Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 537194-2021

22/10/2021    S206

Poland-Zgierz: Beef

2021/S 206-537194

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 189-491000)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
National registration number: PL
Postal address: ul. Konstantynowska 85
Town: Zgierz
NUTS code: PL712 Łódzki
Postal code: 95-100
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Majewska
E-mail: 31wog.zp@ron.mil.pl
Telephone: +48 261442100
Fax: +48 261442101
Internet address(es):
Main address: https://31wog.wp.mil.pl/pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DOSTAWA MIĘSA CZERWONEGO, TŁUSZCZY ZWIERZĘCYCH I WĘDLIN Z MIĘSA CZERWONEGO DLA 31 WOG ZGIERZ

Reference number: 8/ZP/22
II.1.2)Main CPV code
15111100 Beef
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa czerwonego, tłuszczy zwierzęcych i wędliny z mięsa czerwonego do magazynów 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Zgierz i Przedszkoli Wojskowych nr 129 Nowy Glinnik i 147 Leźnica Wielka w 2021 r.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (tj.: parametry jakościowe, okres przydatności do spożycia, opakowanie oraz inne wymagania) określony został w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

3. Rodzaj, ilości zamawianego asortymentu do poszczególnych odbiorców określa Formularz cenowy – Załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia pochodzący z bieżącej produkcji, którego termin przydatności do spożycia określa załącznik nr 2 do umowy.

5. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 441 ustawy PZP) polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do asortymentu i ilości w form. cenowym.

INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH znajduje się w SWZ

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 189-491000

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.3
Lot No: sekcja III
Place of text to be modified: zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Instead of:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jednej) dostawy, odpowiadającej swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana. Wykonawca obowiązany jest do załączenia dowodów określających, że dostawa została wykonana należycie. Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a jeżeli z wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; Wykonawca zobowiązany jest wykazać ich należyte wykonanie w kwocie, o której mowa w poniższej tabeli.

Wartość każdej (pojedynczej) dostawy winna być nie mniejsza niż:

Nr zadania Przedmiot zamówienia Wartość brutto w zł

Zadanie 1 Dostawa mięsa czerwonego i tłuszczy zwierzęcych 290 000,00 zł

Zadanie 2 Dostawa wędlin z mięsa czerwonego 320 000,00 zł

Read:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jednej) dostawy, odpowiadającej swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Wykonawca obowiązany jest do załączenia dowodów określających, że dostawa została wykonana należycie. Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były a w przypadku świadczeń okresowych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych nadal wykonywanych – referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie – powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert i potwierdzać doświadczenie na wymaganą

kwotę. Wykonawca zobowiązany jest wykazać ich należyte wykonanie w kwocie, o której mowa w poniższej tabeli.

Wartość każdej (pojedynczej) dostawy winna być nie mniejsza niż:

Nr zadania Przedmiot zamówienia Wartość brutto

w zł

Zadanie 1 Dostawa mięsa czerwonego i tłuszczy zwierzęcych 290 000,00 zł

Zadanie 2 Dostawa wędlin z mięsa czerwonego 320 000,00 zł

Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie musi wykazać się doświadczeniem zdobytym przez zrealizowanie dostaw na kwotę odpowiadającą każdemu z tych zadań (tj. jeżeli Wykonawca składa ofertę na zadania 1 i 2 musi wykazać, iż posiada doświadczenie zdobyte przez zrealizowanie min. jednej dostawy mięsa czerwonego i tłuszczy zwierzęcych o wartości nie mniejszej niż 290 000,00 zł oraz min. jednej dostawy wędlin z mięsa czerwonego o wartości nie mniejszej niż 320 000,00 zł).

Section number: VI.3
Lot No: sekcja VI
Place of text to be modified: informacje uzupełniajace
Instead of:

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/31wog

W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były

za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość

do zamawiającego”.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca złoży w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1. wykaz usług wykonanych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie – zgodnie z warunkiem opisanym w rozdziale V pkt. 1 litera d. 1. według Załącznika nr 7 do SWZ,

2. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia obejmującej również odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez wyprodukowane, dostarczone lub sprzedane środki spożywcze oraz spowodowane przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w okresie ubezpieczenia zgodnie z warunkiem postawionym w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 lit. c.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania

o udzielenie zamówienia Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę informacji lub w postaci elektronicznej, jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu papierowego, podpisane przez Wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

2) oświadczenie w celu potwierdzenia aktualności oświadczeń przedstawionych w formularzu JEDZ w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie cyfrowego odwzorowania

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ.

3) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia, o którym mowa stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ.

Read:

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/31wog

W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były

za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość

do zamawiającego”.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca złoży w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

1.1. wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z warunkiem opisanym w rozdziale V pkt. 1 litera d. 1. według Załącznika nr 7 do SWZ,

2. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia obejmującej również odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez wyprodukowane, dostarczone lub sprzedane środki spożywcze oraz spowodowane przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w okresie ubezpieczenia zgodnie z warunkiem postawionym w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 lit. c.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania

o udzielenie zamówienia Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę informacji lub w postaci elektronicznej, jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu papierowego, podpisane przez Wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

2) oświadczenie w celu potwierdzenia aktualności oświadczeń przedstawionych w formularzu JEDZ w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie cyfrowego odwzorowania

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub osobę (osoby) upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ.

3) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia, o którym mowa stanowi Załącznik Nr 9 do SWZ.

VII.2)Other additional information: