Dienstleistungen - 537543-2018

06/12/2018    S235

Slovensko-Bratislava: Finančné a poisťovacie služby

2018/S 235-537543

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: National Development Fund II., a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 47759224
Poštová adresa: Grösslingová 44
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 810 00
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Patrícia Svrčková
E-mail: psvrckova@p-m.sk
Telefón: +421 254653904
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.sih.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19295
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: http://www.uvo.gov.sk
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Štátna alebo federálna agentúra/úrad
I.5)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Výber finančných sprostredkovateľov pre implementáciu finančného nástroja - Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov 2

Referenčné číslo: NDF II_PRSL_EE_2
II.1.2)Hlavný kód CPV
66000000 Finančné a poisťovacie služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Vybraní finanční sprostredkovatelia budú zodpovední za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančného nástroja Úver na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 129 495 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
66113000 Poskytovanie úverov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK0 SLOVENSKO
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Finanční sprostredkovatelia budú zodpovední za poskytovanie úverov oprávneným prijímateľom pôsobiacim v rámci celej SR.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je vykonávanie činností Finančného sprostredkovateľa súvisiacich s implementáciou finančného nastroja na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov (ďalej len "Finančný nástroj PRSL_EE"). Poslaním finančných nástrojov implementovaných v rámci IROP je podporovať poskytovanie finančných prostriedkov pre investície do zveľaďovania kvality života na Slovensku. Cieľom Finančného nástroja PRSL_EE je ponúknuť Prijímateľom zvýhodnené úvery na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov.

Nosným cieľom finančných nástrojov v rámci IROP je zlepšenie prístupu k finančným zdrojom pre investičné projekty v rámci regionálneho rozvoja na Slovensku, a to prostredníctvom používania návratných finančných nástrojov akými sú úverové nástroje. Zlepšenie prístupu k investičným zdrojom by malo pomôcť odstrániť kľúčové úzke miesta v rozvoji regiónov SR a prispieť k budovaniu ich konkurencieschopnosti. Finančné nástroje implementované v rámci IROP majú za cieľ podporiť rast kvality života a taktiež prispieť k rozvíjaniu objektívnych podmienok udržania, respektíve postupného zvyšovania kvality života vo vybraných oblastiach na území SR, a tak prispieť k zabezpečeniu vhodných podmienok pre život obyvateľov na Slovensku.

Cieľom Finančného nástroja PRSL_EE je poskytovať prostredníctvom finančných sprostredkovateľov financovanie vo forme zvýhodnených úverov (nižšia úroková sadzba) vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytových domov určených na zlepšovanie energetickej hospodárnosti bytových domov v Slovenskej republike.

Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 129 495 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 429
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Integrovaný regionálny operačný program.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona o verejnom obstarávaní účinného do 17.4.2016 (zákon č. 25/2006 Z. z.) je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.

4. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované ako podmienky účasti (týkajúce sa výlučne časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) v Jednotnom európskom dokumente na 1 otázku, s odpoveďou áno alebo nie: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j. záujemca môže vyplniť len oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti, časti IV Jednotného európskeho dokumentu bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia, technickej a odbornej spôsobilosti.

5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

6. Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.

7. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Odôvodnenie primeranosti:

Verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 15/02/2019
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/08/2019
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 15/02/2019
Miestny čas: 13:00
Miesto:

National Development Fund II., a. s., Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Bližšie informácie sú uvedené v článku 14. bod 4. Otváranie ponúk súťažných podkladov.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Táto verejná súťaž bude prebiehať v súlade s ustanoveniami podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

2. Komunikácia medzi Verejným obstarávateľom a Záujemcami/Uchádzačmi sa uskutočňuje výhradne elektronicky, prostredníctvom systému EVO (Elektronické Verejné Obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html) s využitím všetkých jeho funkcionalít. Na nasledujúcom linku sú uvedené príručky a videonávody pre modernizovanú verziu systému EVO: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html

3. Pojem doručenie uvádzaný v zákone o verejnom obstarávaní a v súťažných podkladoch znamená v systéme EVO moment doručenia, ktorý je totožný s momentom odoslania elektronickej správy v systéme EVO. Prečítanie elektronickej správy v systéme EVO Záujemcom/Uchádzačom ani Verejným obstarávateľom nemá súvis s momentom doručenia.

4. Celá ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

5. V prípade skupiny dodávateľov musí byť prílohou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre 1 člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci ponuky. Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči Verejnému obstarávateľovi záväzné. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov.

6. Verejný obstarávateľ zvážil vhodnosť rozdelenia zákazky na časti v rámci vyhláseného postupu verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ nepovoľuje rozdelenie predmetu zákazky na časti, nakoľko rozdelenie predmetu zákazky na časti je neefektívne a nepotrebné z pohľadu záujmu Verejného obstarávateľa na implementáciu Celkovej výšky finančných prostriedkov v programovom období 2014-2020.

Zákazka bude zadaná viacerým úspešným Uchádzačom, čím Verejný obstarávateľ zabezpečí dostatočnú súťaž medzi hospodárskymi subjektmi a zároveň zachová flexibilitu potrebnú k dosiahnutiu sledovaného cieľa, ktorým je alokácia Celkových prostriedkov na Finančný nástroj PRSL_EE v plnej výške.

Zákazku nie je možné rozdeliť na vopred zadefinované časti, nakoľko Uchádzači v rámci návrhu na plnenie kritérií predkladajú Plán implementácie Finančného nástroja PRSL_EE, v ktorom záväzne určia celkový objem poskytnutých úverov, spolufinancovaných z prostriedkov na tento Finančný nástroj. Presný objem zákazky (alokácia na Finančný nástroj PRSL_EE), ktorý bude zadaný dvom uchádzačom alebo jednému uchádzačovi tak v momente vyhlásenia Verejnej súťaže nie je Verejnému obstarávateľovi známy. Maximálna alokácia na Finančný nástroj PRSL_EE je upravená v bode 6.3 súťažných podkladov. Zároveň platí, že Verejný obstarávateľ má záujem alokovať Celkové prostriedky na Finančný nástroj v plnej výške a jeho cieľom nie je alokovať len ich časť, k čomu by mohlo dôjsť v prípade rozdelenia zákazky.

Z hľadiska vecného rozdelenia predmetu zákazky ďalej platí, že k sprostredkovaniu implementácie tohto Finančného nástroja dochádza v súlade so Zákonom o finančných nástrojoch a Systémom riadenia finančných nástrojov.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/12/2018