Usługi - 53752-2016

Wyświetl widok skrócony

17/02/2016    S33

Polska-Olsztyn: Usługi pomiarowe

2016/S 033-053752

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Agencja Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie
Adres pocztowy: ul. Głowackiego 6
Miejscowość: Olsztyn
Kod pocztowy: 10-448
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Mićko
E-mail: olsztyn@anr.gov.pl
Tel.: +48 895248800
Faks: +48 895248802

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.anr.gov.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarowanie nieruchomościami
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach ZWRSP, którymi dysponuje ANR OT w Olsztynie naterenie powiatu iławskiego, ostródzkiego i nowomiejskiego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Świadczenie usług odbywać się będzie na terenie powiatu iławskiego, ostródzkiego i nowomiejskiego, woj. warmińsko – mazurskie.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (dalej ZWRSP), którymi dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie (dalej ANR OT w Olsztynie) na terenie powiatów iławskiego, ostródzkiego i nowomiejskiego. Zakres usług opisany jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71355000 Usługi pomiarowe

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 193 450 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 90
2. Termin realizacji poszczególnych zleceń cząstkowych. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
OL.SOP.0160.54.2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 197-357515 z dnia 10.10.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.2.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „KARTO-GRAF” mgr inż. Zbigniew Tryk
Adres pocztowy: ul. Gałczyńskiego 1
Miejscowość: Olsztyn
Kod pocztowy: 10-089
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 290 292,68 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 193 450 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 11
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącego podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.2.2016