Supplies - 537289-2021

22/10/2021    S206

Polska-Gniezno: Pojazdy specjalne

2021/S 206-537289

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 188-488582)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Gnieźnieński
Adres pocztowy: ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
Miejscowość: Gniezno
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-200
Państwo: Polska
E-mail: starostwo@powiat-gniezno.pl
Tel.: +48 614240720
Faks: +48 614240741
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiat-gniezno.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektowanie, dostawę wraz w wdrożeniem innowacyjnego autobusu interaktywnego w układzie zadaniowym

Numer referencyjny: WOA.272.12.2021.OZK
II.1.2)Główny kod CPV
34114000 Pojazdy specjalne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie innowacyjnego autobusu interaktywnego którego funkcją będzie realizacja zadania edukacyjnego z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Realizacja zadania obejmie zaprojektowania interaktywnego autobusu jako innowacyjnego narzędzia które pozwoli na promocję pozytywnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Projekt zakłada w zaprojektowanie oraz wyprodukowanie innowacyjnego autobusu edukacyjnego który pozwoli na wykorzystanie metod interaktywnych z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych. Autobus winien być wyposażony w narzędzia audio-wizualne oraz inne przydatne do nauki bezpiecznych zachowań na drodze.

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w układzie zadaniowym, tj.

a. Zadanie nr 1 – część techniczna (zaprojektowanie, dostawa dostosowanego autobusu)

b. Zadanie nr 2 – część informatyczna (zaprojektowanie, dostawa wyposażenia stanowisk edukacyjnych, oprogramowania)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 188-488582

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 25/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 29/10/2021
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Zamawiający, Powiat Gnieźnieński informuje, iż w zakresie warunku udziału określonego w sekcji III części III.1.3 Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe ppkt 2 tiret ii po literze d Ogłoszenia o zamówieniu o numerze 2021/S 188-488582 oraz pkt. V.2.1 litera d. ppkt. 2 tiret ii. po literze d) opisu potrzeb i wymagań - w zakresie Zadania nr 2, wymaga aby w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponować Zespołem o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu odpowiadającym następującym wymogom - dodaje zapis" dopuszcza połączenie funkcji kierownika projektu z programistą".