Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 537179-2021

22/10/2021    S206

Poland-Zgierz: Potatoes

2021/S 206-537179

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 189-490992)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
National registration number: PL
Postal address: ul. Konstantynowska 85
Town: Zgierz
NUTS code: PL712 Łódzki
Postal code: 95-100
Country: Poland
Contact person: MargaretaMorawska-Raczyńska
E-mail: 31wog.zp@ron.mil.pl
Telephone: +48 261442185
Fax: +48 261442101
Internet address(es):
Main address: https://31wog.wp.mil.pl/pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ZAKUP ZIEMNIAKÓW I WARZYW, OWOCÓW GR. I i II DLA 31 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO ZGIERZ

Reference number: 4/ZP/22
II.1.2)Main CPV code
03212100 Potatoes
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych użytku bieżącego dla 31 WOG Zgierz oraz Przedszkoli Wojskowych nr 129 Nowy Glinnik i nr 147 Leźnica Wielka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Rodzaj, ilości zamawianego asortymentu do poszczególnych odbiorców określa Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia ma być wytworzony i dostarczony zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do umowy.

Rodzaj, ilość, miejsca dostaw, częstotliwość i godziny przyjęcia dostaw zamawianego asortymentu określony został w harmonogramie częstotliwości i miejsc dostaw w Załączniku nr 3 do SIWZ.

Zamawiający wymaga przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych w SWZ, szczegółowe wymagania zawarte są w rozdziale III w SWZ. Przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 189-490992

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Place of text to be modified: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Instead of:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jednej) dostawy, odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tzn. dostawa ziemniaków i warzyw gr. I i II, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana.

Wartość każdej (pojedynczej) dostawy winna być nie mniejsza niż:

Nr zadania Przedmiot zamówienia Wartość brutto w zł

Zadanie 1 Dostawa ziemniaków i warzyw 318 600,00

Zadanie 2 Dostawa owoców gr. I 176 600,00

Zadanie 3 Dostawa owoców gr. II 15 600,00

UWAGA:

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie musi wykazać się doświadczeniem zdobytym poprzez zrealizowanie dostaw na kwotę odpowiadającą każdemu z tych zadań (jeżeli Wykonawca składa ofertę np. na zadanie 1,2,3 musi wykazać, iż posiada doświadczenie zdobyte poprzez zrealizowanie min. jednej dostawy ziemniaków i warzyw o wartości nie mniejszej niż 318 600,00 zł, min. jednej dostawy owoców gr. I o wartości nie mniejszej niż 176 600,00 zł, min. jednej dostawy owoców gr. II o wartości nie mniejszej niż 15 600,00 zł)

Wykonawca obowiązany jest do załączenia dowodów określających, że dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany będzie złożyć wypełniony wykaz dostaw (Załącznik Nr 6 do SIWZ) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie wskazanych w wykazie dostaw.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca złoży w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

a)wykaz dostaw wykonanych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie – zgodnie z warunkiem opisanym w rozdziale V ust. 1 pkt. 2 litera d według Załącznika nr 6 do SWZ.

Read:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jednej) dostawy, odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, tzn. dostawa ziemniaków i warzyw gr. I i II, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie.

Wartość każdej (pojedynczej) dostawy winna być nie mniejsza niż:

Nr zadania Przedmiot zamówienia Wartość brutto w zł

Zadanie 1 Dostawa ziemniaków i warzyw 318 600,00

Zadanie 2 Dostawa owoców gr. I 176 600,00

Zadanie 3 Dostawa owoców gr. II 15 600,00

UWAGA:

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie musi wykazać się doświadczeniem zdobytym poprzez zrealizowanie dostaw na kwotę odpowiadającą każdemu z tych zadań (jeżeli Wykonawca składa ofertę np. na zadanie 1,2,3 musi wykazać, iż posiada doświadczenie zdobyte poprzez zrealizowanie min. jednej dostawy ziemniaków i warzyw o wartości nie mniejszej niż 318 600,00 zł, min. jednej dostawy owoców gr. I o wartości nie mniejszej niż 176 600,00 zł, min. jednej dostawy owoców gr. II o wartości nie mniejszej niż 15 600,00 zł)

Wykonawca obowiązany jest do załączenia dowodów określających, że dostawa została wykonana należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych nadal wykonywanych - referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie - powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert i potwierdzać doświadczenie na wymaganą kwotę.

Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany będzie złożyć wypełniony wykaz dostaw (Załącznik Nr 6 do SIWZ) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie wskazanych w wykazie dostaw.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca złoży w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

a)wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z warunkiem opisanym w rozdziale V ust. 1 pkt. 2 litera d według Załącznika nr 6 do SWZ.

Section number: VI.3
Lot No: VI.3
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe
Instead of:

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim elektronicznie za pośrednictwem (platformazakupowa.pl) pod adresem (https://platformazakupowa.pl/pn/31wog).

W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem (platformazakupowa.pl) i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca złoży w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

Wykaz dostaw wykonanych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie – zgodnie z warunkiem opisanym w rozdziale V pkt 1 litera d według załącznika nr 6 do SWZ oraz b) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia obejmującej również odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez wyprodukowane, dostarczone lub sprzedane towary (środki spożywcze) oraz spowodowane przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w okresie ubezpieczenia zgodnie z warunkiem postawionym w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 litera c.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania

O udzielenie zamówienia wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę informacji lub w postaci elektronicznej, jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu papierowego, podpisane przez wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji;

2) oświadczenie w celu potwierdzenia aktualności oświadczeń przedstawionych w formularzu JEDZ w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie cyfrowego odwzorowania opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ;

3) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia, o którym mowa stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

Zamawiający wymaga przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych w SWZ, szczegółowe wymagania zawarte są w rozdziale III w SWZ. Przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu.

Read:

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim elektronicznie za pośrednictwem (platformazakupowa.pl) pod adresem (https://platformazakupowa.pl/pn/31wog).

W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem (platformazakupowa.pl) i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca złoży w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

Wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z warunkiem opisanym w rozdziale V pkt 1 litera d według załącznika nr 6 do SWZ oraz b) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia obejmującej również odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez wyprodukowane, dostarczone lub sprzedane towary (środki spożywcze) oraz spowodowane przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w okresie ubezpieczenia zgodnie z warunkiem postawionym w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 litera c.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania

O udzielenie zamówienia wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę informacji lub w postaci elektronicznej, jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu papierowego, podpisane przez wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji;

2) oświadczenie w celu potwierdzenia aktualności oświadczeń przedstawionych w formularzu JEDZ w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie cyfrowego odwzorowania opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ;

3) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia, o którym mowa stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

Zamawiający wymaga przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych w SWZ, szczegółowe wymagania zawarte są w rozdziale III w SWZ. Przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu.

VII.2)Other additional information: