The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 537418-2022

03/10/2022    S190

Nederland-Rotterdam: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2022/S 190-537418

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine
Nationaal identificatienummer: 541664994
Postadres: Marten Meesweg 50
Plaats: ROTTERDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3068 AV
Land: Nederland
Contactpersoon: Robert in 't Groen
E-mail: r.intgroen@zadkine.nl
Telefoon: +31 658806488
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.zadkine.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e64f789bfa830fe9c6a9e9d4dfe99722
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e64f789bfa830fe9c6a9e9d4dfe99722
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Food en Non-food t.b.v. horecaopleidingen Da Vinci College en Zadkine

Referentienummer: GEZ-2022-01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Levering van food en non-food producten t.b.v. de horecaopleidingen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39220000 Keukenuitrusting, huishoudelijke artikelen en cateringbenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
NUTS-code: NL33A Zuidoost-Zuid-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rotterdam en Dordrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Horecaopleidingen van Da Vinci College Dordrecht en Zadkine Rotterdam

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Communicatie, rapportage en overleg / Weging: 15000
Kwaliteitscriterium - Naam: Levering / Weging: 15000
Kwaliteitscriterium - Naam: Meerwaarde van Opdrachtnemer t.b.v. het onderwijs / Weging: 15000
Kwaliteitscriterium - Naam: Betrokkenheid van accountmanager en leverancier bij opleidingen / Weging: 15000
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Na vaste periode van 2 jaar mogelijkheid tot 2x 1 jaar verlenging.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

n.v.t.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Fraude,

- Witwassen van geld of financiering van terrorisme,

- Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten,

- Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

- Belastingen en sociale zekerheidspremies,

- Deelneming aan een criminele organisatie,

- Corruptie,

- Faillissement, insolventie of gelijksoortig

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/11/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/11/2022
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Plaats: Rotterdam
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/09/2022