Lieferungen - 537343-2018

06/12/2018    S235

Nederland-Borculo: Reproductiemachines

2018/S 235-537343

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 201-456091)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Berkelland
Nationaal identificatienummer: 561530631
Postadres: Marktstraat 1
Plaats: Borculo
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7271 AX
Land: Nederland
Contactpersoon: Laura Oosterhoff
E-mail: l.oosterhoff@bic-bv.nl
Telefoon: +31 582132227

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gemeenteberkelland.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europese aanbesteding voor het huren en onderhouden van balieprinters en MFP’s en het leveren van printmanagement, beheersoftware en supplies

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30121300 Reproductiemachines
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze aanbesteding is de behoefte aan printen, kopiëren en scannen optimaal in te vullen. De aanbestedende dienst wenst dit doel te realiseren door middel

Van een Europese aanbesteding voor het huren en onderhouden van balieprinters en MFP’s en het leveren van printmanagement, beheersoftware en supplies volgens een openbare procedure. Deze aanbesteding zal moeten leiden tot uniforme dienstverlening, prijsstelling, expiratiedatum en voorwaarden voor de aanbestedende dienst.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/12/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 201-456091

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 03/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 03/12/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 03/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:01
Te lezen:
Datum: 03/01/2019
Plaatselijke tijd: 16:01
VII.2)Overige nadere inlichtingen: