Dienstleistungen - 537383-2018

06/12/2018    S235    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Druckereidienste und verbundene Dienstleistungen des Druckgewerbes

2018/S 235-537383

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Bratislavský samosprávny kraj
36063606
Sabinovská 16
Bratislava-mestská časť Ružinov
820 05
Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Katarína Vančová
Telefon: +421 248264207
E-Mail: katarina.vancova@region-bsk.sk
NUTS-Code: SK01

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.region-bsk.sk

Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2750

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Vyššia územná samospráva

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Prenájom multifunkčných fotokopírovacích zariadení

Referenznummer der Bekanntmachung: 11489/2018/VO
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79800000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je prenájom multifunkčných fotokopírovacích zariadení vrátane kompletného servisného pokrytia v mieste inštalácie a dodávky spotrebného materiálu na obdobie 48 mesiacov.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 268 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79521000
50313100
50313200
30121100
30125000
30125100
60000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK01
Hauptort der Ausführung:

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Sabinovská 12, 820 05 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA;

Útvar hlavného kontrolóra, Jankolova 6, 851 04 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je prenájom multifunkčných fotokopírovacích zariadení vrátane kompletného servisného pokrytia v mieste inštalácie a dodávky spotrebného materiálu na obdobie 48 mesiacov.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 268 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena za predpokladaný počet merných jednotiek za 48 mesiacov v EUR s DPH.

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuková cena za predpokladaný počet merných jednotiek za 48 mesiacov s DPH bude najnižšia.

Rámcová dohoda bude uzatvorená na celú sumu finančného krytia, t. j. finančný rámec tvorí suma vo výške 268 000,00 EUR bez DPH (321 600,00 EUR vrátane DPH).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Vyžaduje sa splnenie podmienok uvedených v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon" alebo "ZVO").

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 2 alebo § 152 zákona. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

§ 33 ods. 1 písm. a) zákona - vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky

Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ skúma schopnosti uchádzača plniť si finančné záväzky voči finančným inštitúciám. Požiadavka predložiť vyjadrenie banky/bánk o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ vybrať schopného uchádzača pre vykonávanie služieb, ktorý si plní všetky svoje záväzky včas a riadne.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

K podmienke účasti podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona - Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka) v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré/ý musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár a, že jeho bežný účet nie je a nebol predmetom blokácie (na základe súdneho rozhodnutia, alebo v súvislosti s exekučným konaním) alebo exekúcie.

Toto vyjadrenie sa musí vzťahovať na obdobie predchádzajúcich 3 rokov, resp. na obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu.

Za predchádzajúce obdobie sa pre účely tejto zákazky považujú 3 roky predchádzajúce dňu odoslania výzvy na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania.

K vyjadreniu banky/bánk alebo ekvivalentnému/ým dokladu/om uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemal a nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyššie uvedené potvrdenie/a resp. ekvivalentný/é doklad/y.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

§ 34 ods. 1 písm. a) zákona - zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona

Odôvodnenie primeranosti - Verejný obstarávateľ požadovaním splnenia určenej podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača uskutočniť požadovaný predmet zákazky. Uchádzač musí preukázať, že má praktické skúsenosti s realizáciou uskutočnenia plnenia rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky.

Požadovaný zoznam poskytnutých služieb má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s poskytnutím služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, ako aj na preukázanie dostatočného materiálneho a technického vybavenia na poskytnutie predmetu zákazky. Minimálna požadovaná úroveň štandardov bola stanovená s prihliadnutím na predpokladaný finančný objem, rozsah a charakter predmetu zákazky.

§ 34 ods. 1 písm. g) zákona - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov

Odôvodnenie primeranosti - Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti na osoby určené na plnenie rámcovej dohody alebo riadiacich zamestnancov skúma schopnosť uchádzača poskytnúť požadovaný predmet zákazky prostredníctvom riadiacich zamestnancov alebo osôb poverených plnením predmetu rámcovej dohody, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu tejto zákazky. Primeraná odborná prax a príslušný preukaz (certifikát) požadovaného riadiaceho zamestnanca/osoby poverenej plnením rámcovej dohody majú preukázať jeho odbornú spôsobilosť v predmete zákazky.

Verejný obstarávateľ požaduje v predmete zákazky zabezpečenie servisu zariadení v prípade ich poruchy. Z tohto dôvodu požaduje servis vykonávať autorizovaným servisným technikom so skúsenosťami a vedomosťami o daných zariadeniach. Odborní pracovníci, ktorými bude preukázané splnenie tejto podmienky účasti, budú realizovať aj príslušnú časť predmetu zákazky (servis zariadení), čím bude garantovaná kvalita a odbornosť poskytovaných služieb.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

K podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona - Uchádzač vo svojej ponuke predloží zoznam služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania v sumárnej hodnote minimálne 150 000,- EUR bez DPH; z toho minimálne 1 zákazka (referencia), ktorej finančný objem (celkový náklad za poskytnuté služby) bol v minimálnej výške 70 000,00 EUR bez DPH v sledovanom období.

Verejný obstarávateľ bude akceptovať do uvedených limitov výlučne hodnoty služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky poskytnutých v sledovanom období. Ak uchádzač uvedie do zoznamu služieb zákazky, ktoré presahujú sledované obdobie, je povinný zároveň vyčísliť hodnotu týchto zákaziek poskytnutých výlučne v sledovanom období.

