Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 537540-2020

10/11/2020    S219

Letland-Daugavpils: Diverse meubelen

2020/S 219-537540

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Daugavpils pilsētas dome
Nationaal identificatienummer: 90000077325
Postadres: K. Valdemāra iela 1
Plaats: Daugavpils
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-5400
Land: Letland
Contactpersoon: Līga Brenča
E-mail: liga.brenca@daugavpils.lv
Telefoon: +371 65438398
Fax: +371 65421941
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.daugavpils.lv
Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/437
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mēbeļu iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām

Referentienummer: DPD 2020/64
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39151000 Diverse meubelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Mēbeļu iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 745.38 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mēbeļu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39151000 Diverse meubelen
39130000 Kantoormeubilair
39143110 Bedden en beddengoed en speciale woningtextiel
39143123 Nachtkastjes
39143121 Hangkasten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV005 Latgale
Voornaamste plaats van uitvoering:

Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija, Latvija, LV-5401.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mēbeļu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 105-253316
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Benaming:

Mēbeļu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SIA “Bolderāja serviss”
Nationaal identificatienummer: 40103082147
Postadres: Granīta iela 7
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-1057
Land: Letland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 745.38 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Cenas norādītas pēc aritmētisko kļūdu labošanas. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 12. punktu, konkursa nolikuma VII. nodaļu un konkursa nolikuma 58. punktu, komisija nolēma noraidīt pretendenta SIA “L Bizness group” piedāvājumu 3. daļā.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Internetadres: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720
Internetadres: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/11/2020