De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s.

Leveringen - 537239-2022

03/10/2022    S190

Nederland-Utrecht: Geschenken en beloningen

2022/S 190-537239

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Nationaal identificatienummer: 12629279
Postadres: Tiberdreef 12 -24, IUC Belastingdienst
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3561 GG
Land: Nederland
Contactpersoon: Renata van Holland
E-mail: cfd.inkoop-aanbestedingen@belastingdienst.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.belastingdienst.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - Eindejaarsgeschenken (verwachte einddatum: 06-02-2023).

Referentienummer: IUC22-713
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18530000 Geschenken en beloningen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Alvorens de aanbestedende dienst voornemens is te starten met een nieuwe aanbesteding op het gebied van eindejaarsgeschenken, heeft de aanbestedende dienst de behoefte aan uitgebreidere marktinformatie om te komen tot de juiste uitvraag van de opdracht.

Voor de aanbestedende dienst is het van belang dat de toekomstige dienstverlener een groot, gevarieerd, kwalitatief en representatief assortiment landelijk kan leveren tegen een constante kwaliteit en prijs. Hierbij gaat de voorkeur uit naar een jaarlijks wisselend en vernieuwend assortiment. Daarnaast hecht de aanbestedende dienst waarde aan duurzaamheid op sociaal- en milieuvlak, dit geldt zowel voor het product als voor de dienstverlening.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30199750 Bonnen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Circa 144.000 eindejaarsgeschenken over een looptijd van vier (4) jaar. Momenteel bedraagt de waarde van een eindejaarsgeschenk € 40,- (inclusief btw.), dit komt neer op € 5.760.000,- inclusief btw. voor een looptijd van 4 jaar.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
16/01/2024

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/09/2022