Za služby podobného charakteru sa považujú služby týkajúce sa prenájmu fotokopírovacích zariadení.

Zoznam služieb má obsahovať:

a) identifikáciu odberateľa a kontakt na odberateľa,

b) názov a stručný opis predmetu zákazky,

c) celkovú zmluvnú cenu zákazky bez DPH v EUR, cena zákazky za služby poskytnuté výlučne v sledovanom období bez DPH v EUR,

d) lehotu poskytnutia predmetu zákazky.

Predmetný zoznam musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača.

Ak budú v zmluvnej cene zákazky zarátané aj iné služby alebo činnosti ako požadované, uchádzač je povinný vyčísliť a uviesť cenu len za služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky uvedený v tomto bode.

Verejný obstarávateľ je povinný pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti postupovať v súlade s § 40 ods. 15 zákona.

K podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona - Uchádzač vo svojej ponuke predloží zoznam 4 servisných technikov, z ktorých min. 2 budú realizovať servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva typu A a min. 2 budú realizovať servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva typu B. Každý servisný technik musí mať min. 5 ročnú prax v oblasti servisu tlačiarenských zariadení a musí disponovať certifikátom na servis príslušného typu zariadenia, ktoré uchádzač bude prenajímať verejnému obstarávateľovi.

Technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona môže uchádzač preukázať aj osobami, ktoré súčasne majú požadovaný rozsah spôsobilosti a odbornej praxe pre oba typy zariadení. V takom prípade bude verejný obstarávateľ akceptovať aj zoznam s uvedením len 2 servisných technikov pre obe zariadenia súčasne.

Predložený zoznam bude obsahovať:

1.meno a priezvisko servisných technikov;

2.dĺžku praxe v oblasti servisu tlačiarenských zariadení každého servisného technika

3.vzťah k uchádzačovi (zamestnanec uchádzača, obchodný partner alebo zamestnanec obchodného partnera).

Prílohou zoznamu budú fotokópie certifikátov (oprávnení) na servis zariadení od výrobcu/alebo výrobcov autorizovaného dovozcu/distribútora pre SR.

Ak bude uchádzač preukazovať technickú alebo odbornú spôsobilosť kapacitami inej osoby, predloží zmluvu uzatvorenú medzi touto osobou a uchádzačom podľa ustanovenia § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Uchádzač vo svojej ponuke predloží ocenený Návrh na plnenie kritérií, ktorý vyplní podľa cien uvedených v prílohe č. 2 Rámcovej dohody Podrobný rozpis ceny. Uvedené jednotkové ceny budú záväzné pre plnenie Rámcovej dohody.

Podrobnosti o určení ceny sú uvedené v časti Spôsob určenia ceny súťažných podkladov.

Poskytovateľ je povinný objednávateľovi predložiť najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu dokladu o poistení - poistnú zmluvu voči nebezpečenstvu vzniku škody na predmete nájmu vo výške 100 % jeho hodnoty a o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností podľa tejto dohody a objednávok, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške vyčlenených finančných prostriedkov.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/01/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/05/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 11/01/2019
Ortszeit: 11:00
Ort:

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

V zmysle § 52 ods. 6 zákona o VO je otváranie verejné a uskutoční sa za účasti uchádzačov. Zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom posiela do 5 dní odo dňa otvárania ponúk prostredníctvom informačného systému EVO ver. 18.0.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase podania ponuky, je uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Táto osoba musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa tohto bodu za všetkých členov skupiny spoločne.

2. Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na 1 otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.

3. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia a osoby, ktoré majú povinnosť podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

4. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky vo výške 10 000,- EUR. Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.

5. V prípade, ak je uchádzačom zahraničná osoba, do ceny bez DPH zahrnie príslušnú DPH, platnú v čase predloženia ponuky v krajine sídla verejného obstarávateľa ako aj všetky poplatky súvisiace s vývozom tovaru zo zahraničia a jeho dovozom do krajiny sídla verejného obstarávateľa a všetky ostatné nevyhnutné náklady, spojené s plnením predmetu zákazky, aj keď nebudú predmetom fakturácie zahraničného uchádzača.

6. V prípade, ak uchádzač ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvného vzťahu sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny predmetu zákazky, t. j. v prípade zmeny postavenia uchádzača na platcu DPH, sú ním predložené celkové ceny konečné a nemenné a budú považované za cenu na úrovni s DPH.

7. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO ver. 18.0) - https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. Bližšie informácie k spôsobu zaevidovania sa do verejnej súťaže konvertovanej do IS EVO ver. 18.0 zo strany uchádzača sú uvedené v príručke (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky5f7.html) a krátkych inštruktážnych videách (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-isevo/videonavody-5f9.html) zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

8. Súťažné podklady sú uverejnené vo formáte PDF v profile verejného obstarávateľa k príslušnej zákazke. Vzhľadom na funkcionality ISZÚ v čase vyhlásenia tejto zákazky verejný obstarávateľ uverejnil súťažné podklady v editovateľnej podobe vo formáte docx na nasledovnom linku (odkaze): https://vucba.sharepoint.com/:u:/s/Dokumenty/sutaznepodklady/EVSl0m6KmXhItLAxFdr45QYBHNyml4hiowsljVTTvSiZBA?e=T2kcLH

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/12/2018