Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Roba - 537270-2020

10/11/2020    S219

Hrvatska-Zagreb: Mikroskopi s tamnim poljem i pretraživački mikroskopi sa sondom

2020/S 219-537270

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Institut za fiziku
Nacionalni registracijski broj: 77627408491
Poštanska adresa: Bijenička cesta 46
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Dunja Epih, mag.oec.
E-pošta: ifs@ifs.hr
Telefon: +385 14698888
Telefaks: +385 14698890
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ifs.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0040209
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

AFM s optičkim pristupom i opremom za kolokalizaciju za CALT

Referentni broj: VV-R-03/2020
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38514000 Mikroskopi s tamnim poljem i pretraživački mikroskopi sa sondom
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je AFM s optičkim pristupom i opremom za kolokalizaciju za CALT. Detaljan opis predmeta nabave naveden je u Tehničkim specifikacijama Prilog 2. i Troškovniku Prilog 1. Dokumentacije o nabavi.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 314 070.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38514000 Mikroskopi s tamnim poljem i pretraživački mikroskopi sa sondom
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR041 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto isporuke i izvršenja ugovora je na adresi Naručitelja, Bijenička cesta 46, Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je AFM s optičkim pristupom i opremom za kolokalizaciju za CALT. Detaljan opis predmeta nabave naveden je u Tehničkim specifikacijama Prilog 2. i Troškovniku Prilog 1. Dokumentacije o nabavi.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 5 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Red demodulacije mjerenog signala u odnosu na frekvenciju oscilacije AFM šiljka / Ponder: 5 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Mogućnost zaprimanja dvije ili više laserskih zraka iz različitih optičkih puteva i fokusiranje zraka na šiljak AFM-a / Ponder: 5 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Mogućnost stvaranja i kontrole vremenske razlike dolaska pulseva iz dvije laserske zrake na šiljak AFM-a / Ponder: 5 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Maksimalno trajanje pulseva pumpnog femtosekundnog lasera koji emitira u vidljivom području / Ponder: 5 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Maksimalan raspon valnih duljina pumpnog femtosekundnog lasera koje emitira u vidljivom području / Ponder: 5 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Maksimalno trajanje pulseva pumpnog femtosekundnog lasera koji emitira u blisko infracrvenom području / Ponder: 5 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Maksimalan raspon valnih duljina probnog femtosekundnog lasera koje emitira u infracrvenom području / Ponder: 5 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Maksimalno trajanje pulseva probnog femtosekundnog lasera koji emitira u infracrvenom području / Ponder: 5 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Raspon valnih duljina probnog femtosekundnog lasera koje emitira u infracrvenom području / Ponder: 5 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Raspon valnih duljina (odziv) detektora za spektroskopiju bliskog polja / Ponder: 5 %
Kriterij kvalitete - Naziv: Rezolucija detektora za spektroskopiju bliskog polja / Ponder: 5 %
Cijena - Ponder: 40 %
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 4 314 070.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 6
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt Centar za napredne laserske tehnike (CALT), KK.01.1.1.05.0001 financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Svaki gospodarski subjekt u postupku javne nabave mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.1.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: - ispunjen ESPD obrazac / Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: Upis u strukovni registar ili Upis u obrtni registar

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Nije primjenjivo

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 07/12/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 07/12/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Sjedište naručitelja, Bijenička cesta 46, Zagreb.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/11/2020