Supplies - 537435-2021

22/10/2021    S206

Czechia-Dobřany: Information systems and servers

2021/S 206-537435

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
National registration number: 00669792
Postal address: Ústavní ulice
Town: Dobřany
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
Postal code: 33441
Country: Czechia
Contact person: JUDr. Silvie Langová
E-mail: pravnik@pld.cz
Telephone: +420 377813480
Internet address(es):
Main address: https://www.pldobrany.cz/
Address of the buyer profile: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPLDobrany

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rozšíření funkcionalit IS v prostředí Psychiatrické nemocnice v Dobřanech

II.1.2)Main CPV code
48800000 Information systems and servers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
Main site or place of performance:

Ústavní ulice, 334 41 Dobřany

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Předmětem plnění veřejné zakázky je analýza, dodávka, implementace, rozvoj a servis nemocničního informačního systému a dalších systémů jako integrované součásti portfolia informačních systémů zadavatele.

Nedílnou součástí předmětu plnění veřejné zakázky je migrace dat ze stávajících informačních systémů zadavatele, integrace dalších informačních systémů zadavatele a napojení na externí zdroje dat.

Součástí dodávky je také potřebný počet licencí pro běh dodaného SW řešení a potřebného podpůrného SW (s výjimkou serverového operačního systému a operačního systému klientských stanic). Dodávka bude reflektovat potřeby dodaného řešení v horizontu minimálně 5 let od zahájení produkčního provozu.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 36
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Zvýšení efektivity a bezpečnosti poskytované péče v PNvD pomocí ICT podpory“ (IROP, výzva č. 26)

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Title:

Rozšíření funkcionalit IS v prostředí Psychiatrické nemocnice v Dobřanech

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
24/05/2019
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: STAPRO s.r.o.
National registration number: 13583531
Postal address: Pernštýnské náměstí 51
Town: Pardubice
NUTS code: CZ05 Severovýchod
Postal code: 53002
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 8 463 600.00 CZK

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
48800000 Information systems and servers
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
Main site or place of performance:

Ústavní ulice, 334 41 Dobřany

VII.1.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění veřejné zakázky je analýza, dodávka, implementace, rozvoj a servis nemocničního informačního systému a dalších systémů jako integrované součásti portfolia informačních systémů zadavatele.

Nedílnou součástí předmětu plnění veřejné zakázky je migrace dat ze stávajících informačních systémů zadavatele, integrace dalších informačních systémů zadavatele a napojení na externí zdroje dat.

Součástí dodávky je také potřebný počet licencí pro běh dodaného SW řešení a potřebného podpůrného SW (s výjimkou serverového operačního systému a operačního systému klientských stanic). Dodávka bude reflektovat potřeby dodaného řešení v horizontu minimálně 5 let od zahájení produkčního provozu.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 36
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 6 282 549.00 CZK
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: STAPRO s.r.o.
National registration number: 13583531
Postal address: Pernštýnské náměstí 51
Town: Pardubice
NUTS code: CZ05 Severovýchod
Postal code: 53002
Country: Czechia
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Úprava textace ustanovení 2.2., 3.1., 3.2. a 10.3. smlouvy v návaznosti na realizaci předmětu související kupní smlouvy a aktuální potřeby zadavatele, dále zrušení ustanovení 3.3. smlouvy. V souvislosti s úpravou uvedených ustanovení došlo také ke snížení ceny.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

změny v předmětu poskytování servisních služeb k výslednému řešení nemocničního informačního systému (vč. snížení ceny za servisní služby)

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 8 463 600.00 CZK
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 6 282 549.00 CZK