Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 537473-2021

22/10/2021    S206

Czechia-Prague: Security cameras

2021/S 206-537473

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Česká republika - Kancelář Senátu
National registration number: 63839407
Postal address: Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha
Town: Praha
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 11801
Country: Czechia
Contact person: MT Legal, s.r.o., advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno
E-mail: vz@mt-legal.com
Telephone: +420 542210351
Internet address(es):
Main address: http://www.senat.cz
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/KS

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Přechod systému CCTV z analogového na digitální

II.1.2)Main CPV code
35125300 Security cameras
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.2)Description
II.2.1)Title:

Přechod systému CCTV z analogového na digitální

II.2.2)Additional CPV code(s)
35120000 Surveillance and security systems and devices
45300000 Building installation work
35100000 Emergency and security equipment
32300000 Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Místem dodání digitálního CCTV systému je sídlo zadavatele.

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajícího analogového systému CCTV (uzavřený kamerový systém) v areálu sídla Senátu PČR a dodávka digitálního systému CCTV včetně rozšíření systému (kamery, úložiště apod.) včetně jeho zapojení. Součástí veřejné zakázky je dodávka snímacích, zobrazovacích, záznamových a ovládacích prvků (včetně kabeláže) a jejich instalace. Projektová dokumentace (Příloha č. 1 zadávací dokumentace) specifikuje úpravy velínu a i další potřebné materiály a činnosti. Předmětem veřejné zakázky je také servis instalovaného zařízení včetně povinných revizí dle technických norem ČSN a technická podpora.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 01/01/2021
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2021/S 081-208244

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 001
Title:

Přechod systému CCTV z analogového na digitální

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
22/04/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Colsys s.r.o.
National registration number: 14799634
Postal address: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí
Town: Kladno
NUTS code: CZ02 Střední Čechy
Postal code: 27203
Country: Czechia
E-mail: info@colsys.cz
Internet address: https://www.colsys.cz/
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 14 884 226.00 CZK

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
35125300 Security cameras
VII.1.2)Additional CPV code(s)
35120000 Surveillance and security systems and devices
45300000 Building installation work
35100000 Emergency and security equipment
32300000 Television and radio receivers, and sound or video recording or reproducing apparatus
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Místem dodání digitálního CCTV systému je sídlo zadavatele.

VII.1.4)Description of the procurement:

Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajícího analogového systému CCTV (uzavřený kamerový systém) v areálu sídla Senátu PČR a dodávka digitálního systému CCTV včetně rozšíření systému (kamery, úložiště apod.) včetně jeho zapojení. Součástí veřejné zakázky je dodávka snímacích, zobrazovacích, záznamových a ovládacích prvků (včetně kabeláže) a jejich instalace. Projektová dokumentace (Příloha č. 1 zadávací dokumentace) specifikuje úpravy velínu a i další potřebné materiály a činnosti. Předmětem veřejné zakázky je také servis instalovaného zařízení včetně povinných revizí dle technických norem ČSN a technická podpora.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
End: 30/11/2021
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 15 084 338.00 CZK
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Colsys s.r.o.
National registration number: 14799634
Postal address: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí
Town: Kladno
NUTS code: CZ02 Střední Čechy
Postal code: 27203
Country: Czechia
E-mail: info@colsys.cz
Internet address: https://www.colsys.cz/
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Smluvní strany se dohodly, že v rámci realizace Díla je nezbytné zajistit provedení jiných (původně nezahrnutých) prací nebo dodávek (víceprací) a zároveň vypustit provedení některých prací, které se v důsledku nyní přijímaného Dodatku stávají nadbytečnými (méněpráce). Na základě popsaných důvodů je třeba i prodloužit dobu plnění za účelem realizace původně nezahrnutých prací. Prodloužení doby plnění je rovněž nezbytné z důvodu charakteru vis maior, kdy objektivně nebyly na trhu k dispozici kamery, které jsou předmětem Díla, v Objednatelem požadovaném plném počtu.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Důvodem pro přijetí změny jsou zjištění technického charakteru - a sice, že fyzický prostor, kterým měly být vedeny kabely pro jednotlivé kamery a jiná zařízení, již další kabeláž nepojme, což bylo zjištěno po zahájení prací. Z toho důvodu je třeba zapojení kamer vyřešit jiným způsobem. Jedna z dílčích změn je rovněž vyvolána konzultací s Národním památkovým ústavem. Důvody pro přijetí změn jsou blíže popsány v dokumentu s názvem: „dodatek č. 1 k dokumentaci pro provedení stavby“, který si Smluvní strany již předaly. Na základě popsaných důvodů je třeba i prodloužit dobu plnění za účelem realizace původně nezahrnutých prací, které je ve vztahu k přijímaným změnám nezbytné a přiměřené. Prodloužení doby plnění je rovněž nezbytné z důvodu charakteru vis maior, kdy objektivně nebyly na trhu k dispozici kamery, které jsou předmětem Díla, v Objednatelem požadovaném plném počtu.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 14 884 226.00 CZK
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 15 084 338.00 CZK