The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 537404-2022

03/10/2022    S190

Poland-Poznań: Natural gas

2022/S 190-537404

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Postal address: ul. Fredry 12
Town: Poznań
NUTS code: PL91 Warszawski stołeczny
Postal code: 61-701
Country: Poland
E-mail: zamowienia.publiczne.poznan@kowr.gov.pl
Telephone: +48 618561609
Internet address(es):
Main address: www.bip.kowr.gov.pl
Address of the buyer profile: www.bip.kowr.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://kowr.eb2b.com.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Gospodarowanie nieruchomościmi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmującą sprzedaż gazu oraz świadczenie usługi jego przesyłu i dystrybucji dla potrzeb KOWR OT Poznań w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023

Reference number: POZ.WOP.260.40.2022
II.1.2)Main CPV code
09123000 Natural gas
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż gazu oraz świadczenie usługi jego przesyłu i dystrybucji dla potrzeb KOWR OT Poznań w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy następujących lokalizacji:

Część 1: Poznań, ul. A. Fredry 12;

Poznań, ul. Przepadek 10;

Poznań, ul. Karpia 9,

Część 2: Piła, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła,

Część 3: Pardalin 1A, 63-421 Przygodzice.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E Poznań, ul. A. Fredry 12; Poznań, ul. Przepadek 10; Poznań, ul. Karpia 9,

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09123000 Natural gas
65210000 Gas distribution
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Poznań

II.2.4)Description of the procurement:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż gazu oraz świadczenie usługi jego przesyłu i dystrybucji dla potrzeb KOWR OT Poznań do obiektów zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Fredry 12, ul. Przepadek 10, ul. Karpia 9.

a. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż gazu oraz świadczenie usługi jego przesyłu i dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych: przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego w stałych cenach i stawkach dotyczących sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego typu E wyszczególnionych w formularzu cenowym, opłatach i stawkach dystrybucyjnych zgodnych z aktualnie obowiązującą taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfą OSD) zatwierdzoną przez Prezesa URE, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawnych. Gaz ziemny wysokometanowy typu E powinien spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy z 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

b. Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową, w rozumieniu art. 3 pkt. 30 ustawy Prawo energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy.

c. Zapotrzebowanie na gaz ziemny wysokometanowy typu E, w ramach każdej z części, określone przez Zamawiającego w załączniku – w zestawieniu tabelarycznym są ilościami szacunkowymi. Wartość ta jest szacunkowa, podana w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego poboru gazu ziemnego w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości gazu.

d. Rozliczenie za gaz ziemny odbywać się będzie zgodnie z aktualną Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfą OSD) zatwierdzoną przez Prezesa URE dla usług dystrybucji paliw gazowych, obowiązującą na terenie działania Wykonawcy, na podstawie wskazań liczników w grupach taryfowych z oznaczeniami W-3.6, W-5.1 według odpowiadających im składników cenowych, w okresach rozliczeniowych zgodnych z Taryfą Dystrybutora.

e. Rozliczenie będzie odbywać się według faktycznego zużycia gazu na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych, a w grupach taryfowych, w których zgodnie z Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfą OSD) wystawiane są faktury prognozy – na podstawie faktur prognoz i faktur rozliczeniowych.

f. Wykonawca, nie będący właścicielem sieci dystrybucyjnej, zobowiązany jest do przedstawienia w dniu podpisania umowy, umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, umożliwiającej świadczenie usługi kompleksowej dla obiektów objętych niniejszym zamówieniem.

g. Opis przyłączy, miejsca dostarczenia, szacunkowe ilości zawarte są w załączniku nr 3 i 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2023
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E Piła, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła,

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09123000 Natural gas
65210000 Gas distribution
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Piła

II.2.4)Description of the procurement:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż gazu oraz świadczenie usługi jego przesyłu i dystrybucji dla potrzeb KOWR OT Poznań do obiektu zlokalizowanego w Pile ul. Motylewska 7.

a. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż gazu oraz świadczenie usługi jego przesyłu i dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych: przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego w stałych cenach i stawkach dotyczących sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego typu E wyszczególnionych w formularzu cenowym, opłatach i stawkach dystrybucyjnych zgodnych z aktualnie obowiązującą taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfą OSD) zatwierdzoną przez Prezesa URE, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawnych. Gaz ziemny wysokometanowy typu E powinien spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy z 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

b. Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową, w rozumieniu art. 3 pkt. 30 ustawy Prawo energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy.

c. Zapotrzebowanie na gaz ziemny wysokometanowy typu E, w ramach każdej z części, określone przez Zamawiającego w załączniku – w zestawieniu tabelarycznym są ilościami szacunkowymi. Wartość ta jest szacunkowa, podana w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego poboru gazu ziemnego w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości gazu.

d. Rozliczenie za gaz ziemny odbywać się będzie zgodnie z aktualną Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfą OSD) zatwierdzoną przez Prezesa URE dla usług dystrybucji paliw gazowych, obowiązującą na terenie działania Wykonawcy, na podstawie wskazań liczników w grupach taryfowych z oznaczeniami W-3.6, W-5.1 według odpowiadających im składników cenowych, w okresach rozliczeniowych zgodnych z Taryfą Dystrybutora.

e. Rozliczenie będzie odbywać się według faktycznego zużycia gazu na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych, a w grupach taryfowych, w których zgodnie z Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfą OSD) wystawiane są faktury prognozy – na podstawie faktur prognoz i faktur rozliczeniowych.

