Supplies - 537275-2021

22/10/2021    S206

Slovensko-Martin: Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty

2021/S 206-537275

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 187-486032)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Univerzitná nemocnica Martin
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00365327
Poštová adresa: Kollárova
Mesto/obec: Martin
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 03659
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Jesenská, Ing. Monika Klobušická
E-mail: katarina.jesenska@unm.sk
Telefón: +421 434203312 / 434203597
Fax: +421 434131620
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.unm.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1000

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Potraviny (časť 1. Zemiaky, časť 2. Mrazená hydina a ryby, časť 3. Vajcia, časť 4. Sterilizované ovocie a zelenina, časť 5. Mlieko a mliečne výrobky, časť 6. Mäso a mäsové výrobky)

Referenčné číslo: 50/VS/OVO/03/21Je
II.1.2)Hlavný kód CPV
15000000 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávka potravín - zemiaky, mrazená hydina a ryby, vajcia, sterilizované ovocie a zelenina, mlieko a mliečne výrobky, mäso a mäsové výrobky, vrátane dopravy do miesta dodania pre Univerzitnú nemocnicu Martin.

Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, tovar musí

byť zdravotne a hygienicky nezávadný, v I. akostnej triede.

Predmet zákazky je rozdelený do šiestich samostatných ucelených častí. Uchádzač môže predložiť jednu ponuku na jednu ucelenú časť alebo jednu ponuku na viacero ucelených častí

alebo jednu ponuku na celý predmet zákazky (časti č. 1 - č. 6). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzača pre každú ucelenú časť zvlášť.

Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanú v rámci jednotlivej ucelenej časti.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
18/10/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 187-486032

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk
Namiesto:
Dátum: 25/10/2021
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 02/11/2021
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: IV.
Miesto, kde má byť text upravený: IV.2.7) Lehota na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 26/10/2021
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 03/11/2021
Miestny čas: 11:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: