Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 537534-2022

03/10/2022    S190

Netherlands-Coevorden: Tractors

2022/S 190-537534

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Coevorden
Postal address: Kasteel 1
Town: Coevorden
NUTS code: NL132 Zuidoost-Drenthe
Postal code: 7741 GC
Country: Netherlands
Contact person: Freddy Weering
E-mail: inkoop@coevorden.nl
Telephone: +31 524598562
Internet address(es):
Main address: http://www.coevorden.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.aanbestedingskalender.nl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Europees openbare aanbesteding Levering en onderhoud tractoren

II.1.2)Main CPV code
16700000 Tractors
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

De levering van twee tractoren voor de buitendienst, in combinatie met het onderhoud

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
16000000 Agricultural machinery
50100000 Repair, maintenance and associated services of vehicles and related equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL132 Zuidoost-Drenthe
Main site or place of performance:

Gemeente Coevorden

II.2.4)Description of the procurement:

De opdracht bestaat uit de levering van twee tractoren, in combinatie met het uit te voeren onderhoud aan de tractoren. De tractoren worden ingezet voor de meest voorkomende werkzaamheden die binnen de eigen buitendienst van de gemeente Coevorden worden uitgevoerd. Hierbij valt o.a. te denken aan:

• Gladheidsbestrijding

• Blad ruimen

• Bewateren van het groen

• Snoeiwerkzaamheden en het afvoeren van snoei- en

zwerfafval

• Ecologisch bermbeheer (maaien, harken, persen)

De gemeente hecht er waarde aan dat er in geval van reparatie en/of onderhoud snel geschakeld en gereageerd kan worden. Daarom vinden we het belangrijk dat het onderhoud lokaal/binnen de regio belegd kan worden.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Service / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Lokaal onderhoud / Weighting: 15
Quality criterion - Name: Praktijktest / Weighting: 40
Price - Weighting: 30
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

4 maal 1 jaar

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Er is voor deze aanbesteding één vragenronde gepland. Dit betekent dat van inschrijver een proactieve en zorgvuldige houding verwacht wordt. Vragen kunnen uiterlijk tot woensdag 12 oktober 2022, 13.00 uur in het bijgevoegde Excelbestand, waar mogelijk met motivering/toelichting, via de berichtenmodule van ABK worden ingediend

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

De inschrijver dient in Deel III A van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat er geen sprake is van een in de afgelopen vijf (5) jaren onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak jegens inschrijver, in de zin van alle in artikel 2.86 Aw 2012 beschreven gronden, op straffe van uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure. De verplichting tot uitsluiting van de inschrijver is ook van toepassing wanneer een bij onherroepelijk vonnis veroordeelde persoon lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van inschrijver of indien hij daarin een vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft.

De inschrijver dient daarnaast in Deel III B van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat er geen sprake is van een onherroepelijke en bindende rechterlijke of administratieve beslissing overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de gegadigde of de inschrijver is gevestigd of overeenkomstig nationale wettelijke bepalingen is vastgesteld dat de inschrijver niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies.

De inschrijver dient ook in Deel III C van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat geen sprake is van de situaties genoemd in artikel 2.87 Aw 2012. Op deze aanbestedingsprocedure zijn de volgende facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing:

• Schending verplichting o.b.v. milieu-, sociaal- of

arbeidsrecht (art. 2.87 lid 1 sub a Aw 2012);

• Faillissement, insolventie of gelijksoortig (art. 2.87 lid 1 sub

b Aw 2012);

De inschrijver dient ook in Deel III B van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te verklaren dat er geen sprake is van onderstaande facultatieve uitsluitingsgrond:

• Betaling belasting of sociale premies (art. 2.87 lid 1 sub j

Aw 2012).

Voor de facultatieve uitsluitingsgronden geldt een terugkijktermijn van drie (3) jaren voorafgaand aan het doen van de inschrijving, met uitzondering van de uitsluitingsgronden ‘Faillissement, insolventie, of gelijksoortig’, ‘belangenconflict’, en ‘betrokken bij de voorbereiding’. Voor deze uitsluitingsgronden geldt dat hiervan geen sprake mag zijn met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure.