f. Wykonawca, nie będący właścicielem sieci dystrybucyjnej, zobowiązany jest do przedstawienia w dniu podpisania umowy, umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, umożliwiającej świadczenie usługi kompleksowej dla obiektów objętych niniejszym zamówieniem.

g. Opis przyłączy, miejsca dostarczenia, szacunkowe ilości zawarte są w załączniku nr 3 i 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2023
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E - Pardalin 1A, 63-421 Przygodzice.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
09123000 Natural gas
65210000 Gas distribution
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL41 Wielkopolskie
Main site or place of performance:

Przygodzice

II.2.4)Description of the procurement:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż gazu oraz świadczenie usługi jego przesyłu i dystrybucji dla potrzeb KOWR OT Poznań do obiektu zlokalizowanego w Pardalinie 1A, 63-421 Przygodzice.

a. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż gazu oraz świadczenie usługi jego przesyłu i dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych: przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego w stałych cenach i stawkach dotyczących sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego typu E wyszczególnionych w formularzu cenowym, opłatach i stawkach dystrybucyjnych zgodnych z aktualnie obowiązującą taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfą OSD) zatwierdzoną przez Prezesa URE, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawnych. Gaz ziemny wysokometanowy typu E powinien spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy z 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

b. Zamawiający udziela zamówienia na usługę kompleksową, w rozumieniu art. 3 pkt. 30 ustawy Prawo energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy.

c. Zapotrzebowanie na gaz ziemny wysokometanowy typu E, w ramach każdej z części, określone przez Zamawiającego w załączniku – w zestawieniu tabelarycznym są ilościami szacunkowymi. Wartość ta jest szacunkowa, podana w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego poboru gazu ziemnego w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości gazu.

d. Rozliczenie za gaz ziemny odbywać się będzie zgodnie z aktualną Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfą OSD) zatwierdzoną przez Prezesa URE dla usług dystrybucji paliw gazowych, obowiązującą na terenie działania Wykonawcy, na podstawie wskazań liczników w grupach taryfowych z oznaczeniami W-3.6, W-5.1 według odpowiadających im składników cenowych, w okresach rozliczeniowych zgodnych z Taryfą Dystrybutora.

e. Rozliczenie będzie odbywać się według faktycznego zużycia gazu na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych, a w grupach taryfowych, w których zgodnie z Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfą OSD) wystawiane są faktury prognozy – na podstawie faktur prognoz i faktur rozliczeniowych.

f. Wykonawca, nie będący właścicielem sieci dystrybucyjnej, zobowiązany jest do przedstawienia w dniu podpisania umowy, umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, umożliwiającej świadczenie usługi kompleksowej dla obiektów objętych niniejszym zamówieniem.

g. Opis przyłączy, miejsca dostarczenia, szacunkowe ilości zawarte są w załączniku nr 3 i 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2023
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna wykonawców, którzy:

a) posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych gazu ziemnego wysokometanowego typu E przez OSD na obszarze, na którym znajduje się miejsce jego dostarczenia – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej,

lub

b) posiadają koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi oraz w zakresie przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego typu E wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Warunki realizacji umowy zawarte są w IPU który stanowi załącznik do SWZ.

2. Wszelkie zmiany umowy dokonane zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2022
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/02/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2022
Local time: 10:00
Place:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl/

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

koniec roku 2023

VI.3)Additional information:

1. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl/. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.

3. Procedura złożenia oferty:

a) W celu przekazania oferty po raz pierwszy Wykonawca powinien dokonać rejestracji konta na Platformie zakupowej. W tym celu Wykonawca przechodzi do Formularza rejestracyjnego poprzez zakładkę „LOGOWANIE” oraz opcję „ZAREJESTRUJ SIĘ”. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wykonawca otrzymuje e-maila informującego, że może dokonać pierwszego logowania do platformy. Zaleca się dokonanie procesu rejestracji na platformie z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż utworzone konto stanie się aktywne dopiero po zaakceptowaniu go przez administratora platformy,

b) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu po zalogowaniu się na platformie musi wyszukać interesujące go postępowanie (w menu „Postępowania” / „Lista postępowań otwartych” i uruchomić polecenie „Zgłoś się do udziału w postępowaniu”. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania wykonawcy do systemu,

c) Wykonawca składa ofertę poprzez dodanie w zakładce „Załączniki” pliku z ofertą oraz plików z dokumentami, które należy złożyć razem z ofertą (załączników). W celu dodania ww. plików należy wybrać polecenie „Dodaj załącznik” i wskazać docelowe pliki, które mają zostać zamieszczone, a następnie zatwierdzić poleceniem „Zapisz”. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. W przypadku, gdy załącznik zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca zaznacza polecenie „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”,

d) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty (dodania załącznika) jest automatyczne wygenerowanie komunikatu systemowego o treści „Plik został przesłany”, po każdej prawidłowo wykonanej operacji (dodanie załącznika),

e) O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie.

4. Po upływie terminu składania ofert, dodanie oferty (załączników) nie będzie możliwe.

5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Celem wycofania oferty Wykonawca w zakładce „Załączniki” zaznacza plik oferty i korzysta z polecenia „Usuń”. W przypadku zmiany oferty (bez jej wycofania) zaleca się aby dodany plik był opatrzony nazwą „Zmiana oferty”. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani skutecznie wycofać złożonej oferty.

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

7. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl/.

8. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:

a) być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

c) umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

d) zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

9. Za datę przekazania na Platformę oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na platformę.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX Ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/09/2022