TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 537369-2022

03/10/2022    S190

Slovakia-Žilina: Electric vehicles

2022/S 190-537369

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Žilinský samosprávny kraj
National registration number: 37808427
Postal address: Komenského 48
Town: Žilina
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Postal code: 01109
Country: Slovakia
Contact person: JUDr. Elena Sivová
E-mail: obstaravanie@zilinskazupa.sk
Telephone: +421 415032111
Internet address(es):
Main address: http://www.regionzilina.sk
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8276
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/449310
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/449310
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Other activity: regionálna samospráva

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SOŠ DOPRAVNEJ ŽILINA

Reference number: 20_22_1
II.1.2)Main CPV code
34144900 Electric vehicles
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodávka elektromobilu a nabíjacej stanice.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 24 627.44 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Elektromobil

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
34144900 Electric vehicles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávka elektromobilu podľa špecifikácií uvedených v bode 36 Súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 22 161.11 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

ITMS: 302021BNU8

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
31681500 Rechargers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Main site or place of performance:

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodávka nabíjacia stanica podľa špecifikácií uvedených v bode 36 Súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 466.33 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 11
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

ITMS: 302021BNU8

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač a iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využije na preukázanie podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 3 ZoVO musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZoVO a ich splnenie preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní formou predloženia dokladov alebo formou zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, resp. formou jednotného európskeho dokumentu (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade, ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 ZoVO formou predloženia dokladov, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa § 32 ods. 2 ZoVO, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).

Podľa § 32 ods. 3 ZoVO uchádzač nie je povinný predkladať nasledovné doklady uvedené v ods. 2:

a) doklad z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci; výpis z registra trestov (Platí len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov právnickej osoby t.j. obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná). Bezúhonnosť právnickej osoby môže byť posúdená v zmysle § 10 a § 10a zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov. To znamená, že za výpis z registra trestov právnických osôb sa považuje aj zoznam zverejnený na stránke Generálnej prokuratúry SR a verejný obstarávateľ si overí bezúhonnosť právnickej osoby aj týmto spôsobom.

(Platí len v prípade, ak uchádzač poskytne verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby viď vzor súhlasu, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov _Príloha I Údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu/ov z registra trestov všetkých členov orgánov a prokuristov spoločnosti. Ak uchádzač nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace je povinný predložiť.)

b) potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

c) potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

d) potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku

e) doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky

Uchádzač predkladá podľa § 32 ods. 1 a 2 ZoVO len doklad uvedený v písmene f):

f) čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

a Prílohu 5F súťažných podkladov - Údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu/ov z registra trestov

UPOZORNENIE:

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO preukazuje člen skupiny dodávateľov, subdodávateľ a iná osoba podľa § 34 ods. 3 ZoVO len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

nepoužije sa

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. ZoVO: - vzorkami, opismi alebo fotografiami.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) zákona. Ak uchádzač preukazuje odbornú alebo technickú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, JED predloží aj za túto osobu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Podľa § 34 odst.1, písm. m) bod 1. ZoVO: - vzorkami, opismi alebo fotografiami. Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie splnenia požadovaných technických parametrov predložením technických listov/ podrobných opisov k ponúkanému tovaru ako súčasť cenovej ponuky. Všetky požadované materiály požaduje predložiť v slovenskom alebo českom jazyku a spôsobom, aby preukazovali splnenie požadovaných technických parametrov.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom elektronických zariadení na internete prostredníctvom IS EVO a jeho programového vybavenia pre evoAukciu. Základné informácie týkajúce sa realizácie evoAukcie prostredníctvom IS EVO sú uvedené v Príručke Záujemca/Uchádzač - elektronická aukcia.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/10/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/05/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/10/2022
Local time: 11:00
Place:

Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk v IS EVO sa uskutoční podľa § 52 ZoVO. Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk (§ 54 ods. 3 ZoVO).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Postup zadávania zákazky nadlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania

prostredníctvom IS EVO na https://eplatforma.vlada.gov.sk/. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborné ovládanie IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie IS EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO (https://eplatforma.vlada.gov.sk). Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady sú sprístupnené záujemcom v IS EVO.

2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom

doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi v IS EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

3. ZÁBEZPEKA: Verejný obstarávateľ nevyžaduje od uchádzačov zábezpeku.

4. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením a súťažnými

podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZOVO.

5.Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia

zmluvy, nie je predmetné VO zelené, obstarávanie inovácií ani zamerané na sociálne aspekty.

6.Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu, alebo zaručenej konverzie ak má pochybnosti o pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania.

7.Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom systému IS EVO, alebo môže predbežne nahradiť vyššie uvedené doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ZoVO. Verejný obstarávateľ povoľuje, že uchádzač môže vyplniť len oddiel GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED.

8. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu umožnenia účasti čo najväčšieho počtu uchádzačov.

9. Vzhľadom na pravidlá zadávania zákaziek a ich kontroly vydané Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program v dokumente: Príručka k procesu verejného obstarávania si verejný obstarávateľ dohodne odkladaciu podmienku účinnosti zmluvy. Podrobnosti v návrhu zmluvných podmienok súťažných podkladov.

10. Dodatočné informácie k bodu II.2.7 Dĺžka trvania zákazky.

Verejný obstarávateľ v postavení kupujúceho požaduje dodať predmet zmluvy do 9 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti kupujúceho o dodanie predmetu zmluvy elektronickou poštou. Zároveň pre vylúčenie pochybností sa verejný obstarávateľ v postavení kupujúceho zaväzuje, že doručí uchádzačovi v postavení predávajúceho žiadosť o dodanie predmetu zmluvy najneskôr do 2 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy (zadania zákazky).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/09/2022