Dienstleistungen - 537549-2018

06/12/2018    S235    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Bulgarien-Bansko: Softwarepaket und Informationssysteme

2018/S 235-537549

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Direktsiya „Natsionalen park Pirin“
101459450
ul. Balgariya No. 4
Bansko
2770
Bulgarien
Kontaktstelle(n): Martin Lazarov
Telefon: +359 74988204
E-Mail: dnp@pirin.bg
Fax: +359 74988202
NUTS-Code: BG413

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.pirin.bg

Adresse des Beschafferprofils: https://www.e-obp.eu/bp/NPPirin

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.e-obp.eu/bp/Document/2b251652-43c7-476f-9a2a-dec7b91cbef1
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Разработване (осигуряване) на софтуер — изготвяне на мобилно електронно приложение с информация за регламентираните маршрути за територията в защитена зона BG0000209 Пирин

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител, който да разработи (осигури) софтуер — изготвяне на мобилно електронно приложение с информация за регламентираните маршрути за територията в защитена зона BG0000209 Пирин във връзка с реализацията на проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.) защитена територия „Национален парк Пирин“.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 140 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG413
Hauptort der Ausführung:

Територията на национален парк „Пирин“, Дирекция „Национален парк „Пирин“, град Банско, както и офиса/ите на изпълнителя.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Конкретните отговорности на изпълнителя — резултатите, които изпълнителят следва да постигне в рамките на настоящата обществена поръчка, както следва:

За да бъде полезно и използваемо мобилното приложение за територията на националния парк, то трябва да е информативно, с него да се работи интуитивно и да е с елегантен и изчистен дизайн — четим за различните групи потенциални потребители. Приложението трябва да работи без бъгове на мобилни телефони с екрани, реагиращи на допир (Touchscreen), да е достъпно и за двете най-разпространени операционни системи за мобилни телефони (Android и iOS) и да е автономно — да може да се стартира и да работи, без да му е необходима комуникация с клетки на мобилните оператори или интернет мрежи. Едно от най-важните изисквания е приложението да дава коректна и по достъпен и интерактивен начин (в карта, чрез текстово съдържание и снимков материал) информация за възможностите за упражняване на различните видове туризъм в парка, както и за защитените зони и богатото биоразнообразие, което е налично в Национален парк „Пирин“.

Приложението трябва да работи независимо от наличието или отсъствието на GSM/UMTS/LTE мрежови услуги и/или наличието или отсъствието на действаща услуга за мобилни данни на устройствата, на които ще се инсталира. То трябва да работи и да притежава пълната си функционалност във всички варианти на тези условия.

Приложението трябва да може да използва в реално време местоположението на мобилното устройство, ако то притежава възможност за позиционирането си в пространството, независимо от технологията за позициониране, която използва.

Приложението трябва да може да работи върху двете най-популярни операционни системи за мобилни устройства — Android и iOS. За целите на настоящата поръчка е задължително приложението да може да се инсталира и да работи на мобилни устройства „телефон“ с която и да е от двете посочени операционни системи с наличен Touchscreen екран.

Приложението би трябвало да може да показва местоположението на устройството върху интерактивна географска карта, предварително заредена в него.

При отсъствие на GPS сигнал до мобилното устройство би трябвало потребителя да има свободата да въведе координати ръчно в два варианта — decimal degrees и degrees, minutes, seconds формат, като потребителят да може да избира единия от двата формата за вход.

Освен че приложението трябва да може да идентифицира и да покаже местоположението на мобилното устройство в обхвата на интерактивната карта, то да може да идентифицира и къде по даден туристически маршрут се намира, да идентифицира маршрута и да покаже информация за него.

Приложението би трябвало да може да покаже координатите на мобилното устройство върху интерактивната карта при поискване и да генерира текстово съобщение, което да може да изпрати при наличие на GSM/UMTS/LTE мрежа.

Приложението трябва да може да работи на 2 езика — български и английски език.

Приложението трябва да поддържа QR идентификация по стандарта ISO/IEC 18004:2015.

Интерактивната географска карта трябва да поддържа данните за географските обекти, групирани във вид на слоеве, които да могат динамично да се включват и изключват от потребителя по време на използването му.

Приложението трябва да е безплатно в готов вид за всички потребители и разработеният продукт не трябва да изисква закупуване на лицензи от страна на Дирекция „Национален парк Пирин“.

Изпълнителят трябва да осигури за своя сметка гаранционна поддръжка за период от минимум 12 месеца след приемане/публикуване на мобилното приложение.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката / Gewichtung: 60
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 140 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Проект: „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на Защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Неприложимо.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Неприложимо.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Неприложимо.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Документи за доказване на изискването съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — списък на услугите, които са идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

2. Документи за доказване на изискването — съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6, предложение второ от ЗОП: списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението на предмета на поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата. Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива и

3. Валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на проектиране и/или разработване, и/или внедряване, и/или инсталиране, и/или конфигуриране и поддръжка на софтуер – заверено копие.

Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Участникът следва за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне 1 дейност — услуга с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката. Под „сходен предмет с тези на поръчката дейности/услуги” се приемат дейности по проектиране и/или разработване и внедряване на приложен софтуер – мобилни приложения за Android и iOS или еквивалентни на тях операционни системи. Възложителят не се интересува от обема на изпълнената дейност/услуга.

