Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Dostawy - 537319-2021

22/10/2021    S206

Polska-Częstochowa: Urządzenia sieciowe

2021/S 206-537319

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 186-481451)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 573-011-67-75
Adres pocztowy: ul. Waszyngtona 4/8
Miejscowość: Częstochowa
Kod NUTS: PL224 Częstochowski
Kod pocztowy: 42-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, Częstochowa
E-mail: m.majewska@ujd.edu.pl
Tel.: +48 343784201
Faks: +48 343784211
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujd.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Numer referencyjny: ZP.26.1.88.2021
II.1.2)Główny kod CPV
32420000 Urządzenia sieciowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

2. Zamówienie zostało podzielone na części/ zadania.

Zadanie 1: Pamięć RAM – 72 szt.

Zadanie 2: Karty sieciowe – 16 szt.

Zadanie 3: Wkładka światłowodowa – 40 szt.

Zadanie 4: Serwer przechowywania danych – 3 szt.

Zadanie 5: Router – 6 szt.

3. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane zadanie / zadania.

4.Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

5. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 186-481451

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 04/11/2021
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 24/01/2022
Powinno być:
Data: 01/02/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/11/2021
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: