Supplies - 537193-2020

Submission deadline has been amended by:  561713-2020
10/11/2020    S219

Poland-Katowice: Antiseptics and disinfectants

2020/S 219-537193

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
National registration number: 000289035
Postal address: Poniatowskiego 15
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-055
Country: Poland
Contact person: Jarosław Jeziorski
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Telephone: +48 322083547
Fax: +48 322083568
Internet address(es):
Main address: www.sum.edu.pl
Address of the buyer profile: www.sum.edu.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://sum.eb2b.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://sum.eb2b.com.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywne dostawy środków i akcesoriów do dezynfekcji przez okres 12 miesięcy na potrzeby jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Reference number: RZP/PN/90/20
II.1.2)Main CPV code
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
39831700 Automatic soap dispensers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin realizacji dostaw cząstkowych / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

1) nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy z udziału w niniejszym postępowaniu w oparciu o przesłanki wynikające z art. 24 ust. 5 Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa warunku;

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie określa warunku;

c) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie określa warunku.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca musi złożyć (zgodnie z wymogiem określonym w cz. IX SIWZ) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”. JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. W przypadku spółki cywilnej, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy ze wspólników spółki cywilnej.

5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na platformie zakupowej (https://sum.eb2b.com.pl) informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu w formie elektronicznej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).

Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Zamawiający skorzystał z art. 43 ust. 2b pkt 2 Pzp, tj. skrócenia 35-dniowego terminu składania ofert wynikającego z art. 43 ust. 2 Pzp.

Decyzja o skróceniu terminu składania ofert spowodowana jest rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i koniecznością maksymalnego skrócenia procedur formalnoprawnych związanych z zakupem środków i akcesoriów do dezynfekcji, w tym w celu priorytetowego zabezpieczenia studentów, doktorantów i pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przed zakażeniem. Mające miejsce poważne nasilenie pandemii oraz związany z nim wzrost zakażeń i zachorowań powodują nie tylko szybsze niż zakładano wykorzystanie środków do dezynfekcji dostępnych na podstawie dotychczas zawartych umów, ale także pilną potrzebę zwiększenia częstotliwości dekontaminacji powierzchni oraz mycia i dezynfekcji rąk. Termin składania ofert skraca się do 17 dni, od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2020
Local time: 09:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie za pośrednictwem platformy zakupowej https://sum.eb2b.com.pl

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 poz. 310).

2. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Zamawiającego. Środki pieniężne należy wpłacić na następujące konto:

ING Bank Śląski S.A. o. Katowice nr 40 1050 1214 1000 0007 0000 9103

z adnotacją: „Wadium – sukcesywne dostawy środków i akcesoriów do dezynfekcji przez okres 12 miesięcy na potrzeby jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, nr postępowania: RZP/PN/90/20”.

3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej. Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w oryginale w formie elektronicznej z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.

6. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, dokument stwierdzający spełnienie warunku jego wniesienia nie może być sporządzony później niż do dnia otwarcia ofert, a okres jego ważności nie może być krótszy niż okres związania ofertą, tj. 60 dni od dnia otwarcia ofert.

7. Oferta niezabezpieczona wadium w wymaganej formie i wysokości zostanie odrzucona.

8. Zamawiający zwróci, zatrzyma lub zażąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198g ustawy). Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

1. Terminy wnoszenia odwołań: odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

— nie zawiera braków formalnych,

— uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/11/2020