Supplies - 537386-2021

22/10/2021    S206

Nederland-Rotterdam: Constructieproducten

2021/S 206-537386

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 177-460836)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Rotterdam
Nationaal identificatienummer: 24483298 0003
Postadres: Wilhelminakade 179
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3002 AN
Land: Nederland
Contactpersoon: Mario Bianchi
E-mail: m.bianchi@rotterdam.nl
Telefoon: +31 648056957
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rotterdam.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=178881

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vluchtdeuren Maastunnel

Referentienummer: 1-L-12492-21
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44200000 Constructieproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Rotterdam is op zoek naar "De beste leverancier voor de vluchtdeuren in het Rijksmonument Maastunnel" met projectnummer 1-L-12492-21, die is beschreven in het Beschrijvend Document voor wat betreft het ontwikkelen, vervaardigen, leveren en installeren van 9 vluchtdeuren ter vervanging van de bestaande vluchtdeuren.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/10/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 177-460836

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 26/10/2021
Te lezen:
Datum: 02/11/2021
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 26/10/2021
Te lezen:
Datum: 02/11/2021
VII.2)Overige nadere inlichtingen: