Supplies - 537194-2020

10/11/2020    S219

Poland-Warsaw: Endoscopy, endosurgery devices

2020/S 219-537194

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Instytut Hematologii i Transfuzjologii
National registration number: PL
Postal address: ul. Indiry Gandhi 14
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-776
Country: Poland
Contact person: Weronika Chełmecka
E-mail: zaopat@ihit.waw.pl
Telephone: +48 223496231
Internet address(es):
Main address: http://ihit.ezamawiajacy.pl/
Address of the buyer profile: http://ihit.ezamawiajacy.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ihit.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa akcesoriów, zestawów endoskopowych oraz osłon radiologicznych (części 1–5) – IHIT/P/79/2020

Reference number: IHIT/P/79/2020
II.1.2)Main CPV code
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa akcesoriów, zestawów endoskopowych oraz osłon radiologicznych, części 1–5.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 637 556.03 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Akcesoria endoskopowe

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Chocimskiej 5, Magazyn Gospodarczy

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są akcesoria endoskopowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań związanych z realizacją zawiera: Specyfikacja asortymentowo-cenowa – Załącznik nr 1A do SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 294 680.88 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Akcesoria endoskopowe

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Chocimskiej 5, Magazyn Gospodarczy

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są akcesoria endoskopowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań związanych z realizacją zawiera: Specyfikacja asortymentowo-cenowa – Załącznik nr 1A do SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 212 526.17 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni próbek zaoferowanego asortymentu dla części nr 2 odpowiednio dla każdej pozycji w części.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zestawy do pomp objętościowych

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194110 Infusion pumps
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Chocimskiej 5, Magazyn Gospodarczy

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są zestawy do pomp objętościowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań związanych z realizacją zawiera: Specyfikacja asortymentowo-cenowa – Załącznik nr 1A do SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 91 737.50 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zestawy do zakładania klipsa

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33168000 Endoscopy, endosurgery devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Chocimskiej 5, Magazyn Gospodarczy

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są zestawy do zakładania klipsa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań związanych z realizacją zawiera: Specyfikacja asortymentowo-cenowa – Załącznik nr 1A do SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 28 783.11 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Osłony radiologiczne

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Chocimskiej 5, Magazyn Gospodarczy

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są zestawy do zakładania klipsa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań związanych z realizacją zawiera: Specyfikacja asortymentowo-cenowa – Załącznik nr 1A do SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 61 243.75 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.Z powodu braku miejsca Zamawiający zamieszcza istotne zapisy SIWZ poniżej: 1. Oferta musi zawierać: Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ; Specyfikację asortymentowo-cenową – Załącznik nr 1A do SIWZ;

Załącznik nr 1A – Specyfikacja asortymentowo-cenowa jest załącznikiem do Formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SIWZ i stanowi integralną część oferty. Niezłożenie załącznika nr 1A wraz z ofertą powoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Załącznik nr 1A nie podlega procedurze uzupełnienia dokumentu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale VI oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – sporządzonego według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem Wykonawczym Komisji Europejskiej – Załącznik nr 2 do SIWZ. Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf. Sposób składania JEDZ został opisany w rozdziale IX SIWZ.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Z powodu braku miejsca Zamawiający zamieszcza istotne zapisy SIWZ poniżej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się

O zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie, o którym mowa w pkt 1. Oświadczenia JEDZ podmiotów składający ofertę, podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał, składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ (kryteria kwalifikacji). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, (Informacja z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 3 do SIWZ – należy złożyć poprzez platformę zakupową i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.: informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ; oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ; oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ tj.:

Jest dopuszczony do stosowania na terenie Polski (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych), posiada świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie Polski, to jest: deklarację zgodności (Declaration of Confirmity) z CE lub samo świadectwo CE,nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi, Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia.Oryginalne prospekty/foldery producenta, atesty lub wszystkie inne dokumenty potwierdzające spełnienie parametrów granicznych/ odcinających (w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski). W przypadku, gdy Wykonawca nie ma możliwości potwierdzenia parametru granicznego/ odcinającego poprzez oryginalny prospekt/folder itp., Wykonawca ma obowiązek złożyć oświadczenie, że oferowany produkt medyczny spełnia parametry graniczne/odcinające – nie dotyczy części nr 2. Próbkę zaoferowanego asortymentu dla części 2 odpowiednio dla każdej pozycji w części. Próbka to 1 sztuka lub 1 opakowanie (pudełko) lub 1 litr płynów, z wszystkimi oznaczeniami zgodnymi z opisem przedmiotu zamówienia; Zamawiający poprzez złożenie próbki zaoferowanego produktu sprawdzi czy spełnia on wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: ust. 4 pkt 1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w ust. 4 stosuje się odpowiednio. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 4 pkt 1) składa dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w ust. 5 stosuje się odpowiednio. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VII SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. Informacja o Podwykonawcach: Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy; Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Informacje te Wykonawca składa w JEDZ, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) i 4) rozdziału VII SIWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wzór umowy określający warunki, na jakich Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, określa Załącznik nr 7 do SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/12/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/12/2020
Local time: 10:15
Place:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, Warszawa. pokój 508B – V piętro

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie odbędzie się poprzez upublicznienie wczytanych na platformie zakupowej ofert

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z ustawą Pzp

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/11/2020