Ter bewijs van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument moet de voorlopig gegunde inschrijver bewijsstukken conform artikel 2.89 Aw 2012 aan de aanbestedende dienst overleggen:

• Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA), niet ouder dan twee jaar op het moment van inschrijving.

• Verklaring Belastingdienst (Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen), niet ouder dan zes maanden op het moment van inschrijving.

Verklaring geen Russische betrokkenheid (Bijlage J)

Er mag geen sprake zijn van Russische betrokkenheid bij de uitvoering van deze overeenkomst die de drempels van artikel 5 duodecies van EU Verordening (EU) 833/2014 van 31 juli 2014 betreffende de beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, zoals gewijzigd bij Verordening 2022/578 van 8 april 2022 overschrijdt. Hiertoe dient inschrijver de verklaring in Bijlage J in te vullen en te ondertekenen. Wij vragen dit om de gemeente Coevorden ervan te verzekeren dat er geen sprake is van enige Russische betrokkenheid bij de uitvoering van de overeenkomst.

Wordt door inschrijver een beroep gedaan op een derde (of derden) voor wat betreft de technische beroepsbekwaamheid en de financieel economische draagkracht dan dient deze derde ook de Verklaring geen Russische betrokkenheid in te vullen en rechtsgeldig te ondertekenen. Deze bepaling is ook van toepassing als inschrijvers als combinatie inschrijven. Elke deelnemer aan de combinatie dient zelfstandig een Verklaring geen Russische betrokkenheid in te vullen en deze rechtsgeldig te ondertekenen.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

De inschrijver dient behoorlijk verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid door middel van een bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt minimaal EUR 1.250.000,- per gebeurtenis en minimaal twee gebeurtenissen/uitkeringen per kalenderjaar.

Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer het volgende aan de aanbestedende dienst overleggen:

 Een geldig polisblad van de toepasselijke bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering;

 Indien het niet mogelijk is een geldig polisblad te overleggen mag een geldig verzekeringscertificaat worden overlegd waaruit blijkt dat inschrijver verzekerd is voor het vereiste bedrag.

Ook dient inschrijver een stabiele onderneming te zijn, die haar continuïteit kan garanderen. Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer een (meest) recente accountantsverklaring zonder een continuïteitsparagraaf aan de aanbestedende dienst overleggen. Deze paragraaf wordt alleen opgenomen door de accountant als deze vreest voor de (economische en financiële) continuïteit van inschrijvers onderneming.

NB: indien alleen geconsolideerde omzetcijfers kunnen worden opgegeven, dient het concern, in de zin van paragraaf 3.3.3, zich garant te stellen voor de inschrijver.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

De inschrijver dient bij inschrijving een referentie(s) op te geven om zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot de onderstaande kerncompetentie(s). De einddatum/einddata mag/mogen niet ouder zijn dan drie jaar gerekend vanaf de sluiting van de inschrijvingstermijn van deze aanbesteding. Indien daarbij gebruik wordt gemaakt van een nog niet geheel afgeronde opdracht, gelden alleen de werkelijk behaalde resultaten en opdrachtwaarde/omvang van de betreffende opdracht tot het moment van inschrijving.

• Kerncompetentie 1: Ervaring met het kunnen leveren van minimaal één vergelijkbare tractor aan een overheidsorganisatie, in de afgelopen drie jaar, in combinatie met het uit te voeren onderhoud.

Als bewijs dient inschrijver de genoemde referentie, volgens het standaardformat (Bijlage F), toe te voegen aan de inschrijving. Uit de referentie moet duidelijk en ondubbelzinnig de gevraagde ervaring blijken. De kerncompetentie wordt als knock-out criterium beoordeeld.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

In bijlage L staat het programma van eisen vermeld, oftewel de eisen aan de uitvoering van de opdracht. Het programma van eisen bestaat uit een pakket van eisen met een knock-out karakter; het niet voldoen of kunnen voldoen aan één van deze eisen leidt automatisch tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/11/2022
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/01/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 01/11/2022
Local time: 13:15
Place:

Coevorden

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Noord-Nederland (Assen)
Postal address: Postbus 30009
Town: Assen
Postal code: Postbus 30009
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/09/2022