozszerzonego serwisu producentów oraz wsparcia serwisowego Wykonawcy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 579 954.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32428000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa; ul. Jasna 8, 00-013, Warszawa; ul. Jasna 12, 00-013 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury sieciowej poprzez zakup, dostarczenie i wdrożenie w środowisku informatycznym Zamawiającego urządzeń sieciowych z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym oraz licencji w ilości niezbędnej do wdrożenia urządzeń, w dwóch lokalizacjach Zamawiającego wraz zapewnieniem rozszerzonego serwisu producentów oraz wsparcia serwisowego Wykonawcy, w tym: 1. Wykonanie projektu technicznego, zwanego dalej „Projektem Technicznym” oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do Projektu Technicznego, oraz praw zależnych;

2. Dostawa do lokalizacji Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 w Warszawie urządzeń sieciowych z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym zarządzającym urządzeniami oraz licencji w ilości niezbędnej do wdrożenia Urządzeń, w dwóch turach; 3. Wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych

Urządzeń w Lokalizacji Zamawiającego (lokalizacji 1: przy Świętokrzyskiej 11/21 i ul. Jasnej 8 w Warszawie, oraz lokalizacji 2: przy ul. Jasnej 12 w Warszawie); 4. Zapewnienie świadczenia 48-miesięcznego rozszerzonego serwisu producentów Urządzeń; 5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanych usług instalacyjno-wdrożeniowych, oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Powykonawczej oraz praw zależnych; 6. Przeprowadzenie warsztatów powdrożeniowych dla pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i administracji wdrożonych Urządzeń; 7. Świadczenie 48-miesięcznych usług wsparcia serwisowego Wykonawcy dla Urządzeń.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Podstawą prawną zastosowania procedury otwartej przyspieszonej (przetargu nieograniczonego ze skróconym terminem składania ofert) jest art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zgodnie z tym przepisem Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż określony w art. 43 ust. 2 ustawy nie krótszy jednak niż 15 dni, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. W przypadku przedmiotowego postępowania Zamawiający pozyskał dodatkową powierzchnie biurową w drugiej połowie 2018 r., w której pilnie potrzeba zainstalować urządzenia sieciowe, bowiem bez ich uruchomienia w środowisku informatycznym Zamawiającego, Zamawiający nie mógłby korzystać z użyczonych mu pomieszczeń biurowych - c.d. uzasadnienia znajduje się w pkt VI.3) ogłoszenia.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 199-450392
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Rozbudowa infrastruktury sieciowej na potrzeby podłączenia obiektów NBP

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/11/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IT arte Sp. z o.o. Sp.k.
Adres pocztowy: ul. Zielna 37
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-108
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 623 532.55 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 579 954.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

C.D. Uzasadnienia procedury przyspieszonej, o której mowa w pkt IV.1.1): Jednocześnie postępowanie prowadzone jest w sposób ograniczający do minimum wymagania formalne, co sprawa że obowiązki wykonawców biorących udział w postępowaniu na etapie składania ofert ograniczają się wyłącznie do wypełnienia formularzy przygotowanych przez Zamawiających i które w edytowalnej postaci Zamawiający załączył do SIWZ oraz udostępnił Wykonawcom na stronie internetowej. Do minimum też ograniczono obowiązki związane ze sporządzeniem Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, którego uproszczona wersja została wstępnie przygotowana przez Zamawiającego i udostępniona Wykonawcom.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-679
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/12/2018