2. Участникът следва да разполага с 5 лица — ръководен състав, които ще отговарят за изпълнението на поръчката с определена професионална компетентност за това, като минимум, както следва (1 лице не може да заема повече от 1 позиция):

Ключов експерт „Ръководител екип”, притежаващ следния опит:

— Участие като ръководител в поне 2 дейности, свързани с разработването и внедряването на софтуерни приложения и/или информационни системи и

— Участие в поне една дейност за разработка и внедряване на мобилно приложение, публикувано в съответните хранилища за приложения на Android и/или iOS и/или еквивалентни на тях операционни системи.

Ключов експерт „Географски информационни системи”, притежаващ следния опит:

— Участие в поне 2 дейности, свързани с разработването и внедряването на софтуерни приложения и/или информационни системи и

— Участие в поне 1 дейност за разработка и внедряване на мобилно приложение, публикувано в съответните хранилища за приложения на Android и/или iOS и/или еквивалентни на тях операционни системи.

Ключов експерт „Програмист Android, притежаващ следния опит:

— Участие в поне 2 дейности, свързани с разработването и внедряването на софтуерни приложения и/или информационни системи Java или Kotlin или еквивалентни на тях и

— Участие в поне 1 дейност за разработка и внедряване на мобилно приложение, публикувано в платформата Google Play.

Ключов експерт „Програмист iOS”, притежаващ следния опит:

— Участие в поне 2 дейности, свързани с разработването и внедряването на софтуерни приложения и/или информационни системи на C и/или C++ и/или Objective-C и/или Swift и/или еквивалентни на тях и

— Участие в поне 1 дейност за разработка и внедряване на мобилно приложение, публикувано в платформата Apple App Store и

Ключов експерт „Графичен дизайнер“, притежаващ следния опит: Участие в поне 2 дейности, свързани с разработване и внедряване на мобилни приложения за Android и/или iOS и/или еквивалентни на тях операционни системи като дизайнер.

3. Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 9001:2015 — система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на проектиране и/или разработване, и/или внедряване, и/или инсталиране, и/или конфигуриране и поддръжка на софтуер.

Забележка: Сертификатът за система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Отстранява се от участие в процедурата участник, когато е налице някое от изброените основания в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 ЗОП и в чл. 55, ал. 1, т. 1-5 ЗОП. Забележка: Може да не отстрани от процедурата участник на посоченото основание в чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.

Само лишаване от упражняване на професиите и дейностите, свързани с разработване на мобилно приложение съгласно чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗОП, са пречка относно участието в процедурата. Може да не се отстрани от процедурата участник, за когото са налице посочените основания, ако представи предвидените в чл. 56, ал. 1 ЗОП доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност и същите са достатъчни, за да се гарантира неговата надежност.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/01/2019
Ortszeit: 17:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/01/2019
Ortszeit: 11:00
Ort:

В сградата на Дирекция „Национален парк „Пирин", находяща се на адрес: гр. Банско, ул. „България” № 4.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариално заверено пълномощно.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора е в размер на 5 % от неговата стойност без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя или в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията. При гаранция парична сума, същата се внасят по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN BG 41 UNCR 70003319 6830 03, BIC UNCRBGSF на Дирекция „Национален парк „Пирин“. С договора е предвидена гаранция за целия размер на авансово предоставените средства, които са в размер на 10 % от неговата стойност без ДДС.

2. Специфични национални основания за изключване (попълва се Раздел Г, част ІІІ от ЕЕДОП):

A. Участникът, следва да декларира липсата или наличието на влязла в сила присъда за престъпление по чл.194-208, чл.213а-217, чл. 219-252 или чл. 254а-260 НК.

Б. Участникът (единствено и само той), не следва да е свързано лице с други участници в настоящата процедура, съгласно чл. 101, ал. 11 ЗОП.

В. За участника не следва да e установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

Г. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Д. Нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Е. Участникът следва да отговоря на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

3. Органите в Република БЪЛГАРИЯ, предоставящи информация за данъци, околна среда, закрила на заетостта и условията на труд са: НАП, МОСВ, АЗ и ИА ГИТ.

4. Първият показател за оценка — организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката (60 точки), съдържа следните 4 компонента, както и относителната тежест на всеки от тях, като единствено първият е задължителен за предлагане, а останалите са според волята на участнака и с цел получаване на предвидените за това допълнителни точки:

1. Разпределение на задачите, функциите и отговорностите на всеки един от членовете на екипа за изпълнение на всяка една от дейностите с тежест 25 точки.

2. Предложение, свързано с осъществяване комуникацията с възложителя с тежест 10 точки.

3. Предложение относно осъществяване от страна на персонала на анализ и обработване на информацията за целите на изпълнение на поръчката с тежест 15 точки и

4. Предложение, свързано осъществяване на вътрешен контрол във връзка с правилно прилагане разпределението на функциите и отговорностите на персонала с тежест 10 точки.

Вторият и последен показател за оценка е ценово предложение (40 точки).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarien
Telefon: +359 29884070
E-Mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internet-Adresse: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/12/2018