Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 537377-2021

22/10/2021    S206

Slovenia-Topolšica: Food, beverages, tobacco and related products

2021/S 206-537377

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 189-491127)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: BOLNIŠNICA TOPOLŠICA
National registration number: 5820570000
Postal address: Topolšica 64
Town: Topolšica
NUTS code: SI0 Slovenija
Postal code: 3326
Country: Slovenia
Contact person: Janez Sevčnikar
E-mail: janez.sevcnikar@b-topolsica.si
Telephone: +386 38987745
Internet address(es):
Main address: www.boltop.si

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesivna dobava prehrambenega blaga za obdobje štirih (4.) let

Reference number: JN-74/2021-1
II.1.2)Main CPV code
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Sukcesivna dobava prehrambenega blaga za obdobje štirih (4.) let

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 189-491127

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3
Instead of:
Read:

2.7. Finančno zavarovanje

I. Zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik iz naslova zavarovanja resnosti ponudbe:

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi,

b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom

ali

ne predloži ali zavrne predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom,

predloži k ponudbeni dokumentaciji izpolnjen, podpisan, žigosan obrazec

OBR 13 Menično izjavo s pooblastilom za unovčenje do višine 4000 EUR s priloženo, podpisano bianko menico. (sken dokumenta)

Dokazilo: izpolnjen, podpisan, žigosan obrazec OBR 13 Menično izjavo s pooblastilom za unovčenje s priloženo, podpisano bianko menico

II.

Vsak izbrani ponudnik bo moral v roku osmih (8) koledarskih dni po podpisu pogodbe predložiti naročniku: menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v valuti EUR, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo najmanj en (1) mesec dlje od pogodbenega obdobja. Pogodba postane veljavna šele s predložitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane oziroma jih bo izbrani ponudnik enostransko prenehal izvajati in

- prekinitve pogodbe po krivdi izbranega ponudnika.

Dokazilo: parafiran obrazec OBR 13/1.

................................................................................................................

Priloži se popravljen obrazec ESPD v razdelku, razlogi za izključitev.

VII.2)Other additional information:

I.

Dikcija razpisne dokumentacije v razdelku 2.7 se spremeni tako, da naročnik namesto bančne garancije za resnost ponudbe, spremeni zahtevo v predložitev menice z menično izjavo za namene zavarovanja resnostni ponudbe in v predložitev parafiranega obrazca - Menice z menično izjavo za namene dobre izvedbe pogodbeni del.

II. Priloži se popravljen obrazec ESPD v razdelku, razlogi za izključitev, kjer je naročnik odkljukal vsa relevantna okenca.

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/420940/2021.74.JN._Prehrana_za_obdobje_stirih_let.BT.02.zip