Servizi - 537403-2018

06/12/2018    S235    - - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 

Polonia-Iłowo-Osada: Servizi forestali

2018/S 235-537403

Bando di gara

Servizi

Legal Basis:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Nadleśnictwo Dwukoły
Dwukoły 2
Iłowo-Osada
13-240
Polonia
Persona di contatto: Nadleśnictwo Dwukoły, Dwukoły 2, 13-240 Iłowo-Osada Jerzy Gembicki, Gabriela Lemańska, Cezary Sobotka, Mariusz Mateja
Tel.: +48 236541084
E-mail: dwukoly@olsztyn.lasy.gov.pl
Fax: +48 236541461
Codice NUTS: PL922

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://dwukoly.olsztyn.lasy.gov.pl/

Indirizzo del profilo di committente: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_dwukoly

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_dwukoly/zamowienia_publiczne
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://miniportal.uzp.gov.pl/
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: Gospodarka Leśna

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dwukoły w roku 2019 w leśnictwie Wieczfnia i Krajewo ”

Numero di riferimento: SA.270.1.6.2018
II.1.2)Codice CPV principale
77200000
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia są usł z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Dwukoły w roku 2019 r. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się załącznik nr 3.1 – rozmiar prac wg czynności, załącznik nr 3.2. – strefy trudności i odległości zrywki oraz załącznik nr 3.3. – układ sortymentowy pozyskania drewna. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3.1. Zakresy rzeczowe zestawione w zał 3.1. do 3.3. mają charakter szacunkowy.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
77230000
77211500
77231000
77200000
77211600
75251120
77211100
77231200
77231500
77210000
77231600
77211200
77211400
77211300
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL922
Luogo principale di esecuzione:

Teren leśnictwa Wieczfnia i Krajewo.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Dwukoły w roku 2019 r. w leśnictwach Wieczfnia i Krajewo.Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3.1.. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach 3.1. do 3.3. mają charakter szacunkowy.Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ. Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Fine: 31/12/2019
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

W stosunku do Zamówienia Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.

II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29.1.2004 r. ustawy Pzp. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Wysokość wadium dla Zamówienia wynosi 15 700,00; musi być ono wniesione do 8.1.2018 do godz. 9:00.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: 81 900,00 PLN

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 273 000,00 PLN brutto. Warunek w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: co najmniej 1 szt. ciągnika zrywkowego lub ciągnika przystosowanego do zrywki drewna. Warunek w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

a) co najmniej 3 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;

b)co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8.5.2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ.

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego („Zlecenie”). Zlecenie określać będzie zakres prac do wykonania, termin ich realizacji, lokalizację (adres leśny), a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, również szczególne wymagania co do sposobu wykonania prac oraz określenie części przedmiotu Zlecenia objętych odbiorami częściowymi. Odbiór prac objętych danym Zleceniem będzie dokonywany w imieniu Zamawiającego przez Przedstawiciela Zamawiającego. Przedmiotem odbioru będą, w zależności od treści Zlecenia, wszystkie prace objęte danym Zleceniem lub poszczególne pozycje Zlecenia, a w przypadku prac z zakresu pozyskania - również jego część. Odbiór będzie obejmował obmiar ilości wykonanych prac oraz ocenę ich jakości. Zasady odbioru prac dla poszczególnych prac określa SIWZ. Protokół odbioru robót jest podstawą do wystawienia faktury.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 08/01/2019
Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 2 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/01/2019
Ora locale: 09:15
Luogo:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 8.1.2019 o godz. 09:15 w Nadleśnictwie Dwukoły, w pokoju zastępcy nadleśniczego.

Adres: Nadleśnictwo Dwukoły, Dwukoły 2, 13-240 Iłowo-Osada, POLSKA.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia szczegółowo opisane są w dokumentacji zamówienia - SIWZ pkt 6 i 7. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 1) Cena – 60 %, 2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40 % Sposób obliczenia punktów dla poszczególnych kryteriów przedstawiono w pkt. 14 SIWZ. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 700,00 PLN Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. przed 8.1.2019, godz. 9:00.Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP/Mława nr rachunku: 36 1020 1592 0000 2902 0012 0527 z dopiskiem: Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dwukoły w roku 2019, w leśnictwie Wieczfnia i Krajewo”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego(szczegóły opisane są w pkt. 9 SIWZ). Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny łącznej wynikającej z wartości brutto zamówienia. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną. (szczegóły opisane są w pkt. 11 SIWZ). Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia 8.1.2019, do godz. 9:00. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Indirizzo Internet: http://www.uzp.pl

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803

Indirizzo Internet: http://www.uzp.pl

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
03/12/2018