Dienstleistungen - 537412-2018

06/12/2018    S235    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Schweden-Stockholm: Beratung im Bereich Entwicklung

2018/S 235-537412

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Svenska Institutet
202100-4961
Box 7434
Stockholm
103 91
Schweden
Kontaktstelle(n): Ewa Larson
Telefon: +46 721570010
E-Mail: ewa.larson@upphandlingjuridik.se
NUTS-Code: SE

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.si.se

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afimhmobed&GoTo=Docs
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afimhmobed&GoTo=Tender
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konsultstöd för två kapacitetsstärkande program inom civilsamhället

Referenznummer der Bekanntmachung: 25787/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
73220000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Svenska institutet (SI) inbjuder er att lämna anbud avseende konsulttjänster för genomförandet av två kapacitetsstärkande program inom civilsamhället. Denna anbudsförfrågan omfattar konsultstöd till två av SI:s planerade ledarskapsprogram, som bygger på erfarenheterna från de två tidigare programmen Young Leaders Visitors Programme (www.si.se/ylvp) och Young Connectors of the Future (www.si.se/ycf). SI avser att teckna ramavtal med minst tre leverantörer. Avtalsperioden är fr.o.m. avtalstecknande och tjugofyra (24) månader, med möjlighet till förlängning vid två tillfällen om högst tolv månader i taget d.v.s. som längst fyra (4) år. Avropen kommer att ske genom rangordnat förfarande.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
73000000
73220000
79411000
98200000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SE11
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Svenska institutet (SI) inbjuder er att lämna anbud avseende konsulttjänster för genomförandet av två kapacitetstärkande program inom civilsamhället. Upphandlingen avser ett anbudsområde.

SI är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar SI samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. SI har kontor i Stockholm och Paris. I led med detta och på uppdrag av Utrikesdepartementet genomför SI årligen ett femtontal utbytes- och utvecklingsprogram som syftar till att skapa långsiktiga relationer och ömsesidiga läroprocesser genom möten, utbildning och kulturella upplevelser.

Denna anbudsförfrågan omfattar konsultstöd till två av SI:s planerade ledarskapsprogram, som bygger på erfarenheterna från de två tidigare programmen Young Leaders Visitors Programme (www.si.se/ylvp) och Young Connectors of the Future (www.si.se/ycf). Namnet på de två nya programmen är ännu inte fastställt. De två nya programmen syftar till att öka kapaciteten hos redan aktiva och inflytelserika civilsamhällesaktörer så att de kan initiera, driva och förvalta ett effektivt och hållbart utvecklingsarbete i sin respektive kontext. Programmen syftar också till att skapa självständiga och självlärande regionala nätverk med aktörer inom samma fokusområde, för att de ska kunna stödja och lära av varandra och därmed öka sin motståndskraft i en repressiv kontext.

Följande länder ingår:

Program 1 – Sydasien: Afghanistan, Bangladesh, Indien, Nepal, Pakistan, Sri Lanka och Sverige

Program 2 – MENA-regionen: Algeriet, Egypten, Irak, Jemen, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina, Syrien, Tunisien och Sverige

Syftet med de upphandlade tjänsterna är att säkerställa att SI får tillgång till konsultstöd att genomföra de inplanerade programmen.Nuvarande ramavtal för YLVP/YCF upphörde 4.11.2018. För mer information om SI, se www.si.se

Denna upphandling omfattar ramavtal för konsulttjänster för ett anbudsområde under hela avtalstiden med ett uppskattat årligt värde om ca 3,5 miljoner SEK (för två program). Uppskattat värde innebär inte någon form av garanti.

Upphandlingen omfattar ett anbudsområde, men är uppdelat i två program:

Program 1: MENA-regionen

Program 2: Sydasien

Programmen kan bestå av liknande programdesign och ha vissa överlappande nätverksaktiviteter. Där det är logistiskt möjligt kan programteam och externa föreläsare och/eller processledare delta i båda programmen. Vad gäller de två programmen har dessa inte indelats i separata kontrakt. Detta då de programmen överlappar varandra. SI uppmuntrar istället att nischade leverantörer ser möjlighet till att samverka och bli underleverantörer till anbudslämnande företag.

SI avser att teckna ramavtal med minst tre (3) leverantörer. Antalet förutsätter dock att det finns tillräckligt många anbudsgivare som uppfyller de krav som ställs i upphandlingen.Avtalsperioden är fr.o.m. avtalstecknande och tjugofyra (24) månader, med möjlighet till förlängning vid två (2) tillfällen om högst tolv (12) månader i taget d.v.s. som längst fyra (4) år.

Avropen kommer att ske genom rangordnat förfarande. Det innebär att den som kommer 1:a i upphandlingen rangordnas som nr 1 för kommande avrop av uppdrag, förutsatt att denne är i stånd att leverera osv. I särskilda fall kan det bli aktuellt att avrop av uppdrag sker genom objektiva villkor, såsom vid uppdrag där geografiska kunskaper eller erfarenheter, upparbetade kontakter i den aktuella regionen eller i Sverige och/eller tematisk kompetens är av avgörande betydelse för uppdraget.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Anbudsgivaren ska vara registrerad i ett aktiebolags-, handels- eller föreningsregister eller motsvarande register som förs i den stat där anbudsgivarens verksamhet är etablerad.

Utländska anbudsgivare bifogar dokumentation från behöriga myndigheter i hemlandet för att styrka att denne innehar en motsvarande skatteregistrering. Blanketten, eller motsvarande dokumentation, får vid dagen för öppning av anbud inte vara äldre än tre (3) månader, räknat från behörig myndighets utskriftsdatum.

Anbudsgivare som är ett nystartat företag och som inte ännu har möjlighet att visa att kraven uppfylls enligt ovan lämnar istället in underlag/dokumentation eller redogörelse som visar på att anbudsgivaren kommer att uppfylla kraven. För anbudsgivare som är offentliga organisationer lämnas redogörelse för att denna är behörig att utöva aktuell yrkesverksamhet.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 21/01/2019
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Schwedisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/04/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/01/2019
Ortszeit: 00:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Schweden
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/12/2018