Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 537386-2021

22/10/2021    S206

Nederland-Rotterdam: Constructieproducten

2021/S 206-537386

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 177-460836)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Rotterdam
Nationaal identificatienummer: 24483298 0003
Postadres: Wilhelminakade 179
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3002 AN
Land: Nederland
Contactpersoon: Mario Bianchi
E-mail: m.bianchi@rotterdam.nl
Telefoon: +31 648056957
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rotterdam.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=178881

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vluchtdeuren Maastunnel

Referentienummer: 1-L-12492-21
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44200000 Constructieproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Rotterdam is op zoek naar "De beste leverancier voor de vluchtdeuren in het Rijksmonument Maastunnel" met projectnummer 1-L-12492-21, die is beschreven in het Beschrijvend Document voor wat betreft het ontwikkelen, vervaardigen, leveren en installeren van 9 vluchtdeuren ter vervanging van de bestaande vluchtdeuren.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/10/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 177-460836

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 26/10/2021
Te lezen:
Datum: 02/11/2021
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 26/10/2021
Te lezen:
Datum: 02/11/2021
VII.2)Overige nadere inlichtingen: