Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Bunuri - 537297-2022

03/10/2022    S190

România-București: Servere

2022/S 190-537297

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA
Număr naţional de înregistrare: 16460641
Adresă: Strada: Stavropoleos, nr. 6
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Persoană de contact: Monica Truter
E-mail: monica.truter@roaep.ro
Telefon: +40 787803665
Fax: +40 0213101386
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.roaep.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100157013
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: INSTIT. ADMIN.-AUTONOMA
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Modernizarea și Actualizarea Sistemului Informatic Registrul Electoral

Număr de referinţă: 16460641_2022_PAAPD1371738
II.1.2)Cod CPV principal
48820000 Servere
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului îl reprezintă achiziționarea produselor informatice hardware (HW), software la nivel de sistem de operare și bază de date (SW-bază) și de securitate informatică în vederea înlocuirii produselor informatice similare existente în SIRE precum și achiziționarea serviciilor specializate asociate.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor este de 18 zile;

Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări în a 11 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Contractul are o durata 14 luni de la data semnării.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 17 647 058.82 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
48517000 Pachete software IT
71356300 Servicii de suport tehnic
72540000 Servicii de actualizare informatică
72611000 Servicii de asistenţă tehnică informatică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

București, Șos. Olteniței nr. 103, sector 4, și jud. Brașov

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Caietul de sarcini conține specificațiile tehnice, respectiv ansamblul cerințelor minimale și obligatoriu de îndeplinit, pe baza cărora se elaborează de către ofertanți propunerea tehnică.

Cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea la standarde, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metoda specifica de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”

Cerințe tehnice minimale

În scopul modernizării acestui sistem informatic se dorește achiziționarea produselor informatice hardware (HW), software la nivel de sistem de operare și bază de date (SW-bază) și de securitate informatică în vederea înlocuirii produselor informatice similare existente în SIRE precum și achiziționarea serviciilor specializate asociate, necesare asigurării continuității în funcționare a Registrului Electoral în conformitate cu legislația, reglementările, activitățile specifice, tendințele și bunele practici.

Obiectivul principal AEP este realizarea unui sistem sigur, robust, actualizat, care să beneficieze de suportul producătorilor produselor componente și să asigure funcționalitățile necesare, existente, conform legislației și reglementărilor în vigoare precum și perspectivelor și tendințelor de informatizare în domeniul electoral.

Principalele beneficii urmărite de către AEP prin achiziția produselor IT&C sunt:

• Realizarea unei infrastructuri moderne, actualizate, sigure, care să satisfacă, din punct de vedere al puterii de procesare și al siguranței în funcționare, nevoile entităților implicate în procesele electorale;

• Asigurarea eficienței economice prin integrarea pe cât posibil a investițiilor actuale și eliminarea redundanțelor funcționale inutile;

• Reducerea dependenței funcționale a SIRE față de software-ul proprietar;

• Optimizarea procesului de bugetare a investiției necesare pentru realizarea scopului declarat;

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Propunere tehnica / Pondere: 3
Criteriu privind calitatea - Nume: Propunere tehnica / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Propunerea tehnica / Pondere: 12
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 14
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016,

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute de Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Cifra de afaceri anuala generalaOfertanții vor face dovada unei cifre de afaceri minime anuale de 35.294.117 lei

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

a) declarații sau extrase bancare corespunzătoare sau, acolo unde este cazul, dovada asigurării de risc profesional;b) prezentarea situațiilor financiare sau a extraselor din situațiile financiare, în cazul în care publicarea situațiilor financiare este prevăzută de legislația țării în care este stabilit operatorul economic;c) o declarație privind cifra totală de afaceri a operatorului economic şi, acolo unde este cazul, cifra de afaceri din domeniul de activitate care face obiectul contractului, pentru cel mult ultimele trei exerciții financiare disponibile, în funcție de data înființării sau începerii activității operatorului economic, în măsura în care informațiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile.În cazul în care, din motive obiective şi justificate, operatorul economic nu este în măsură să prezinte una sau mai multe dintre informațiile şi documentele prevăzute la alin. (1), operatorul economic este autorizat să facă dovada situației sale economice şi financiare prin orice alt document pe care autoritatea contractantă îl consideră adecvat.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatPentru a se asigura că operatorii economici dețin resursele umane și tehnice şi experiența necesară pentru a executa contractul de achiziție publică la un standard de calitate corespunzător, aspectele solicitate vor viza în special, existența unui nivel corespunzător de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut.Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse și prestat servicii similare. Furnizări de produse considerate similare sunt echipamente (servere) care deservesc sisteme informatice complexe la nivel național/internațional. Prestări de servicii considerate similare sunt servicii de realizare/dezvoltare/extindere/mentenanță/administrare/suport tehnic pentru un sistem informatic folosit de minim 5000 utilizatori la nivel național/internațional.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

- Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. - Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. - La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse furnizate, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție al produselor, orice informații de natura sa dovedească îndeplinirea cerinței minime. - Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - orice document semnat sau contrasemnat de o autoritate contractantă sau beneficiar privat din care să reiasă informații privind beneficiarul, obiectul, perioada și locul furnizării și faptul că produsele furnizate au corespuns cerințelor beneficiarului;

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 03/11/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 03/02/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 03/11/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

comisia de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

* ATENȚIE LA MODALITATEA DE OBȚINERE A PUNCTAJULUI DE LA CRITERIUL TEHNIC : ** UNDE PENTRU ÎNDEPLINIREA CERINȚEI P1*_1 SE POT acorda 12 PUNCTE, SAU ÎN SITUAȚIA INDEPLINIRII CERINȚEI DE LA P1*2 SE POT ACORDA 3 PUNCTE; CELE DOUĂ PUNCTAJE NU SE ACORDĂ SIMULTAN *

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor este de 18 zile;

-Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări in a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

-Ofertantul va completa si semna formularele A, B, C, D si F.

-Comisia de evaluare va analiza si evalua ofertele depuse, conform criteriului de atribuire si cerințelor caietului de sarcini;

Cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metoda specifica de fabricație/prestare/execuție, vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”;

În conformitate cu prevederile Art.139 din HG 395/2016

(1) În cazul în care atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru se face pe baza criteriului "cel mai bun raport calitate-preț" sau "cel mai bun raport calitate-cost", evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentația de atribuire.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), se stabilește clasamentul ofertelor prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.

(3) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

CONFORM LEGII 101/2016

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: AEP - DIRECTIA JURIDICA
Adresă: STR.STAVROPOLEOS, NR.6, SECTOR 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: REGISTRATURA@ROAEP.RO
Telefon: +40 213100769
Fax: +40 371622959
Adresă internet: WWW.ROAEP.RO
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/09/2022