Supplies - 537276-2021

22/10/2021    S206

Slovensko-Krompachy: Zdravotnícke vybavenie

2021/S 206-537276

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 188-488630)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36182672
Poštová adresa: Banícka štvrť
Mesto/obec: Krompachy
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 05342
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
E-mail: klient@tenders.sk
Telefón: +421 221025897
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://nemocnicakrompachy.agel.sk/index.html

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Krompachy v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19

Referenčné číslo: NKP/Cov/1
II.1.2)Hlavný kód CPV
33100000 Zdravotnícke vybavenie
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodanie zdravotníckeho zariadenia - lôžka, zobrazovacia technika, ventilátor a dezinfikovateľné

lavice. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažnych podkladoch a ich prílohách.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
18/10/2021
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 188-488630

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 03/11/2021
Miestny čas: 09:00
má byť:
Dátum: 10/11/2021
Miestny čas: 09:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 03/11/2021
Miestny čas: 10:30
má byť:
Dátum: 10/11/2021
Miestny čas: 10:30
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: