Dienstleistungen - 537543-2018

06/12/2018    S235

die Slowakei-Bratislava: Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

2018/S 235-537543

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: National Development Fund II., a.s.
Nationale Identifikationsnummer: 47759224
Postanschrift: Grösslingová 44
Ort: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK010 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 810 00
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Patrícia Svrčková
E-Mail: psvrckova@p-m.sk
Telefon: +421 254653904

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.sih.sk

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19295
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://www.uvo.gov.sk
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Výber finančných sprostredkovateľov pre implementáciu finančného nástroja - Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov 2

Referenznummer der Bekanntmachung: NDF II_PRSL_EE_2
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66000000 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Vybraní finanční sprostredkovatelia budú zodpovední za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančného nástroja Úver na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 129 495 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66113000 Kreditgewährung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK0 SLOVENSKO
Hauptort der Ausführung:

Finanční sprostredkovatelia budú zodpovední za poskytovanie úverov oprávneným prijímateľom pôsobiacim v rámci celej SR.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je vykonávanie činností Finančného sprostredkovateľa súvisiacich s implementáciou finančného nastroja na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov (ďalej len "Finančný nástroj PRSL_EE"). Poslaním finančných nástrojov implementovaných v rámci IROP je podporovať poskytovanie finančných prostriedkov pre investície do zveľaďovania kvality života na Slovensku. Cieľom Finančného nástroja PRSL_EE je ponúknuť Prijímateľom zvýhodnené úvery na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov.

Nosným cieľom finančných nástrojov v rámci IROP je zlepšenie prístupu k finančným zdrojom pre investičné projekty v rámci regionálneho rozvoja na Slovensku, a to prostredníctvom používania návratných finančných nástrojov akými sú úverové nástroje. Zlepšenie prístupu k investičným zdrojom by malo pomôcť odstrániť kľúčové úzke miesta v rozvoji regiónov SR a prispieť k budovaniu ich konkurencieschopnosti. Finančné nástroje implementované v rámci IROP majú za cieľ podporiť rast kvality života a taktiež prispieť k rozvíjaniu objektívnych podmienok udržania, respektíve postupného zvyšovania kvality života vo vybraných oblastiach na území SR, a tak prispieť k zabezpečeniu vhodných podmienok pre život obyvateľov na Slovensku.

Cieľom Finančného nástroja PRSL_EE je poskytovať prostredníctvom finančných sprostredkovateľov financovanie vo forme zvýhodnených úverov (nižšia úroková sadzba) vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytových domov určených na zlepšovanie energetickej hospodárnosti bytových domov v Slovenskej republike.

Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 129 495 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 429
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Integrovaný regionálny operačný program.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona o verejnom obstarávaní účinného do 17.4.2016 (zákon č. 25/2006 Z. z.) je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.

4. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované ako podmienky účasti (týkajúce sa výlučne časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) v Jednotnom európskom dokumente na 1 otázku, s odpoveďou áno alebo nie: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j. záujemca môže vyplniť len oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti, časti IV Jednotného európskeho dokumentu bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia, technickej a odbornej spôsobilosti.

5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

6. Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.

7. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Odôvodnenie primeranosti:

Verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/02/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/08/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/02/2019
Ortszeit: 13:00
Ort:

National Development Fund II., a. s., Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Bližšie informácie sú uvedené v článku 14. bod 4. Otváranie ponúk súťažných podkladov.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Táto verejná súťaž bude prebiehať v súlade s ustanoveniami podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Komunikácia medzi Verejným obstarávateľom a Záujemcami/Uchádzačmi sa uskutočňuje výhradne elektronicky, prostredníctvom systému EVO (Elektronické Verejné Obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html) s využitím všetkých jeho funkcionalít. Na nasledujúcom linku sú uvedené príručky a videonávody pre modernizovanú verziu systému EVO: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html

3. Pojem doručenie uvádzaný v zákone o verejnom obstarávaní a v súťažných podkladoch znamená v systéme EVO moment doručenia, ktorý je totožný s momentom odoslania elektronickej správy v systéme EVO. Prečítanie elektronickej správy v systéme EVO Záujemcom/Uchádzačom ani Verejným obstarávateľom nemá súvis s momentom doručenia.

4. Celá ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

5. V prípade skupiny dodávateľov musí byť prílohou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre 1 člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci ponuky. Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči Verejnému obstarávateľovi záväzné. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov.

6. Verejný obstarávateľ zvážil vhodnosť rozdelenia zákazky na časti v rámci vyhláseného postupu verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ nepovoľuje rozdelenie predmetu zákazky na časti, nakoľko rozdelenie predmetu zákazky na časti je neefektívne a nepotrebné z pohľadu záujmu Verejného obstarávateľa na implementáciu Celkovej výšky finančných prostriedkov v programovom období 2014-2020.

Zákazka bude zadaná viacerým úspešným Uchádzačom, čím Verejný obstarávateľ zabezpečí dostatočnú súťaž medzi hospodárskymi subjektmi a zároveň zachová flexibilitu potrebnú k dosiahnutiu sledovaného cieľa, ktorým je alokácia Celkových prostriedkov na Finančný nástroj PRSL_EE v plnej výške.

Zákazku nie je možné rozdeliť na vopred zadefinované časti, nakoľko Uchádzači v rámci návrhu na plnenie kritérií predkladajú Plán implementácie Finančného nástroja PRSL_EE, v ktorom záväzne určia celkový objem poskytnutých úverov, spolufinancovaných z prostriedkov na tento Finančný nástroj. Presný objem zákazky (alokácia na Finančný nástroj PRSL_EE), ktorý bude zadaný dvom uchádzačom alebo jednému uchádzačovi tak v momente vyhlásenia Verejnej súťaže nie je Verejnému obstarávateľovi známy. Maximálna alokácia na Finančný nástroj PRSL_EE je upravená v bode 6.3 súťažných podkladov. Zároveň platí, že Verejný obstarávateľ má záujem alokovať Celkové prostriedky na Finančný nástroj v plnej výške a jeho cieľom nie je alokovať len ich časť, k čomu by mohlo dôjsť v prípade rozdelenia zákazky.

Z hľadiska vecného rozdelenia predmetu zákazky ďalej platí, že k sprostredkovaniu implementácie tohto Finančného nástroja dochádza v súlade so Zákonom o finančných nástrojoch a Systémom riadenia finančných nástrojov.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/12/2018