There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Supplies - 537289-2021

22/10/2021    S206

Poland-Gniezno: Specialist vehicles

2021/S 206-537289

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 188-488582)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Powiat Gnieźnieński
Postal address: ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
Town: Gniezno
NUTS code: PL418 Poznański
Postal code: 62-200
Country: Poland
E-mail: starostwo@powiat-gniezno.pl
Telephone: +48 614240720
Fax: +48 614240741
Internet address(es):
Main address: http://www.powiat-gniezno.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zaprojektowanie, dostawę wraz w wdrożeniem innowacyjnego autobusu interaktywnego w układzie zadaniowym

Reference number: WOA.272.12.2021.OZK
II.1.2)Main CPV code
34114000 Specialist vehicles
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie innowacyjnego autobusu interaktywnego którego funkcją będzie realizacja zadania edukacyjnego z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Realizacja zadania obejmie zaprojektowania interaktywnego autobusu jako innowacyjnego narzędzia które pozwoli na promocję pozytywnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Projekt zakłada w zaprojektowanie oraz wyprodukowanie innowacyjnego autobusu edukacyjnego który pozwoli na wykorzystanie metod interaktywnych z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych. Autobus winien być wyposażony w narzędzia audio-wizualne oraz inne przydatne do nauki bezpiecznych zachowań na drodze.

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w układzie zadaniowym, tj.

a. Zadanie nr 1 – część techniczna (zaprojektowanie, dostawa dostosowanego autobusu)

b. Zadanie nr 2 – część informatyczna (zaprojektowanie, dostawa wyposażenia stanowisk edukacyjnych, oprogramowania)

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 188-488582

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Lot No: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 25/10/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 29/10/2021
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information:

Zamawiający, Powiat Gnieźnieński informuje, iż w zakresie warunku udziału określonego w sekcji III części III.1.3 Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe ppkt 2 tiret ii po literze d Ogłoszenia o zamówieniu o numerze 2021/S 188-488582 oraz pkt. V.2.1 litera d. ppkt. 2 tiret ii. po literze d) opisu potrzeb i wymagań - w zakresie Zadania nr 2, wymaga aby w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponować Zespołem o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu odpowiadającym następującym wymogom - dodaje zapis" dopuszcza połączenie funkcji kierownika projektu z programistą".