Lieferungen - 537191-2018

06/12/2018    S235    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Lublin: Netzausrüstung

2018/S 235-537191

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Sąd Apelacyjny w Lublinie
Zp 2130-193/18
ul. Obrońców Pokoju 1
Lublin
20-950
Polen
Kontaktstelle(n): Anna Orkiszewska
Telefon: +48 814523377
E-Mail: anna.orkiszewska@lublin.sa.gov.pl
Fax: +48 814523454
NUTS-Code: PL814

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.lublin.sa.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Sąd powszechny
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: wymiar sprawiedliwości

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa przełączników sieciowych i macierzy na rzecz Sądu Okręgowego w Lublinie oraz 74 sztuk przełączników sieciowych – typ 2 (zarządzany L2) na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelski

Referenznummer der Bekanntmachung: Zp 2130-166/18
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32420000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych i nieobciążonych prawami osób trzecich przełączników sieciowych oraz macierzy na rzecz Sądu Okręgowego w Lublinie oraz 74 sztuk przełączników sieciowych – typ 2 (zarządzany L2) na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.

3) Ilość sprzętu dostarczanego do poszczególnych lokalizacji wraz z adresami dostaw zawiera Wykaz Odbiorców i Płatników stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ.

4) Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 848 780.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30233000
30234500
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Obszar apelacji lubelskiej. Ilość sprzętu dostarczanego do poszczególnych lokalizacji wraz z adresami dostaw zawiera Wykaz Odbiorców i Płatników stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych i nieobciążonych prawami osób trzecich przełączników sieciowych oraz macierzy na rzecz Sądu Okręgowego w Lublinie oraz 74 sztuk przełączników sieciowych – typ 2 (zarządzany L2) na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.

3) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, realizowanego przez jednostronne pisemne oświadczenie złożone przez Zamawiającego Wykonawcy. Prawo opcji polegać będzie na rozszerzeniu liczby Sprzętu, do którego dostarczenia jest zobowiązany Wykonawca o nie więcej niż 35 szt. w przypadku przełączników sieciowych – typ 2 (zarządzany L2). Zamawiający ma prawo korzystać z uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie wielokrotnie, również w zakresie pojedynczych sztuk Sprzętu, aż do osiągnięcia poziomu sztuk określonego w zdaniu poprzedzającym. Prawo opcji realizowane będzie w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, co oznacza, że Zamawiający może aż do upływu tego terminu złożyć skuteczne wobec Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji. Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający wskaże Odbiorców, na rzecz których realizowane będą dostawy, Płatników oraz liczbę zamawianych sztuk Sprzętu. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, postanowienia umowy, mogące mieć zastosowanie do rozszerzonego zakresu zamówienia, stosuje się do zakresu objętego prawem opcji. Prawo opcji jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego, a nieskorzystanie przez Zamawiającego z tego uprawnienia nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń, w szczególności z tytułu utraconych korzyści.

4) Ilość sprzętu dostarczanego do poszczególnych lokalizacji wraz z adresami dostaw zawiera Wykaz Odbiorców i Płatników stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ.

5) Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, realizowanego przez jednostronne pisemne oświadczenie złożone przez Zamawiającego Wykonawcy. Prawo opcji polegać będzie na rozszerzeniu liczby Sprzętu, do którego dostarczenia jest zobowiązany Wykonawca o nie więcej niż 35 szt. w przypadku przełączników sieciowych – typ 2 (zarządzany L2). Zamawiający ma prawo korzystać z uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie wielokrotnie, również w zakresie pojedynczych sztuk Sprzętu, aż do osiągnięcia poziomu sztuk określonego w zdaniu poprzedzającym. Prawo opcji realizowane będzie w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, co oznacza, że Zamawiający może aż do upływu tego terminu złożyć skuteczne wobec Wykonawcy oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji. Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający wskaże Odbiorców, na rzecz których realizowane będą dostawy, Płatników oraz liczbę zamawianych sztuk Sprzętu. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, postanowienia umowy, mogące mieć zastosowanie do rozszerzonego zakresu zamówienia, stosuje się do zakresu objętego prawem opcji. Prawo opcji jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego, a nieskorzystanie przez Zamawiającego z tego uprawnienia nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń, w szczególności z tytułu utraconych korzyści.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 177-400749
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: Zp 2130-166/18
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa przełączników sieciowych i macierzy na rzecz Sądu Okręgowego w Lublinie oraz 74 sztuk przełączników sieciowych – typ 2 (zarządzany L2) na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
04/12/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Ascomp S.A.
679-012-52-06
ul. Christo Botewa 14
Kraków
30-798
Polen
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse: www.ascomp.com.pl

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 043 025.50 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 848 780.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Środkami ochrony prawnej, które mogą być wnoszone w niniejszym postępowaniu są: odwołanie i skarga do sądu. W zakresie, w jakim ustawa nie stanowi inaczej, środki ochrony prawnej określone są w Kodeksie postępowania cywilnego.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/12/2018