Supplies - 537391-2021

22/10/2021    S206

Nederland-Wageningen: Groenten, vruchten en noten

2021/S 206-537391

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 197-513206)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wageningen University & Research
Nationaal identificatienummer: 09215846
Postadres: Postbus 59
Plaats: Wageningen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 6700 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: Jasper van Kasteren
E-mail: jasper.vankasteren@wur.nl
Telefoon: +31 317488962
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wur.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=186090

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fruit op de werkplek

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03220000 Groenten, vruchten en noten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Van opdrachtnemer wordt verwacht: Per afleverlocatie een tot twee maal per week een hoeveelheid fruit af te leveren in de juiste hoeveelheid, in de juiste samenstelling, met de juiste kwaliteit en verpakt op een zodanige wijze dat medewerkers van Opdrachtgever deze gemakkelijk kunnen plaatsen op de uitgifteplaatsen.Onder "Fruit" wordt verstaan: voornamelijk appels, peren en bananen en in mindere mate o.a. sinaasappels, mandarijnen, perziken, nectarines, pruimen, kersen (portie), druiven (portie), maar ook snackgroenten.Bij de samenstelling van het assortiment en bij de uitvoering van de dienstverlening dient Opdrachtnemer zo veel mogelijk rekening te houden met duurzaamheid, milieuaspecten en sociale aspecten.Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de dagelijkse interne verdeling van het fruit binnen de gebouwen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/10/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 197-513206

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 17/11/2021
Te lezen:
Datum: 29/11/2021
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Tijdstip Plaatselijke tijd (uu:mm)
In plaats van:

10:00

Te lezen:

09:30

Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: De inschrijving moet geldig blijven tot
In plaats van:
Datum: 17/02/2022
Te lezen:
Datum: 01/03/2022
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 17/11/2021
Te lezen:
Datum: 29/11/2021
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Tijdstip Plaatselijke tijd (uu:mm)
In plaats van:

10:15

Te lezen:

09:45

VII.2)Overige nadere inlichtingen: