Dienstleistungen - 537376-2018

06/12/2018    S235

Nederland-Amsterdam: Telematicasysteem

2018/S 235-537376

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau
Nationaal identificatienummer: 07678703 0000
Postadres: Amstel 1
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1011 PN
Land: Nederland
Contactpersoon: Peter van Eijk-Bos
E-mail: p.eijkbos@amsterdam.nl
Telefoon: +31 614279612
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.amsterdam.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=110180
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Facilitaire dienstverlening

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie "voertuig telematica"

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32441300 Telematicasysteem
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Amsterdam is voornemens een aanbesteding op de markt te zetten voor het afsluiten van een overeenkomst om leveringen en diensten met betrekking tot telematica voor voertuigen te kunnen ontvangen.

Ter voorbereiding van deze aanbesteding wil de gemeente Amsterdam middels deze marktconsultatie marktpartijen om informatie vragen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64226000 Telematicadiensten
48219300 Administratieve software
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amsterdam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De scope van de aanbesteding bestaat uit het afnemen van verschillende systemen. De gemeente Amsterdam wil de optie behouden om systemen aan en uit te zetten per individueel voertuig daarom schrijft de gemeente een modulair opgebouwde overeenkomst voor. Niet alle voertuigen behoeven namelijk alle systemen (afvalinzamelingsvoertuig behoeft bijvoorbeeld geen poolsysteem). Indien een voertuig een (onderdeel van een) systeem niet nodig heeft wil de opdrachtgever geen vergoeding betalen voor dit systeem. De systemen die de gemeente af wenst te nemen zijn de volgende:

• Voertuigvolgsysteem;

• Ritregistratiesysteem, en een

• Poolsysteem.

Voertuigvolgsysteem.

Het moet mogelijk zijn om elk voertuig te kunnen lokaliseren tot op enkele meters nauwkeurig. De gemeente heeft behoefte aan een dergelijk systeem omdat dit helpt zodat teamleiders weten waar hun collega’s aan het werk zijn.

Ritregistratiesysteem.

Aan het ritregistratiesysteem dat inschrijver aanbiedt moet het keurmerk RSS zijn uitgereikt. Dit bewijst dat het systeem dat inschrijver aanbiedt voldoet aan de eisen van de Nederlandse Belastingdienst en aan de strengste regels met betrekking tot privacy en fraudebestendigheid.

Poolsysteem.

Via het poolsysteem kunnen gebruikers voertuigen reserveren, voertuigen ver- en ontgrendelen en aangeven of ritten voor zakelijk of privé gebruik worden gemaakt, of dat er voor privézaken omrijd kilometers worden gemaakt. Het is belangrijk dat het poolsysteem bij alle voertuigen op dezelfde wijze werkt en dat het eenvoudig te beheren is voor de wagenparkbeheerder(s).

Rapportages.

Voor zowel budgethouders, managers, teamleiders, wagenparkbeheerders als de centrale wagenpark afdeling moeten bepaalde rapportages kunnen worden gegenereerd. Om deze rapportages gemakkelijk te kunnen draaien moet het mogelijk zijn om voertuigen per type, merk en categorie te selecteren en daarnaast zelf groepen van voertuigen aan te maken en op te slaan in het systeem. Dit zorgt ervoor dat een wagenparkbeheerder van bijvoorbeeld 15 voertuigen niet elke keer opnieuw dezelfde voertuigen hoeft te selecteren om een rapportage te kunnen genereren.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
21/12/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/12/2018