Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 537540-2020

10/11/2020    S219

Letland-Daugavpils: Diverse meubelen

2020/S 219-537540

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Daugavpils pilsētas dome
Nationaal identificatienummer: 90000077325
Postadres: K. Valdemāra iela 1
Plaats: Daugavpils
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-5400
Land: Letland
Contactpersoon: Līga Brenča
E-mail: liga.brenca@daugavpils.lv
Telefoon: +371 65438398
Fax: +371 65421941
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.daugavpils.lv
Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/437
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mēbeļu iegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām

Referentienummer: DPD 2020/64
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39151000 Diverse meubelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 745.38 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mēbeļu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39151000 Diverse meubelen
39130000 Kantoormeubilair
39143110 Bedden en beddengoed en speciale woningtextiel
39143123 Nachtkastjes
39143121 Hangkasten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV005 Latgale

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 105-253316

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Benaming:

Mēbeļu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/08/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SIA “Bolderāja serviss”
Nationaal identificatienummer: 40103082147
Postadres: Granīta iela 7
Plaats: Rīga
NUTS-code: LV00 Latvija
Postcode: LV-1057
Land: Letland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 745.38 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/11/2020